Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Zuidwestelijke Delta krijgt nieuwe bestuurlijke vertegenwoordiger

Carla Schönknecht wordt aan Provinciale Staten (PS) voorgedragen als bestuurlijk vertegenwoordiger voor de Zuidwestelijke Delta. Met gedeputeerde Kees van Beveren als eerste vervanger. De voordracht volgt als aanvulling op het Statenvoorstel fusie Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap De Grevelingen met het Haringvliet tot de gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta werd 25 februari 2014 in de vergadering van Gedeputeerde Staten vastgesteld. Deze voordracht wordt op 25 april 2014 tijdens de PS-vergadering besproken.

GS stellen bestedingsplan promotie & marketing 2014 vast

Gedeputeerde Staten hebben het bestedingsplan voor 2014 vastgesteld voor communicatie, marketing en promotie. Belangrijke uitgaven In 2014 zijn onder andere de toeristische promotiecampagne van VVV Zeeland en de vernieuwing van de provinciale website.

GS sturen sloopprogramma Zeeuws Vlaamse corporaties aan minister Blok

Alle woningcorporaties in Nederland moeten de komende jaren verhuurdersheffing betalen.
De herstructureringsopgave in Zeeuws-Vlaanderen en andere krimpregio's is door krimp en vergrijzing erg groot. De Zeeuws-Vlaamse corporaties mogen daarom een korting op de heffing aanvragen van 15.000 euro per te slopen woning. Uit een inventarisatie blijkt dat er tot en met 2020 776 corporatiewoningen gesloopt gaan worden. Hierdoor hoeft er twaalf miljoen euro minder heffing betaald te worden. Dit bedrag wordt weer geïnvesteerd in de sociale huurwoningvoorraad. Indirect profiteert de bouwsector hier ook van. Het college van Gedeputeerde Staten stuurt het sloop-programma in een brief, mede namens de Zeeuws-Vlaamse gemeenten en corporaties, aan minister Blok van Binnenlandse Zaken.

Subsidie voor beheer van 7000 hectare natuurgebied

Vanaf 2014 is de Provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeheer. In het decentralisatieakkoord natuur hebben het Rijk en de provincies dit afgesproken. Daar staat een financiële vergoeding van het Rijk tegenover. De Provincie besteedt dit beheer onder andere uit aan Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer ontvangt hierdoor jaarlijks 1.998.249 euro subsidie voor het beheer van meer dan 7000 hectare natuurgebied. Het gaat om de jaren 2014 tot en met 2019.
De subsidie is bestemd voor het beheer van onder andere de Boswachterij Westenschouwen, de Prunje, de Manteling van Walcheren en het Braakmangebied. De natuurgebieden zijn gratis toegankelijk voor bezoekers.

College fietst mee in Ride for the Roses

Op 7 september 2014 vindt in Zeeland de landelijke editie van Ride for the Roses plaats. Naar verwachting gaan 15.000 fietsers die dag op pad tegen de strijd tegen kanker. Het College rijdt ook mee en nodigt Provinciale Staten uit om ook op de fiets te stappen. De Provincie Zeeland is één van de partners in de Ride. Jaarlijks fietsen duizenden mensen mee.

Zeelandbrug mogelijk beschermd rijksmonument

Namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Provincie Zeeland advies gevraagd over de aanwijzing van de Zeelandbrug als beschermd rijksmonument. Het college van Gedeputeerde Staten onderschrijven de cultuurhistorische waarde, de architectuurhistorische waarde en de beeldbepalende betekenis van de Zeelandbrug. Zij adviseren het Rijk om de Zeelandbrug alleen deze status te verlenen als dit aanpassing of vernieuwing van het beweegbare deel van de brug niet in de weg staat.

Laat de wieken maar draaien

Voor behoud van historische molens is het belangrijk dat de wieken regelmatig draaien. Behoud van cultuurhistorisch erfgoed is onderdeel van het provinciaal cultuurbeleid. Moleneigenaren kunnen subsidie ontvangen op basis van het aantal geregistreerde omwentelingen. De molen moet minimaal 1000 omwentelingen per jaar maken en geregistreerd rijksmonument zijn. In totaal wordt aan 68 molens 24.171 euro subsidie verleend voor het aantal omwentelingen dat in 2013 is gemaakt.

Inzetten op biobased Infra: reststromen van vezelgewassen als betonversterker

De Provincie Zeeland geeft 120.000 euro subsidie aan Economische Impuls Zeeland
voor het project Biobased Infra in Zeeland. Doel van het project is om biobased technieken en producten te ontwikkelen en te demonstreren die gebruikt kunnen worden in de Zeeuwse infrastructuur. Bij het project zijn Wageningen UR en diverse Zeeuwse bedrijven en overheden betrokken. De resultaten van het onderzoek worden direct toegepast in de praktijk.
Zoals bijvoorbeeld het gebruik van reststromen van vezelgewassen zoals vlas of olifantengras als betonversterker.

Toepassing meer groene grondstoffen project Biobased Bouwen

Woningbouwcorporatie R&B Wonen heeft de ambitie om zoveel mogelijk biobased materialen (groene grondstoffen) toe te passen tijdens de renovatie van een voorbeeldwoning in Kruiningen en die te laten zien tijdens excursies. De materialen voor een normale renovatie, zoals het vernieuwen van sanitair en tegelwerk of een keuken, blijken relatief weinig biobased materialen te bevatten. Daarom heeft R&B Wonen besloten tot een meer uitgebreide renovatie.

In juni 2013 heeft de Provincie Zeeland een subsidie van 76.475 euro aan het demonstratieproject Biobased Bouwen toegekend. Het doel van het demonstratieproject is om producenten, bouwbedrijven, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en consumenten kennis te laten maken met de mogelijkheden van biobased bouwmaterialen. R&B Wonen wil laten zien hoe een oude berging vernieuwd en vervangen kan worden door met biobased materialen een berging/bijkeuken te bouwen. Daarnaast worden de voor- en achtergevel volledig vernieuwd met behulp van biobased materialen waardoor de woning een zeer hoge Rc-waarde (energiezuinigheid) krijgt.
En er wordt een wastafel van vlasvezel composiet geplaatst.

Instemming functieverandering Landgoed Rijckholt

Gedeputeerde Staten (GS) hebben ingestemd met het verzoek van Landgoed Rijckholt in Geersdijk om aanpassing van de eerder afgegeven subsidiebeschikking. Reden hiervoor is functieverandering van een deel van het natuurgebied waar de subsidie voor bestemd was. De bebouwing op het landgoed is uitgebreid en de oppervlakte natuurgebied is verkleind met 1,27 ha. Landgoed Rijckholt betaalt de teveel ontvangen subsidie terug en voert de komende jaren een natuurbeheerplan uit, waarmee de natuurkwaliteit op de resterende oppervlakte verbetert.

Subsidie voor molen De Verwachting in Tholen

De Provincie Zeeland betaalt extra voorschotten voor de instandhoudingswerkzaamheden aan molen ‘De Verwachting’ in Tholen. De reden hiervoor is dat de onderhoudswerkzaamheden al zijn afgerond. Molen ‘De Verwachting’ is een monumentale korenmolen gebouwd in 1848.

College vraagt drie Zeeuwse gemeenten mee te doen aan Escaut/ Schelde

Gedeputeerde Staten nemen deel aan het grensoverschrijdend project Escaut/Schelde.
Het project vraagt aandacht voor de Schelde, van de bron in Frankrijk, tot aan de monding in de Noordzee. Het initiatief komt vanuit de Franse Ambassade in België. Gedeputeerde Staten vragen de colleges en wethouders van de gemeenten Middelburg, Terneuzen en Vlissingen om met elkaar in dit project op te trekken. Doel is nieuwe contacten, inzichten en kansen voor profilering Zeeland te verzilveren.

GS informeren PS over voortgang nieuwe organisatie voor beeldende kunst en vormgeving

Gedeputeerde Staten (GS) informeren Provinciale Staten (PS) over de voortgang van de nieuw te vormen organisatie voor beeldende kunst en vormgeving in Zeeland. Het terugtrekken van Vlissingen uit het traject Beeldende Kunst (BK) is de aanleiding voor deze brief. De Provincie Zeeland legt prioriteit bij het veiligstellen van de provinciale taken welke het CBK Zeeland nu uitvoert. Zij laat initiatief voor een mogelijk vervolg voor het vormen van een nieuwe organisatie bij voorkeur aan de organisaties zelf.
In de sector voor serieuze muziek loopt er een soortgelijk traject en voor de volledigheid zijn die ontwikkelingen ook in de brief opgenomen.

Nieuwe lid Raad van Toezicht SCEZ

Mevrouw A.C. de Bruijn neemt per 1 april 2014 afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Het College van Gedeputeerde Staten herbenoemt de heer. G. van der Wal en benoemt mevrouw dr. F. Petiet als nieuw lid van de Raad van Toezicht voor een periode van vier jaar.

Subsidieverzoek Stichting Binnen Bereik afgewezen

Gedeputeerde Staten wijzen het subsidieverzoek van Stichting Binnen Bereik in Tholen af omdat het niet past bij de doelstellingen van de Provincie. De doelstelling van de Stichting is het bereiken van mensen met het evangelie.

Uitkering loonkostenbijstelling 2013 voor Pleegoudersupport

Bij het opstellen van de begroting voor het jaar 2013 heeft Pleegoudersupport (POS) een verkeerde manier van berekenen toegepast. Dit komt omdat zij uitgegaan zijn van de basissubsidie zonder de OVA (loonkosten bijstelling) van het jaar ervoor mee te berekenen. Elk jaar krijgt de Provincie Zeeland vanuit het Rijk bovenop de doeluitkering jeugdzorg een OVA compensatie. Deze geeft de Provincie ook weer door aan de door de Provincie gesubsidieerde instellingen voor jeugdzorg. Het verzoek is dit te repareren. Daarom hogen Gedeputeerde Staten de subsidie voor 2013 op met 2.088 euro.

Samenwerking Nationale Data Openbaar Vervoer

Goede reisinformatie over openbaar vervoer voor reizigers (actueel en juist) kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid daarvan. Voor goede reisinformatie zijn betrouwbare (bron)gegevens nodig. Het project NDOV (Nationale Data Openbaar Vervoer) is een samenwerking tussen het Rijk, Provincies en stadsregio's. Doel van dit project is ervoor te zorgen dat alle vervoerders en overheden uniforme brongegevens voor reizigers via een NDOV-Ioket beschikbaar stellen aan reisplanners en App-bouwers. Dit om de reizigers van reisinformatie te voorzien.

Praktischer werkwijze informatieplicht RUD Zeeland aan GS

Op 17 december 2013 besloten Gedeputeerde Staten (GS) om de directeur van de RUD Zeeland de bevoegdheid te geven om namens hen besluiten te nemen volgens het Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014. Onlangs bleek dat een nadere invulling noodzakelijk is. Vooral als het gaat om onderwerpen waarbij enige spoed nodig is en/of bij politiek gevoelige zaken. GS hebben besloten tot een praktische werkwijze, namelijk het informeren van de betreffende portefeuillehouder.
De verantwoordelijk gedeputeerde beslist dan namens GS of de directeur van RUD Zeeland op de gebruikelijke wijze de zaak afdoet of dat GS hun bevoegdheid terugnemen.

Provincies aan regionale uitvoeringsdiensten: vul enquête van Rijk niet in

Het Rijk heeft de directeuren van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) gevraagd om een veelomvattende en tijdrovende enquête in te vullen. Deze heeft onder andere betrekking op de mandatering en de taken die bij de RUD's zijn neergelegd. Alle provincies hebben afgesproken de RUD's te vragen deze enquête niet in te vullen. Dit vanwege het feit dat deze enquête veel te vroeg komt. Sinds 1 januari 2014 zijn veel RUD's namelijk in werking getreden, waardoor andere zaken nu meer prioriteit hebben. Bovendien had het Rijk het verzoek niet bij de directeuren maar bij de dagelijks besturen (de opdrachtgevers) van de RUD's neer moeten leggen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 8 april 2014.

Een greep uit de agenda: 

31 maart 2014

Commissaris van de Koning (CdK) Han Polman gaf een gastles bij de HZ “Leiderschap bij de Overheid”.

2 april 2014

CdK Han Polman geeft een persconferentie betreffende de Four Freedoms Awards in Nieuwspoort Den Haag.

4 april 2014

Ben de Reu ontvangt Paul Tang, Europarlementariër van de PvdA, die een werkbezoek brengt aan Zeeland.