Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

GS stemmen in met werkplan verkeersveiligheid Zeeland 2014

Het werkplan verkeersveiligheid Zeeland 2014 is vastgesteld. Fietsveiligheid en Snelheid zijn de speerpunten voor 2014. Het plan is een uitwerking van het beleidsplan verkeersveiligheid Zeeland met de titel. 'Op weg naar 0 vermijdbare verkeersslachtoffers'. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) voert het werkplan uit in nauwe samenwerking met haar partners.
Meer informatie over het ROVZ en het werkplan verkeersveiligheid 2014 is te vinden op www.rovz.nl.

Subsidie voor Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap ontvangt voor 2014 een subsidie van 635.995 euro. Met deze subsidie worden Zeeuwse natuurgebieden beheerd en beschermd. De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat inwoners en toeristen van deze gebieden kunnen genieten. De subsidie maakt het daarom ook mogelijk om recreatieve voorzieningen te realiseren in de gebieden, bezoekerscentra open te houden en excursies te verzorgen.

Verwijderen dubbele exemplaren wetenschappelijke collectie ZB

Vanwege steeds verdergaande digitalisering is de Zeeuwse Bibliotheek de wetenschappelijke collectie van boeken en tijdschriften aan het controleren op dubbele exemplaren. Deze kunnen na toestemming van de Provincie Zeeland uit de collectie worden verwijderd. Gedeputeerde Staten gaven hiervoor op 4 februari 2014 toestemming.

Veerkrachtig Zeeuws Bestuur

Op 24 januari 2014 hebben de dertien Zeeuwse gemeenten, het waterschap en de Provincie besloten (de 'Tafel van 15') een proces te starten met als doel te bewerkstelligen dat het openbaar bestuur in Zeeland een adequaat antwoord kan geven op de huidige en toekomstige inhoudelijke en maatschappelijke opgaven die op ons afkomen. Een veerkrachtig Zeeuws bestuur. De bedoeling is medio maart een conceptplan van aanpak ter instemming aan de raden en colleges van B&W, Gedeputeerde en Provinciale Staten en het DB (dagelijks bestuur) en het AB (algemeen bestuur) van het waterschap voor te leggen.

GS verstrekken informatie Bio Base Europe Training Center

Burgerlid van Provinciale Staten mevrouw De Neef (Partij voor Zeeland) heeft om nadere financiële informatie verzocht over het Bio Base Europe Training Center. Gedeputeerde Staten hebben besloten haar de vastgestelde jaarrekening 2012 van stichting BBE TC (Bio Base Europe Training Center) en de subsidiebeschikking van de Provincie Zeeland toe te sturen.

GS verlenen uitstel aanleveren businessplan Bio Base Europe Training Center

Stichting BBE TC is momenteel bezig met het verder uitwerken van haar businessplan voor de periode 2014-2018 en het verkrijgen van de daarbij benodigde financiële toezeggingen van derde partijen. De Provincie heeft in dit kader in 2013 een subsidie toegekend van 260.000 euro, waarbij een belangrijke voorwaarde was dat het businessplan met toezeggingen uiterlijk op 31 januari 2014 zou worden opgeleverd. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de stichting BBE TC uitstel te verlenen tot 30 april 2014, zodat een goed businessplan met de daarbij behorende toezeggingen voor de periode 2014-2018 kan worden aangeleverd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 18 februari 2014.

Een greep uit de agenda: 

Maandag 10 februari 2014:

Kees van Beveren ondertekende de 2e tranche Green Deal Duurzaam GWW in Den Haag.

Dinsdag 11 februari 2014:

Het college van Gedeputeerde Staten is aanwezig bij het Zeeuws Diner in Den Haag.

Woensdag 12 februari 2014:

Kees van Beveren is aanwezig bij de start van het tweede Belvedére- project: Reconstructie Noordweg Sint-Laurens.

CdK Han Polman brengt een werkbezoek aan SportZeeland in Goes.

Carla Schönknecht gaat naar de bestuurdersconferentie bodembeleid in Utrecht.

Vrijdag 14 februari 2014:

Kees van Beveren opent de tentoonstelling SCHIPBREUK, Bunitesa di Dekadensia.

CdK Han Polman opent de viering 200 jaar Zeeland.

Zaterdag 15 februari 2014:

Kees van Beveren, George van Heukelom en CdK Han Polman zijn aanwezig tijdens de Open Dag van de Provincie.