Zaken op, in en boven wegen, ontheffing

Verzoek om ontheffing van artikel 7 van de provinciale Wegenverordening Zeeland; Zaken op, in en boven wegen.

Zaken op, in en boven wegen

 1. Het is verboden op, respectievelijk in wegen:
  1. masten, palen, afrasteringen en andere terreinafscheidingen, borden, spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen te plaatsen of te hebben;
  2. kabels en leidingen te leggen of te hebben;
 2. Het is verboden in:
  1. delen van bouwwerken die tot boven een weg reiken, te maken of te hebben;
  2. aan bouwwerken langs een weg, voorwerpen, die tot boven de weg reiken, te bevestigen of te hebben;
  3. touwen, draden of kabels over een weg te spannen of te hebben;
  4. uitstekende delen van buiten een weg aanwezige beplanting tot boven of in die weg te laten reiken, tenzij die beplanting wordt onderhouden overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, tweede lid, voor beplanting op een weg.
 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt niet voor middelen, gebruikt voor het openbaren van gedachten of gevoelens, bedoeld in artikel 7 van de Grondwet, mits deze middelen door hun plaats, omvang, vormgeving of constructie geen gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg en de veiligheid van het verkeer op de weg.

Ontheffing of omgevingsvergunning
Handelsreclame
Op grond van artikel 2.2 (sub h en i) van de wet Algemene bepalingen omgevingsrecht geldt dat wanneer in een Provinciale verordening een ontheffing is vereist om handelsreclame te maken met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats (zoals de openbare weg) dit verbod geldt om deze activiteit uit te voeren zonder Omgevingsvergunning. Nu in artikel 7 van de Wegenverordening Zeeland 2010 is bepaald dat het onder andere verboden is om masten, palen, borden, spandoeken, vlaggen etc. te plaatsen op, in of boven de weg, geldt dat als deze activiteit betrekking heeft op handelsreclame hiervoor een Omgevingsvergunning aangevraagd te worden bij het bevoegd gezag indien u in strijd met dit verbod handelt. U wordt in dit verband verwezen naar www.omgevingsloket.nl

Voorwaarden:

 • De aanvraag mag getypt of handgeschreven worden ingevuld.
 • De aanvraag moet volledig worden ingevuld en alle bescheiden moeten door de aanvrager of gemachtigde zijn ondertekend. Niet ondertekende aanvragen worden niet in behandeling genomen.
 • Bij de aanvraag moet een duidelijke (situatie)tekening worden meegezonden (op schaal 1:1000 of 1:500). Deze (situatie)tekening moet in viervoud worden bijgevoegd.
 • Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn kosten verschuldigd, genoemd in de tarieventabel van de Legesverordening Provincie Zeeland 2018. Het in behandeling nemen van de aanvraag betekent niet zonder meer dat een ontheffing wordt verleend.

Contact:

U kunt contact opnemen met de Provincie.

Bezwaar en beroep:

Rechtsmiddelen

 

Op de aanvraag om ontheffing wordt in beginsel beslist binnen 8 weken na ontvangst (artikel 4:13 Algemene wet bestuursrecht). Indien de ‘beslistermijn’ dreigt t worden overschreden, wordt door het bestuursorgaan voordat de afhandeldatum is verstreken een nieuwe afhandeldatum (binnen een redelijke termijn) vastgesteld, welke schriftelijk aan de aanvrager (gemachtigde) wordt bevestigd (artikel 4:14 lid 3 Algemene wet bestuursrecht). Wanneer de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag krijgt de aanvrager de gelegenheid om de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). Indien het bestuursorgaan om aanvulling verzoekt, wordt de beslistermijn opgeschort tot de aanvraag is aangevuld.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: