Onttrekken van grondwater te gebruiken als gietwater

Voor sommige activiteiten moet u grondwater uit de bodem halen. Dit heet grondwater onttrekken. Voor andere activiteiten wilt u juist grondwater inbrengen. Dit heet infiltreren. Voor onttrekken en infiltreren heeft u toestemming nodig van het Rijk, het waterschap, de gemeente of uw provincie. Of u moet een melding doen.

Voor het onttrekken van grondwater is een watervergunning nodig van het waterschap. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding bij het waterschap. Ook kan het zijn dat u een vergunning moet aanvragen bij de provincie.
Hieronder kunt u zien voor welke gevallen u toestemming nodig heeft van de provincie.

Provincie:

 • industriële onttrekkingen groter dan 150.000 kubieke meter per jaar
 • openbare drinkwatervoorziening
 • koude-/warmteopslag

Waterschap:

 • industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 kubieke meter per jaar
 • bronbemalingen
 • beregening
 • grondwateronttrekkingen voor saneringen

Melding of vergunning
Voor sommige veel voorkomende werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende.

Melding
Het waterschap kan zogenaamde algemene regels opstellen. Voldoet u hieraan? Dan hoeft u de onttrekking alleen schriftelijk te melden aan het waterschap. Zie product: Onttrekken van grondwater voor grondstof of gietwater, melding.

Watervergunning
Voldoen uw werkzaamheden niet aan de algemene regels? Eventueel kan er een watervergunning worden verleend.

Voorwaarden:

U moet een vergunning aanvragen of een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • u wilt voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen als grondstof of gietwater;
 • u wilt geen water onttrekken voor openbare drinkwatervoorziening;
 • u wilt geen water onttrekken voor koude/ warmteopslag,
 • uw onttrekking voor grondstof is kleiner dan 150.000 kubieke meter;
 • u voldoet aan de algemene regels van het waterschap;
 • pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten.

Contact:

De watervergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket online (Olo).

Termijn:

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Rechtsmiddelen

 • Zienswijze bij gedeputeerde staten;
 • Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State;
 • Verzoek om voorlopige voorziening bij voorzieningenrechter, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.

 

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: