Watervergunning

Wilt u activiteiten verrichten in oppervlaktewater of met grondwater? Of wilt u activiteiten verrichten bij een waterstaatswerk zoals een brug? Dan kan het zijn dat u een watervergunning nodig heeft. Vraag deze vergunning aan bij de provincie.

Verricht u een activiteit in oppervlaktewater of met grondwater en heeft de activiteit weinig gevolgen voor de waterkwaliteit? Dan is een melding hiervan vaak voldoende. Zijn de gevolgen groter? Dan heeft u een watervergunning nodig. Het gaat dan om het onttrekken van grotere hoeveelheden water aan de grond of het lozen van grondwater, oppervlaktewater of regenwater (hemelwater). Voorbeelden van activiteiten waarvoor een watervergunning nodig is, zijn:

  • het lozen of storten van stoffen op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot of rivier)
  • het onttrekken van grondwater of infiltreren van water, waarvoor de provincie bevoegd is
  • activiteiten bij een waterstaatswerk (bijvoorbeeld een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg, of dijk)

Soms is een ontheffing van de provincie nodig. Deze vraagt u in bepaalde gevallen aan voor het dempen van een sloot langs een provinciale weg.

Voorwaarden:

U wilt gebruikmaken van grondwater, oppervlaktewater of regenwater. De watervergunning gaat niet over leidingwater.

Contact:

U vraagt de watervergunning aan via het Omgevingsloket online. Ook de watermelding doet u via het Omgevingsloket online.

Rechtsmiddelen

  • Zienswijze bij gedeputeerde staten;
  • Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State;
  • Verzoek om voorlopige voorziening bij voorzieningenrechter, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.

Termijn:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wilt u stoffen lozen of storten? Of gaat het om het onttrekken van grondwater of infiltreren van water, waarvoor de provincie bevoegd is? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wilt u stoffen lozen of storten? Of gaat het om het onttrekken van grondwater of infiltreren van water, waarvoor de provincie bevoegd is? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Wet- en regelgeving:

Formulieren:

Meer informatie: