Schadevergoeding voor ontgronding

Lijdt u schade door het verlenen, intrekken of wijzigen van een ontgrondingsvergunning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Of bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor ontgrondingen in rijkswater.

U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning. Schade kunt u lijden, omdat u een vergunning aangevraagd heeft, maar deze niet krijgt. Ook kunt u schade lijden, omdat de vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd.
Bent u niet de houder van de vergunning, maar lijdt u wel schade? Dan kunt u ook een schadevergoeding aanvragen.

De provincie kan een extern bureau om advies vragen over uw aanvraag.

Ingevolgde de Ontgrondingenwet kunt u, ten laste van de provinciale kas, een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding ontvangen, indien door een beschikking schade wordt geleden welke redelijkerwijs niet of niet geheel te uwen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is verzekerd. Een aanvraag om schadevergoeding kan worden ingediend door de aanvrager, de houder van een vergunning of degene die overeenkomstig afdeling 3.4 of afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze naar voren heeft gebracht.

Voorwaarden:

U kunt een schadevergoeding aanvragen in de volgende gevallen:

  • U heeft een ontgrondingsvergunning aangevraagd.
  • U bent houder van een vergunning.
  • U heeft uw zienswijze ingediend tegen een ontgrondingsvergunning.
  • U lijdt schade vanwege een ontgrondingsvergunning. Dit geldt ook voor schade die u in het verleden geleden heeft of in de toekomst zult lijden door een ontgrondingsvergunning.
  • De schade hoort redelijkerwijs niet of gedeeltelijk voor uw rekening te komen.
  • De schade is niet of niet voldoende op andere wijze verzekerd.
  • De vergoeding van de schade is niet of niet voldoende op andere wijze verzekerd.

Contact:

U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Dit is de provincie die de beslissing heeft genomen over de ontgrondingsvergunning.
Heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de beslissing genomen? Dan vraagt u de schadevergoeding daar aan.

Termijn:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving: