Riolering buitengebied, ontheffing zorgplicht

Een gemeente kan een aanvragen van de zorgplicht voor een goede riolering. U kunt het ontheffingsverzoek indienen bij de provincie.

De gemeente is verplicht om binnen de gemeentegrenzen de inzameling en de afvoer van het afvalwater te verzorgen. Dit gebeurt via een vuilwaterriool of een ander passend systeem. Het beheer is bij of namens de gemeente of het waterschap. In het belang van de bescherming van het milieu kan een gemeente vragen van deze verplichting. Verleent de provincie ontheffing aan een gemeente? Dan heeft dit gevolgen voor de bewoners en bedrijven van die gemeente. Die lozers zijn dan zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het afvalwater.

Voorwaarden:

De gemeente kan een verzoek tot van de zorgplicht aanvragen als het onder andere gaat om:

  • een gebied dat buiten de bebouwde kom ligt
  • een bebouwd gebied met minder dan 2000 inwoners

Contact:

U vraagt de aan bij de provincie.

Termijn:

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw .

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen 6 weken maken tegen het over uw . Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken aantekenen bij de rechtbank.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: