Risico's zware ongevallen, informatieplicht

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn verplicht de risico’s hiervan in kaart te brengen. Daarnaast moeten deze bedrijven veiligheidsmaatregelen nemen om ongevallen te voorkomen.

Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen gelden verschillende informatieplichten. Welke informatieplicht een bedrijf heeft, is afhankelijk van het soort bedrijf. Er zijn lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen. Of uw bedrijf een lagedrempel- of hogedrempelinrichting is, heeft te maken met de hoeveelheid gevaarlijke stof dat aanwezig is in het bedrijf.

Zowel lagedrempel- als hogedrempelinrichtingen moeten een kennisgeving doen. Daarnaast is in deze bedrijven een preventiebeleid, een veiligheidsbeheerssysteem en een intern noodplan aanwezig. Hogedrempelinrichtingen moeten daarnaast een veiligheidsrapport opstellen.

Voorwaarden:

In het Besluit risico's zware ongevallen 1999 zijn voor de aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen drempelwaarden opgenomen. Het besluit kent lage en hoge drempelwaarden.

In de Seveso III-richtlijn kunt u terugvinden wanneer een bedrijf een lagedrempelinrichting of hogedrempelinrichting is. In bijlage I van deze richtlijn staan 2 lijsten met de drempelwaarden van gevaarlijke stoffen. Controleer deze lijsten als er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in uw bedrijf.

Contact:

De kennisgeving en het veiligheidsrapport dient u in bij de omgevingsdienst.

De omgevingsdienst informeert u over eventuele veranderingen en invloeden van buitenaf.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: