Registratieplicht voor onttrekking grondwater

Wilt u grondwater onttrekken of infiltreren? U moet dit meestal registreren. Er gelden een aantal voorwaarden voor de registratie. Eén daarvan is dat u moet kunnen aangeven hoeveel water u onttrekt en infiltreert. Bij infiltratie bent u ook verplicht om de kwaliteit van het water te meten, te registreren en te melden bij de provincie of het waterschap.

Als u grondwater onttrekt via een inrichting of water infiltreert, heeft u in sommige gevallen een registratieplicht bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is in dit geval de provincie of het waterschap. U moet aan de volgende verplichtingen voldoen:

  • U moet een registratie bijhouden van de gemeten hoeveelheden (grond)water die worden onttrokken of geïnfiltreerd.
  • U moet elk jaar in januari of, bij beëindiging van de werkzaamheden binnen een maand, opgave doen van de per kwartaal onttrokken of geïnfiltreerde hoeveelheid (grond)water.
  • U geeft bij deze opgave eventuele wijzigingen in de inrichtingen door. Als u water infiltreert, bent u ook verplicht de kwaliteit van het water te meten, te registreren en daarvan opgave te doen.

Binnen de provincie Zeeland is voor de registratie onderscheid gemaakt in de volgende categorieën ontrekking:

  • Onttrekken van grondwater ten behoeve van een bronbemaling, sleufbemaling, proefonttrekking, bodemsanering en/of een grondwatersanering;
  • Onttrekken van grondwater en/of infiltreren van water in de bodem ten behoeve van drinkwater, industrie, koude- of warmteopslag, natuur, recreatie of huishoudelijke doeleinden;
  • Onttrekking van grondwater ten behoeve van beregenings- of bevloeiingsdoeleinden.

Voorwaarden:

U moet een installatie ter registratie opgeven wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U wilt grondwater onttrekken of water infiltreren.
  • Deze activiteiten zijn niet van de registratieplicht uitgezonderd op grond van een provinciale verordening.

Contact:

U dient de opgaven te verstrekken aan de provincie(s) waarin de werkzaamheden worden verricht.

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: