Onttrekken grondwater of infiltratie water, schadevergoeding

Bent u eigenaar of gebruiker van niet-verplaatsbare goederen? Bijvoorbeeld van grond of een huis. En lijdt u of heeft u schade geleden door de onttrekking of de infiltratie van (grond)water, waarbij onduidelijk is wie de veroorzaker is? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U kunt de vergoeding aanvragen bij de provincie.

Eigenaren of gebruikers van niet-verplaatsbare goederen die schade hebben geleden door het onttrekken van grondwater of door infiltratie van water waarvoor een vergunning is verleend, kunnen de schade verhalen op de veroorzaker van de schade. Mogelijke vormen van schade zijn:

 • schade aan gewassen
 • aan veedrenkputten
 • aan bossen 
 • aan gebouwen
 • aan ecologische waarde

Komen de partijen er samen niet uit wie de schade moet vergoeden? Dan kunnen zij via de provincie een verzoek doen om een landelijke, onafhankelijke commissie (CDG) advies te laten uitbrengen. Deze commissie adviseert over het verband tussen de schade en de onttrekking/infiltratie. Ook over de eventuele hoogte van de schadevergoeding. De provincie betaalt de kosten van een dergelijk onderzoek.

In sommige situaties kan er niet duidelijk vastgesteld worden wie de veroorzaker van de schade is. Bijvoorbeeld als de niet-verplaatsbare goederen in een gebied liggen waar meerdere onttrekkingen tegelijkertijd plaatsvinden. Kan er ook na onderzoek door de commissie niet (of niet snel genoeg) een veroorzaker vastgesteld worden? Dan kan de provincie op verzoek de schadevergoedingskosten vergoeden.

Voorwaarden:

U kunt de schadevergoeding aanvragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • U bent eigenaar van niet-verplaatsbare goederen of heeft recht op het gebruik of het genot hiervan.
 • U heeft schade geleden als gevolg van de onttrekking van grondwater of de infiltratie van water.
 • De onttrekking of infiltratie vindt plaats volgens de regels voor onttrekking van grondwater of infiltratie van water, zoals bedoeld in de Waterwet.
 • De onroerende zaak ligt in een gebied waar de grondwaterstand beïnvloedt wordt door meerdere onttrekkingen.
 • De door de provincie ingeschakelde commissie van deskundigen kan niet of niet snel genoeg vaststellen wie de veroorzaker van de schade is.

Een onafhankelijke commissie van deskundigen stelt, in geval van onduidelijkheid omtrent de oorzaak van de schade, een onderzoek in naar het causaal verband tussen de grondwateronttrekkingen en/of infiltraties van water en de ontstane schade. De aanvraag voor het laten uitvoeren van een dergelijk onderzoek kunt u indienen bij de provincie Zeeland. Bij schade als gevolg van meervoudige onttrekking en/of infiltratie, waarbij niet vast te stellen is door welke onttrekking en/of infiltratie de schade wordt veroorzaakt, kent de provincie op verzoek van de rechthebbende een vergoeding van de kosten van de schade toe.

Contact:

U kunt de schadevergoeding aanvragen bij de provincie waarin de niet-verplaatsbare goederen liggen.

Termijn:

Rechtsmiddelen

 • Zienswijze bij gedeputeerde staten;
 • Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State;
 • Verzoek om voorlopige voorziening bij voorzieningenrechter, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.

 

Bezwaar en beroep:

Rechtsmiddelen

 • Zienswijze bij gedeputeerde staten;
 • Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State;
 • Verzoek om voorlopige voorziening bij voorzieningenrechter, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.

 

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: