Natuurnetwerk Nederland, vaststelling

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bestaat uit een samenhangend netwerk van belangrijke bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De provincie stelt vast welke gebieden deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de provincie.

Het natuurnetwerk Nederland is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Het natuurnetwerk bestaat uit kerngebieden: grote aan elkaar verbonden natuurgebieden met een hoge kwaliteit. De gebieden die deel uitmaken van het natuurnetwerk Nederland worden door de provincie vastgesteld. De provincie kan ook gebieden aanwijzen die buiten het natuurnetwerk Nederland liggen, maar wel belangrijk zijn vanwege hun natuur of landschap. Dit zijn 'bijzondere provinciale natuurgebieden' of bijzondere provinciale landschappen'.

Welke gebieden deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur is vastgesteld in het Natuurgebiedsplan Zeeland. De bestaande natuurgebieden worden wettelijk beschermd (bestemmingsplan, deels Natuurbeschermingswet). Het beheer is grotendeels in handen van de terreinbeheerders (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap) en een aantal particulieren. Via natuurontwikkeling (5372 ha. nieuwe natuur) wordt getracht om bestaande natuurgebieden uit te breiden tot forse kerngebieden. Deze zijn onderling verbonden via ecologische verbindingszones en vormen tezamen de Ecologische Hoofdstructuur, waarin de Zeeuwse natuurwaarden duurzaam kunnen voortbestaan.
De provincie streeft ernaar om in 2013 de Ecologische Hoofdstructuur (versneld ten opzichte van 2018) af te ronden.

Contact:

Voor informatie over de ecologische hoofdstructuur kunt u terecht bij de provincie. Ook kunt u zich wenden tot de Dienst Landelijk Gebied te Goes.

Adres uitvoerende instantie:

Dienst Landelijk Gebied
Goes
Nederland

Postbus 6
4460 AA Goes
Nederland

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: