Machtigingsformulier voor bodemsanering

Als u activiteiten uitvoert in de bodem, dan moet u soms bij de provincie zijn. Namelijk:

  • Heeft u ergens de grond beschadigd of vervuild? Of ziet u dat dit gebeurd is? Meld dat dan bij ons.
  • Heeft u de waterbodem vervuild? Of ziet u dat dit gebeurd is? Meld dat dan bij de waterbeheerder. Dat is Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie.
  • Gaat u vervuilde grond of een waterbodem schoonmaken? Dit heet bodem saneren. U moet dit melden. Na afloop schrijft u een evaluatieverslag. Als dat nodig is, levert u ook een nazorgplan in.
  • U kunt een bedrijf machtigen om een melding te doen of een bodemsanering aan te vragen. Vraag het machtigingsformulier bij ons op.

Wilt u activiteiten uitvoeren in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied? Een waterwingebied is een gebied waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt voor drinkwater. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn de gebieden direct om de waterwingebieden heen. Sommige activiteiten zijn verboden in deze gebieden. Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen of vooraf een melding doen. De provincie bepaalt of alleen een melding voldoende is of dat u een ontheffing moet aanvragen.

Bij de provincie kunt u een melding doen over bodemsanering. Ook kunt u bij de provincie een aanvraag doen om een besluit te nemen over bodemsanering. Het is mogelijk om een bedrijf te machtigen voor een melding of aanvraag over bodemsanering. Hiervoor gebruikt u een machtigingsformulier.

Voorwaarden:

U kunt het formulier invullen en opsturen als u anderen wilt machtigen om:

  • te melden dat bodem (mogelijk) verontreinigd is
  • te melden dat u moet saneren
  • te melden dat een activiteit die u gepland heeft de bodem kan verontreinigen
  • een aanvraag te doen bij de provincie om een besluit te nemen over bodemsanering

Aanpak:

U vindt het machtigingsformulier op de website van de provincie. U vult het formulier in en stuurt het naar de provincie.

Contact:

U stuurt het machtigingsformulier bodemsanering naar de provincie.

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: