Vaststellen hogere grenswaarde geluidsbelasting

In Nederland zijn er regels voor maximale geluidsbelasting. De provincies, gemeenten en het Rijk mogen in sommige gevallen een hogere grenswaarde voor de geluidsbelasting vaststellen. Als u vindt dat op een locatie een hogere grenswaarde nodig is, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen.

Het Nederlandse geluidsbeleid is vastgelegd in de Wet geluidhinder. De wet bevat normen voor een maximale geluidsbelasting.

De provincie stelt een hogere grenswaarde voor geluidsbelasting vast, Dit gebeurt bijvoorbeeld als maatregelen om geluidsbelasting te verminderen niet effectief zijn..

De provincie kan ook op verzoek een hogere waarde vaststellen in bijvoorbeeld geluidszones langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Hiervoor moet u een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. De gemeente heeft de zeggenschap bij inpassing van woningen in zones van wegen, spoorwegen en industrieterreinen en bij vaststelling of aanpassing van gezoneerde industrieterreinen. De gemeenten hoeven in deze gevallen niet meer bij de provincie aan te kloppen. De wegbeheerders provincie en rijksoverheid stellen de hogere waarden vast bij de aanleg en reconstructie van wegen.

Op 1 januari 2007 is de Wet geluidhinder gewijzigd en geeft de provincie alleen nog hogere grenswaarden af bij reconstructies van provinciale wegen en de wijziging van de geluidzone rond de regionale industrieterreinen. Regionale industrieterreinen in Zeeland zijn Arnestein (gemeente Middelburg), Schelde Buitenhaven (gemeente Vlissingen), Vlissingen-Oost (gemeenten Vlissingen en Borsele) en de industrieterreinen Terneuzen-West, Oostelijke Kanaaloevers, Sluiskil-Oost, Axelse Vlakte en Poel en Gellinkpolder (gemeente Terneuzen).

Voorwaarden:

Het verzoek tot vaststelling kan gedaan worden door:

 • de wegaanlegger of wegbeheerder bij:

     - de aanleg van een weg die niet valt onder een bestemmingsplanprocedure

     - de reconstructie van een weg

     - de aanpassing van een bestemmingsplan voor de aanleg of reconstructie van een rijksweg

 • de spoorwegbeheerder bij de aanleg of wijziging van een hoofdspoorweg
 • de beheerder van een industrieterrein van regionaal belang
 • het bestuur van de Kamer van Koophandel van een gebied waarin een industrieterrein ligt of komt
 • de gemeente waarin geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen liggen of komen
 • de gemeente waarin een industrieterrein ligt of komt te liggen
 • de gemeente waarin een spoorweg ligt of komt te liggen

Het verzoek tot vaststelling kan gedaan worden door de wegbeheerder.

Aanpak:

U dient het verzoek in bij de provincie met in ieder geval de volgende gegevens:

 • de gevraagde hogere grenswaarde
 • de redenen van het verzoek
 • de resultaten van het akoestisch onderzoek
 • een verklaring dat maatregelen zullen worden getroffen als de geluidsbelasting:

     - van het industrieterrein, of

     - van de weg, of

     - van de spoorweg, of

     - binnen de woning of andere geluidsgevoelige gebouwen bij gesloten ramen meer bedraagt dan de toegestane binnenwaarde.

 • een of meer duidelijke kaarten

Contact:

U dient een verzoek in bij de provincie.

Termijn:

Als de provincie het definitieve besluit genomen heeft, dan ligt het besluit 6 weken ter inzage. Dit gebeurt als het besluit onderdeel is van een bestemmingsplan. Ook gebeurt het als het besluit hoort bij een omgevingsvergunning waarvan de motivering goed ruimtelijk onderbouwd moet worden. Bent u het niet eens met het definitieve besluit en heeft u belang bij het besluit? Dan kunt u beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De voorwaarden hiervoor zijn dat u

 • op tijd een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit of
 • buiten uw schuld niet op tijd een zienswijze heeft ingediend of
 • het oneens bent met onderdelen van het besluit die de provincie gewijzigd heeft ten opzichte van het ontwerpbesluit

Als de provincie het besluit vaststelling hogere grenswaarde heeft genomen in het kader van een omgevingsvergunning, dan kunt u in sommige gevallen bezwaar maken bij de provincie. Dit doet u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Teken dan binnen 6 weken beroep aan bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State.

Bezwaar en beroep:

Als de provincie het definitieve besluit genomen heeft, dan ligt het besluit 6 weken ter inzage. Dit gebeurt als het besluit onderdeel is van een bestemmingsplan. Ook gebeurt het als het besluit hoort bij een omgevingsvergunning waarvan de motivering goed ruimtelijk onderbouwd moet worden. Bent u het niet eens met het definitieve besluit en heeft u belang bij het besluit? Dan kunt u beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De voorwaarden hiervoor zijn dat u

 • op tijd een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit of
 • buiten uw schuld niet op tijd een zienswijze heeft ingediend of
 • het oneens bent met onderdelen van het besluit die de provincie gewijzigd heeft ten opzichte van het ontwerpbesluit

Als de provincie het besluit vaststelling hogere grenswaarde heeft genomen in het kader van een omgevingsvergunning, dan kunt u in sommige gevallen bezwaar maken bij de provincie. Dit doet u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Teken dan binnen 6 weken beroep aan bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State.

Wet- en regelgeving: