Vergunning voor Natura 2000-gebied aanvragen

Wilt u activiteiten verrichten in een beschermd natuurgebied die de kwaliteit van het gebied aantasten? U heeft een vergunning nodig anders is het verboden. U moet de vergunning aanvragen bij de provincie of bij het Ministerie van Economische Zaken.

Het is verboden om zonder vergunning activiteiten uit te voeren die effect kunnen hebben op de kwaliteit van een Natura 2000-gebied. Dit geldt dus ook voor de aantasting, verslechtering of verstoring van de leefgebieden van plant- en diersoorten in het gebied. De vergunning vraagt u aan bij de provincie.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor andere onderdelen zoals milieu, bouwen of strijdig gebruik? U kunt het onderdeel gebiedsbescherming of soortenbescherming dan aanvragen bij het daartoe bevoegde gezag. In veel gevallen is dit de gemeente. De gemeente vraagt dan een verklaring van geen bezwaar (vvgb) bij de provincie aan voor het verlenen van dit onderdeel.

Voorwaarden:

U moet een vergunning aanvragen als:

  • u een project wilt realiseren of activiteiten wilt verrichten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Bijvoorbeeld de bouw van windmolens die gevolgen kunnen hebben voor de vliegroute van trekvogels die overwinteren in een Natura 2000-gebied. 
  • niet op voorhand kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats verslechteren
  • niet op voorhand kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een verstorend effect hebben op de plant- en diersoorten waarvoor het gebied is aangewezen
  • deze activiteiten niet zijn vrijgesteld in een beheerplan of verordening als bedoeld in de Wet natuurbescherming

Contact:

Als u ook een omgevingsvergunning moet aanvragen (bijvoorbeeld voor bouwen), dan vraagt u de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). Ook kunt u daar een vergunningscheck doen. Die geeft aan of u zich tot de provincie of het ministerie van Economische Zaken moet richten. Heeft u geen omgevingsvergunning nodig? Doe dan de aanvraag bij de provincie. Soms moet u bij het ministerie van Economische Zaken zijn. Controleer dit voordat u de aanvraag doet.

Termijn:

De provincie neemt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. De provincie kan deze termijn met 7 weken verlengen.

Gaat het om een gecoördineerde procedure waarbij meerdere vergunningen op grond van verschillende wetten (zoals de Waterwet) worden aangevraagd? Dan beslist de provincie binnen 6 maanden. Ook dan kan de provincie de termijn met 6 weken verlengen. Dit wordt binnen de eerste 8 weken na indiening van de aanvraag besloten. Binnen de beslistermijn van 6 maanden legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met deze uitspraak? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij een gecoördineerde procedure kunnen degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar kunt u binnen 6 weken in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving:

Formulieren: