Overtreding van provincieregels melden

Bedrijven moeten zich houden aan de Wet- en regelgeving milieubeheer. Deze wet zorgt ervoor dat vervuiling van het milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen. Als u van mening bent dat een bedrijf de wet overtreedt, kunt u een verzoek tot handhaving doen bij de provincie.

Vindt u dat een bedrijf het milieu vervuilt? Of heeft u overlast van een bedrijf? Dan kunt u ons vragen om in te grijpen. Dit heet een handhavingsverzoek.

Bedrijven moeten zich houden aan de Wet milieubeheer. Deze wet zorgt ervoor dat vervuiling van het milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen. In de wet staat ook dat de omgeving zoveel mogelijk beschermd moet worden tegen overlast (bijvoorbeeld geluidsoverlast of stank). Het gaat hierbij om milieu in de betekenis van 'omgeving'. Wanneer iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u de provincie vragen om de regels te handhaven. U dient dan een handhavingsverzoek in.

Voor de Wet milieubeheer geldt de beperking dat alleen belanghebbenden een verzoek om handhaving kunnen indienen.

Voorwaarden:

Om een handhavingsverzoek in te dienen moeten de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • u bent van mening dat een bedrijf zich niet houdt aan de regels die staan geschreven in de Wet milieubeheer; en
  • een bedrijf of inrichting valt onder het gezag van de provincie. Dit zijn meestal grote bedrijven zoals chemische bedrijven, staalbedrijven en afvalstortplaatsen.

Het verzoek dient voorzien te zijn van uw naam en adres.

Aanpak:

Om uw handhavingsverzoek in te dienen, heeft u nodig:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf waartegen u een verzoek indient
  • een beschrijving van de overtreding

Contact:

U kunt het handhavingsverzoek indienen bij RUD Zeeland

Termijn:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wet- en regelgeving: