Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bestedingsplan Kanaalzone vastgesteld

De Provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en Zeeland Seaports werken samen aan de verdere ontwikkeling van de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. Er zijn nog volop kansen om de economische kracht van de regio te versterken. In 2014 investeert de Provincie in totaal 300.000 euro in de Kanaalzone. Dit bedrag is onder andere bestemd voor de ontwikkeling van natuur, onderzoek naar de haalbaarheid van een internationaal Veiligheidscentrum, zuiveren van proceswater met algen bij YARA en realisatie van het Maintenance Value Park.

Eindrapportage Zeeuwse premieregeling Meer met Minder

De Zeeuwse premieregeling ‘Meer met Minder 2010 – 2012’ is beëindigd op 31 december 2013. Meer met Minder verstrekte premies voor het verrichten van energiebesparende maatregelen in particuliere woningen. De regeling was erg succesvol: 2102 woningeigenaren hebben er gebruik van gemaakt. Nu de premieregeling is beëindigd, heeft de Stichting Meer met Minder een eindrapportage opgesteld. De leden van Provinciale Staten worden hierover geïnformeerd.

Subsidie voor genodigdenbijeenkomst Havendagen Zierikzee en Mosseldag Yerseke

De Provincie Zeeland verleent een subsidie aan de stichting Havendagen Zierikzee en de stichting Mosseldag Yerseke. Voor de organisatie van een genodigdenbijeenkomst tijdens deze evenementen in 2014 ontvangen zij respectievelijk 2.850 euro en 2.500 euro. Ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers en overige betrokkenen bij de Zeeuwse visserijsector spreken tijdens deze bijeenkomst met elkaar over actuele ontwikkelingen.

Eigendom en beheer in Waterdunen wordt geformaliseerd

Stichting Het Zeeuwse Landschap krijgt het eigendom van de natuurgebieden in het plan Waterdunen. Dat hebben de bij het plan betrokken partijen in het verleden met elkaar afgesproken. Deze afspraken worden geformaliseerd. Hiermee is tevens geregeld dat Het Zeeuwse Landschap verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van de aangelegde nieuwe natuur.

Ontwikkeling binnendijks kweeksysteem Colijnsplaat

Het college van Gedeputeerde Staten verleent 320.000 euro subsidie voor de ontwikkeling van een binnendijks kweeksysteem op het aquacultuurterrein in Colijnsplaat. De stichting Zeeuwse Tong diende hiervoor een verzoek in. Zij zet de subsidie in voor het opzetten van een coöperatief broedhuis voor tarbot en tong, het coördineren van de onderzoeksprojecten op het proefbedrijf en voor het voeren van gesprekken met potentiële vestigingskandidaten voor het aquacultuurterrein.

Subsidie voor Strategic Board Delta Region

De Strategic Board is een netwerkorganisatie van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in Zuidwest-Nederland. De organisatie ontvangt dit jaar 75.000 euro van de Provincie. De missie van de Strategic Board is dat de Delta Regio in 2030 een koploperspositie inneemt voor de topclusters Biobased, Logistiek en Maintenance. Het komende jaar werken de partners verder aan versterking van deze topclusters. Dit doen ze bijvoorbeeld door lobbyactiviteiten en het leggen van een koppeling tussen het regionale MKB met grote industriële bedrijven. Verder worden de verbindingen met Vlaamse partners versterkt.

College informeert instellingen over veranderde norm voor topinkomens

Sinds 2012 hanteert de Provincie Zeeland een norm voor topinkomens bij het verstrekken van subsidies. Onlangs is deze norm gewijzigd en vastgesteld op 178.540 euro. Het College van Gedeputeerde Staten schrijft een aantal instellingen aan om hen te informeren over deze wijziging.

Kinderkunstweek 2015 in Zeeland

Voor de organisatie van de Kinderkunstweek 2015 stelt de Provincie Zeeland 20.000 euro beschikbaar. De Kinderkunstweek wil jonge kinderen stimuleren om naar kunst te leren kijken. Kinderen kunnen met hun klas een bezoek brengen aan een atelier, galerie of een museum of sparen voor een kunstwerk van een Zeeuwse kunstenaar. Daarnaast wordt er in deze week tijdens de lessen extra aandacht besteed aan kunst.

Provincie betaalt voor ondersteuning archeologiebeleid

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat, net zoals de andere elf Provincies, ook Zeeland haar aandeel in de kosten betaalt voor de projecten van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) op het terrein van de archeologie. Dit doet ze voor de komende vier jaar. SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor (water)bodembeheer en archeologie.

Zeeland bijzondere en aantrekkelijke bestemming in binnen- en buitenland

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van 665.000 euro aan VVV Zeeland voor de uitvoering van het Projectplan Strategische Marketing 2013-2015. Doel is om Zeeland beter op de kaart te zetten als bijzondere en aantrekkelijke bestemming in binnen- en buitenland.

De Provincie steunt Nationaal Zeehavenbeleid

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) stelde in overleg met de havenbedrijven en het havenbedrijfsleven een nieuw Nationaal Havenbeleid op. De Ministers van I&M en Economische Zaken en de havenbedrijven ondertekenen dit op 25 juni 2014. Aan de overheden is een steunverklaring gevraagd. De Provincie Zeeland steunt het Nationaal Havenbeleid. Dit beleid is gestoeld op de peiler: Havens zijn van groot belang voor de economie en werkgelegenheid. Dit onderschrijft de Provincie Zeeland en tekent daarbij aan dat voor Zeeland specifiek van belang zijn:

  • Toegankelijkheid
  • Samenwerking over de grens
  • Europese Noord-Zuid corridor Noordzee-Middellandse Zee
  • Platform Smart Delta Resources.

Vervolg voor Kavelruilbureau Zeeland

De huidige financiële dekking van het Kavelruilbureau Zeeland is deels gekoppeld aan de POP 2-subsidieregeling. De dekking vanuit POP 2 stopt per 31 maart 2015. Om te voorkomen dat kavelruil processen (en daarmee doelrealisatie) stil komen te liggen, hebben Gedeputeerde Staten besloten om de werkzaamheden van het Kavelruilbureau te continueren. Op korte termijn worden de voorbereidingsprocedures opgestart om continuering te waarborgen.

Opdracht voor versnelling energiebesparing en productie hernieuwbare energie huishoudens

Gedeputeerde Staten geven het samenwerkingsverband van de Zeeuwse Milieufederatie, Zeeuwind en het Zeeuws Klimaatfonds opdracht om in 2014 en 2015 een energie-ondersteuningsstructuur van lokale initiatieven op te zetten. Het doel hiervan is de komende jaren een impuls te geven aan ontwikkelingen die bijdragen aan de energietransitie en de vitaliteit van de lokale en regionale economie en samenleving. Het gaat om de versnelling van energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie bij huishoudens.

Steun voor Grensinformatiepunt Scheldemond Direct

De Zeeuwse en Vlaamse arbeidsmarkt moeten beter op elkaar zijn afgestemd. Verschillen in fiscaliteit, sociale zekerheid, arbeidsvoorwaarden, opleidingsvoorwaarden, erkenning van diploma's en dergelijke leiden ertoe dat werken aan de andere kant van de grens nog steeds complex is.
De Provincie Zeeland reserveert voor 2015 en 2016 in totaal 39.000 euro voor het Grensinformatie-punt Scheldemond Direct. Daar kunnen werkzoekenden informatie en ondersteuning krijgen over werken aan de andere zijde van de grens . Ook de Zeeuws-Vlaamse gemeenten en de provincies Oost- en West Vlaanderen leveren een bijdrage (deels via personele capaciteit). Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten voor de Zeeuwse werkgevers zijn is het belangrijk om met dit project ervaring op te doen in grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling.

De Provincie subsidieert aanleg restwarmtekoppeling in Sloegebied

De Provincie Zeeland subsidieert de aanleg van een restwarmtekoppeling in het Sloegebied met een bedrag van 200.000 euro. De rijksoverheid draagt 1.500.000 euro bij als onderdeel van de in 2011 afgesloten Green Deal Zeeland. De restwarmte wordt geleverd door Zeeland Refinery en wordt afgenomen door de bedrijven Martens Cleaning en de COVRA. Voor dit doel is de exploitatiemaatschappij Sloewarmte B.V. opgericht. Zeeland Seaports, Evides en Martens Cleaning zijn aandeelhouders van Sloewarmte BV.

Natuurontwikkelingsplan Papeschorpolder vastgesteld

Ten noorden van Sas van Gent wordt de Papeschorpolder het komende half jaar ingericht als nieuw natuurgebied. Het College heeft het streefbeeld voor dit gebied vastgelegd. De Papeschorpolder ligt ten westen van het Kanaal Gent-Terneuzen, tussen Sas van Gent en Sluiskil. Het gebied maakt onderdeel uit van het Robuuste Natuurnetwerk en is straks deels toegankelijk voor het publiek. Dat past binnen de plannen van de Provincie met de gemeente Terneuzen om meer groen te realiseren in de Kanaalzone en te zorgen voor een fijne woonomgeving. Staatsbosbeheer gaat het terrein beheren.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 8 juli 2014.

Een greep uit de agenda: 

1 juli 2014

CdK Han Polman gaat naar het Groot Cultuurdebat “Over de Passie en de Centen” in het provinciehuis van Oost-Vlaanderen in Gent.

2 juli 2014

George van Heukelom verzorgt het welkomstwoord tijdens de overhandiging van de Staat van Zeeland. Hij ontvangt ook het eerste exemplaar van dit vierjaarlijkse bevolkingsonderzoek.

3 juli 2014

Ben de Reu en Carla Schönknecht gaan naar het Vlaamse Gemeenschap in Den Haag

4 juli 2014

CdK Han Polman is aanwezig bij Musica Nautica in Sint-Annaland.
Ben de Reu en Carla Schönknecht zijn aanwezig tijdens de vergadering van Provinciale Staten.