Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

GS besluiten tot projectmatige aanpak N652 Recreatieverdeelweg 3e fase

Op 18 december 2015 hebben de dagelijks besturen van de Provincie, gemeente Schouwen-Duiveland en waterschap Scheldestromen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over de aanleg van de N652 Recreatieverdeelweg 3e fase. Het project, de aanpak daarvan en de daarvoor benodigde middelen zijn op hoofdlijnen aangegeven in de door Gedeputeerde Staten vastgestelde startnotitie. De startnotitie wordt verder uitgewerkt in een projectplan.

Provincie Zeeland ondertekent Code Milieuverantwoord Wegbeheer

Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft besloten de Code Milieuverantwoord Wegbeheer (MVW) te ondertekenen. Deze code vult de bestaande wet- en regelgeving over het verwijderen van teer uit de asfaltketen aan met extra afspraken. Door het ondertekenen van de code geeft de Provincie Zeeland aan dat zij belang hecht aan het definitief en adequaat verwijderen van teer uit haar asfaltwegen. Naast de Provincie Zeeland hebben ook het waterschap Scheldestromen en de dertien Zeeuwse gemeenten zich bij de code aangesloten of zijn voornemens dit op korte termijn te doen. Hiermee zal Zeeland de eerste provincie binnen Nederland zijn die zich met alle weg-beherende overheden committeert aan de afspraken van de Code MVW.

Opleggen Last Onder Dwangsom bij VCB

Van Citters Beheer BV (VCB) is eind 2014 opgericht om toezicht te houden op de sanering van het terrein van de voormalige fosforfabriek Thermphos. De eerste en belangrijkste opgave van VCB is om het terrein veilig te stellen door het aanwezige fosfor af te voeren en te verwerken. Het verwerken vindt onder andere plaats in een proefinstallatie. De veiligstelling kent een zeer streng veiligheidsregime en is gebonden aan strikte vergunningsvoorschriften. RUD Zeeland adviseert de Provincie Zeeland inzake haar VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Naar aanleiding van een aantal kleinere incidenten in de opstartfase van de proefinstallatie, heeft VCB maatregelen getroffen om deze verder uit te sluiten. De RUD concludeert dat er op dit moment geen sprake is van overtredingen. Om deze gewenste situatie ook voor de toekomst te borgen en overschrijding van de vergunningsvoorschriften te voorkomen, heeft de RUD de Provincie Zeeland geadviseerd alsnog een LOD ((Last Onder Dwangsom) op te leggen voor de eerdere incidenten. De Provincie volgt het advies van de RUD. Met het opleggen van de LOD wordt er op dit moment nog geen dwangsom geïnd. Mocht in de toekomst sprake zijn van een overtreding vermeld in de LOD, dan gaat de Provincie tot inning over.

Soja van Zeeuwse bodem

Regionale eiwitteelten staan hoog op de beleidsagenda bij Europa en Rijk. Vermindering van import van niet -duurzame soja uit met name Zuid-Amerika en het zoeken naar economische perspectieven voor nieuwe teelten in Europa maken praktijkproeven een interessant onderwerp. De Provincie verleent daarom een bijdrage van € 5.000 aan een praktijkproef voor de teelt van soja in Zeeuws Vlaanderen. Telers worden begeleid en de kennis wordt actief verspreid. Het doel is een economisch nieuwe product-markt combinatie voor Zeeland op te zetten.

Beantwoording bewoners Puijendijk over wegreconstructie in Waterdunen

Gedeputeerde Staten hebben de bewoners van de Puijendijk bericht dat de reconstructie van de Puijendijk in Waterdunen binnen het wettelijk vastgestelde kader wordt uitgevoerd. De gevraagde extra geluidwerende maatregelen worden niet toegepast. Wel wordt een kleine tracé-aanpassing uitgevoerd ter verbetering van de verkeersveiligheid. Bewoners zijn hierover per brief geïnformeerd.

Sociaal jaarverslag 2015

Het sociaal jaarverslag over 2015 van de Provincie Zeeland is door Gedeputeerde Staten vastgesteld en is aan de Ondernemingsraad aangeboden. In het verslag staan gegevens over de organisatieontwikkeling en het personeelsbeleid over 2015 met een doorkijk naar 2016.

Natuurbeheerplan Zeeland wordt gewijzigd

Gedeputeerde Staten willen enkele wijzigingen doorvoeren in het Natuurbeheerplan Zeeland. Naast enkele detailwijzigingen in de begrenzing en beheertypen van natuurgebieden worden ook de beleidsregels voor vaargebieden, openstelling natuurterreinen en particulier natuurbeheer aangescherpt. Het ontwerpplan ligt ter inzage van 16 mei tot en met 26 juni 2016.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 17 mei 2016.

Een greep uit de agenda: 

10 mei 2016

Han Polman installeert de heer Zoon als waarnemend burgemeester van Reimerswaal in Kruiningen.

11 mei 2016

Han Polman bezoekt het FAB LAB bij ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg.

13 mei 2016

Jo-Annes de Bat geeft om 20.00 uur het startschot van de ZLM Don Stadsloop in  Middelburg. Hij loopt mee met de trimloop.

Ben de Reu neemt deel aan het debat over cultuur in Zeeland in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg. Aansluitend woont hij het jubileumconcert bij van 10 jaar TY Zeeuws Kamerorkest.

14 mei 2016

Ben de Reu doet een onthulling tijdens de Europa om de hoek Kijkdagen bij de Seafarm in Kamperland.