Vergunning aanvragen voor stikstofuitstoot

U mag niet zomaar in de buurt van een Natura 2000-gebied activiteiten uitvoeren die stikstof uitstoten. Hiervoor moet u eerst een vergunning aanvragen bij de provincie.

Onder andere vee, wegverkeer en industriële bedrijven stoten stikstof uit. Uitgestoten stikstof kan weer neerdalen. Dit is stikstofdepositie. Als de stikstofdepositie te groot wordt, dan kan de grond vermesten en verzuren. Dit kan schadelijk zijn voor de natuur.

Leidt uw activiteit mogelijk tot stikstofdepositie in een Europees beschermd natuurgebied (Natura 2000-gebied)? Dan heeft u een vergunning nodig.

Heeft uw activiteit op een andere manier mogelijke impact op een Natura 2000-gebied? Neem dit mee in de vergunningaanvraag.

U hoeft geen vergunning aan te vragen voor tijdelijke stikstofuitstoot als gevolg van bouw- of sloopwerkzaamheden. Sinds 1 juli 2021 is er een bouwvrijstelling.

Voorwaarden:

U komt alleen in aanmerking voor een vergunning als uw project voldoet aan 1 of meer voorwaarden:

 • Door uw activiteit zal de stikstofdepositie lager zijn of gelijk blijven ten opzichte van de huidige situatie.
 • Als uw activiteit zorgt voor een toename van de stikstofdepositie, neemt u ook maatregelen waardoor de stikstofdepositie omlaag gaat. Belangrijk is dat de totale stikstofdepositie uiteindelijk lager is dan in de huidige situatie.
 • U maakt gebruik van extern salderen: overhevelen van een toestemming voor stikstofuitstoot van een stoppend bedrijf naar uw project. De toestemming geldt voor maximaal 70% van de stikstofuitstoot van het stoppende bedrijf.
 • Uit een ecologische toets blijkt dat de stikstofuitstoot van uw activiteit niet leidt tot aantasting van een Natura 2000-gebied.
 • Uw activiteit kent een groot maatschappelijk belang en voldoet aan de ADC-toets:
  • (A) geen alternatieven
  • (D) dwingende noodzaak
  • (C) voldoende compenserende maatregelen

Aanpak:

Kijk via de AERIUS Calculator of uw project leidt tot stikstofdepositie in een Natura 2000-gebied.

Overleg met de provincie waar u uw project wilt uitvoeren. De provincie vertelt u of u een vergunning moet aanvragen en wat u hiervoor moet doen. Ook kan de provincie u adviseren over het voldoen aan de voorwaarden.

Voor advies kunt u ook terecht bij de Helpdesk Stikstof en Natura 2000.

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: