Provinciaal inpassingsplan, inzage

Om provinciebelangen veilig te stellen kan de provincie voor een bepaald gebied een inpassingsplan opstellen. Het gemeentelijke bestemmingsplan wordt dan buitenwerking gezet. De provincie stelt vooraf eerst een ontwerpinpassingsplan op. Dit plan kan iedereen inzien tijdens de inzageperiode van 6 weken. Ook is er dan de mogelijkheid om hierop te reageren. U kunt het ontwerpinpassingsplan inzien op de website van de provincie, op de website Ruimtelijkeplannen.nl of op het provinciehuis.

Als er sprake is van provinciebelangen heeft de provincie het recht om voor een bepaald grondgebied binnen de provincie een inpassingsplan op te stellen. Een provinciaal inpassingsplan kunt u vergelijken met een bestemmingsplan in een gemeente. De provincie moet hierover de gemeenteraad van de betrokken gemeente(n) inlichten. De gemeente heeft dan niet langer het recht om voor dat grondgebied een bestemmingsplan vast te stellen.

Ter voorbereiding op het inpassingsplan neemt de provincie eerst een voorbereidingsbesluit. Dit besluit staat 6 weken lang ter aankondiging op de website van de provincie. Daarna wordt een ontwerpinpassingsplan opgesteld. Iedereen heeft het recht het ontwerpinpassingsplan in te zien en een reactie hierop te geven tijdens de inzageperiode van 6 weken. De provincie maakt deze inspraakprocedure bekend op de website en het wordt het aangekondigd in de Staatscourant. Ook als er geen voorbereidingsbesluit is genomen, geeft de provincie het voornemen van een inpassingsplan openbaar aan. U kunt het ontwerpinpassingsplan tijdens de inzageperiode inzien:

  • op de website van de provincie
  • op de website Ruimtelijkeplannen.nl
  • op het provinciehuis

Op verzoek kunt u ook de stukken buiten kantooruren bekijken of mondelinge toelichting krijgen.

Contact:

U kunt het ontwerpinpassingsplan gedurende 6 weken inzien op de website van de provincie en op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Binnen deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. U richt uw reactie op het ontwerpinpassingsplan aan de provincie.

Termijn:

Uw bezwaar op het inpassingsplan kunt u binnen 6 weken richten aan de provincie. Tegen het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan kunt u alleen in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State als u betrokkene bent en eerder uw mening hierover naar voren heeft gebracht.

Bezwaar en beroep:

Uw bezwaar op het inpassingsplan kunt u binnen 6 weken richten aan de provincie. Tegen het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan kunt u alleen in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State als u betrokkene bent en eerder uw mening hierover naar voren heeft gebracht.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: