Schadevergoeding voor ontgronding

Lijdt u schade door het verlenen, intrekken of wijzigen van een ontgrondingsvergunning? Dan kunt u misschien een schadevergoeding krijgen. U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Of bij Rijkswaterstaat voor ontgrondingen in Rijkswater en de Noordzee.

U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning. We noemen dit ‘nadeelcompensatie’. U lijdt bijvoorbeeld schade, omdat u een vergunning heeft aangevraagd, maar deze niet krijgt. Ook kunt u schade lijden, omdat de vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd.

Bent u niet de houder van de vergunning, maar lijdt u wel schade? Dan kunt u ook een schadevergoeding aanvragen.

De provincie kan een extern bureau om advies vragen over uw aanvraag.

Ingevolgde de Ontgrondingenwet kunt u, ten laste van de provinciale kas, een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding ontvangen, indien door een beschikking schade wordt geleden welke redelijkerwijs niet of niet geheel te uwen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is verzekerd. Een aanvraag om schadevergoeding kan worden ingediend door de aanvrager, de houder van een vergunning of degene die overeenkomstig afdeling 3.4 of afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze naar voren heeft gebracht.

Voorwaarden:

U kunt een schadevergoeding aanvragen in de volgende gevallen:

 • U heeft een ontgrondingsvergunning aangevraagd.
 • U bent houder van een vergunning.
 • U heeft uw mening (officieel: ‘zienswijze’) ingediend tegen een ontgrondingsvergunning.
 • U lijdt schade door een ontgrondingsvergunning. Dit geldt ook voor schade die u in het verleden heeft gehad of in de toekomst gaat krijgen door een ontgrondingsvergunning.
 • U zou niet degene moeten zijn die de schade, of een deel ervan, betaalt.
 • Er is geen andere verzekering die de schade genoeg vergoedt.
 • De vergoeding van de schade is niet of niet voldoende op andere wijze verzekerd.

Aanpak:

Zo vraagt u schadevergoeding aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U kunt uw aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen.
 • Voeg eventueel bijlagen toe aan uw aanvraag.

Contact:

U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie, wanneer zij de beslissing over de ontgrondingsvergunning heeft genomen.

Heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de beslissing genomen? Dan vraagt u de schadevergoeding daar aan.

Termijn:

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag. Maar wanneer de provincie dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: