Milieuverslag bedrijven opstellen

Als u binnen uw inrichting bedrijfsactiviteiten uitvoert die nadelige gevolgen hebben voor het milieu, dan kan het zijn dat u op grond van de E-PRTR-verordening verplicht bent om jaarlijks een milieurapportage op te stellen over uw bedrijf.

Als uw industriële bedrijf activiteiten uitvoert die slecht zijn voor het milieu, dan moet u jaarlijks een milieuverslag maken over uw bedrijf: een PRTR-verslag. U overlegt het verslag met de vergunningverlener. Meestal is dat de provincie. Het complete PRTR-verslag moet u elk jaar voor 1 april indienen.

Voert uw industriële bedrijf activiteiten uit die nadelig zijn voor het milieu op het gebied van afval, energie- en watergebruik? Dan moet u jaarlijks een milieurapportage opstellen over uw bedrijf. Dit heet het integraal PRTR-verslag. PRTR is de afkorting van Pollutant Release and Transfer Register (Register van uitstootgegevens en overbrenging van verontreinigende stoffen). Ook de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem vallen hieronder.

Overschrijdt uw bedrijf de drempelwaarde van 1 of meer stoffen op de stoffenlijst (zoals methaan, koolmonoxide of kooldioxide)? Dan moet u de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen rapporteren aan de instantie die de omgevingsvergunning verleende. De drempelwaarde van een stof bepaalt of het bedrijf een rapportageplicht heeft voor die stof. U verstuurt het verslag via het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). Het komt bij de juiste instantie terecht, bijvoorbeeld de provincie, en de gegevens worden daarna naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd.

Of u een jaarrapportage moet indienen, wordt bepaald door de activiteiten die u uitvoert. In  de E-PRTR-verordening zijn lijsten opgenomen met activiteiten die rapportageplichtig zijn.

Ook is het van belang welke hoeveelheid stoffen u heeft geëmitteerd naar bodem, lucht en/of water en welke hoeveelheid afvalstoffen u in het rapportagejaar heeft uitgevoerd. Als de hoeveelheid van een stof die u emitteert boven de vastgestelde drempelwaarden uitkomt, dient u deze te rapporteren. U dient de rapportage te overleggen aan het orgaan dat uw vergunning verleent. Meestal is dat de provincie.

Voorwaarden:

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U heeft een industrieel bedrijf in een van de volgende sectoren: energie, productie en verwerking van metalen, minerale en chemische industrie, afval- en afvalwaterbeheer, productie en verwerking van papier en hout, intensieve veeteelt en aquacultuur, de voedsel- en drankensector (als het gaat om dierlijke en plantaardige producten) en bepaalde overige activiteiten.
  • Uw bedrijf voldoet aan de capaciteitseisen (in Bijlage I van de PRTR-verordening) en valt daarmee onder de PRTR-regeling.
  • Uw bedrijf overschrijdt drempelwaarden voor de uitstoot en heeft daardoor de plicht een PRTR-verslag te maken. U vindt de drempelwaarden in Bijlage II van de PRTR-verordening.

Aanpak:

U stuurt het verslag op voor 1 april na het verslagjaar. Gebruik hiervoor het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV).

Wilt u dat uw bedrijfs- of fabricagegegevens vertrouwelijk behandeld worden? Dien dan een verzoek in bij de instantie die uw omgevingsvergunning heeft verleend.

Contact:

Het integrale PRTR verslag moet uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het rapportagejaar (dus vóór 1 april) worden ingediend. Er is een systeem ontwikkeld waarmee het milieujaarverslag digitaal kan worden ingediend, het zogenaamde elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV). U dient voor het opstellen van het integrale PRTR verslag gebruik te maken van dit landelijke systeem. De betrokken bestuursorganen worden automatisch door het systeem geïnformeerd over de stand van zaken rond de indiening en zij kunnen het verslag ook via het systeem beoordelen. Indien u het PRTR verslag voor het eerst elektronisch wilt indienen dan dient u via uw bevoegd gezag de opname in de landelijke database te regelen. Op de website van e-MJV (https://www.e-mjv.nl/) kunt u uitgebreide informatie vinden. 

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: