Provinciale heffing voor grondwateronttrekking

In de meeste gevallen heft de provincie belastinggeld op het onttrekken van grondwater. Als u staat ingeschreven in het register van inrichtingen, bent u verplicht om de belasting te betalen. Hoeveel belasting u moet afdragen, is afhankelijk van de hoeveelheid grondwater die u onttrekt. U dient de aangifte te doen bij de provincie.

Voor het onttrekken van grondwater kan een heffing worden ingesteld door de provincie in de vorm van een provinciale belasting. U bent belastingplichtig indien u houder bent van een inrichting die is ingeschreven in het register van inrichtingen en die is aangewezen bij de verordening waaruit de belasting voortkomt. Als grondslag voor de heffing geldt de onttrokken hoeveelheid grondwater. Als water wordt geïnfiltreerd, wordt daarmee rekening gehouden bij het opleggen van de heffing. Enkele vormen van onttrekken van grondwater zijn wettelijk vrijgesteld van heffing, zoals het onttrekken van grondwater ten behoeve van landijsbanen, de sanering van het grondwater en het onttrekken ten behoeve van koude- en warmteopslag in de bodem.

Voorwaarden:

U kunt de heffing opgelegd krijgen als u houder bent van een inrichting die is ingeschreven in het register van inrichtingen en die is aangewezen in de betreffende provinciale verordening.

Contact:

U dient aangifte te doen bij de provincie waarin de inrichting is gevestigd.

Rechtsmiddelen

  • Zienswijze bij gedeputeerde staten;
  • Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State;
  • Verzoek om voorlopige voorziening bij voorzieningenrechter, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.

 

Wet- en regelgeving: