Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

Provinciale subsidie voor natuureducatie en duurzaamheid

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van 233.050 euro aan het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) Zeeland. Met dit bedrag worden de activiteiten uit het jaarplan 2014 uitgevoerd. IVN Zeeland organiseert (natuur) educatie activiteiten voor kinderen, scholieren en inwoners. Dat doen ze vanuit de overtuiging dat betrokkenheid van jongeren bij de natuur duurzaam handelen bevordert op latere leeftijd.

Terra Maris ontvangt jaarlijkse subsidie van Gedeputeerde Staten

In 2014 ontvangt Zeeuws museum Terra Maris een subsidie van de Provincie Zeeland van 334.600 euro voor de voortzetting van haar activiteiten. Terra Maris verzorgt exposities in het museum en organiseert activiteiten voor het publiek. Deze activiteiten passen bij de volgende doelstellingen uit in het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018:

  • Het bekend, vindbaar en beleefbaar maken van de Zeeuwse natuurgebieden, zodat draagvlak ontstaat voor de Zeeuwse natuur
  • Het faciliteren en uitvoeren van natuur- en milieueducatie in samenwerking met onder andere het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN)

Natuurontwikkeling en -behoud is één van de kerntaken van de Provincie.

Zie ook: Omgevingsplan Zeeland 2012-2018

GS keuren collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer Zeeland 2014 goed

Ieder jaar stelt de ZLTO in samenwerking met de Zeeuwse Agrarische Natuurverenigingen een beheerplan op voor agrarisch natuurbeheer in Zeeland. Het beheerplan voor 2014 is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. In het plan staat door wie, op welke plaats, voor welke oppervlakte en voor welk beheerpakket er agrarische beheersubsidie verkregen kan worden.
Er zijn vier verschillende types agrarisch natuurbeheer: akkerranden, botanisch beheer, weidevogelbeheer en landschapselementen. In totaal betreft het beheergebied bijna 1.100 hectare.

Geen subsidie Historie Veerse Gat

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het verzoek van stichting Maritime Art & Design voor een bijdrage aan het project Historie Veerse Gat afgewezen. De Provincie heeft sinds 2013 geen budget meer voor eenmalige cultuursubsidies. De aanvraag richt zich op totstandkoming van een naslagwerk rondom de expositie. Voor de totstandkoming van publicaties heeft de Provincie samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Publicatiefonds Zeeland opgericht. GS verwijzen de stichting daarom door naar het Publicatiefonds.

50.000 euro voor Four Freedoms Awards

Op 24 mei 2014 vindt in Middelburg de uitreiking plaats van de Four Freedoms Awards.
Dit internationale evenement wordt georganiseerd door de Roosevelt Stichting, in samenwerking met het Franklin and Eleanor Roosevelt Institute in New York. De Roosevelt Stichting ontvangt hiervoor 50.000 euro van het College. De Provincie treedt op als gastheer. De Four Freedoms Awards worden jaarlijks toegekend aan mensen die zich sterk maken voor de vier vrijheden van president Roosevelt: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van angst.

Toekenning jaarlijkse provinciale subsidie SCEZ

De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) ontvangt, gezien het provinciaal cultuurbeleid onderdeel cultureel erfgoed, jaarlijks een subsidie van de Provincie. In 2014 zet SCEZ zich met deze bijdrage in op de verdere uitvoering en verspreiding van het programma Zeeuwse Ankers: www.zeeuwseankers.nl en het behoud, beheer en kennisvergaring en -verspreiding over het cultureel erfgoed.

Provincie start procedure voor afsluiten weg

Waterschap Scheldestromen wil het doodlopende gedeelte van de Poelweg in 's Heer Abtskerke dit najaar afsluiten. Dit weggedeelte in de gemeente Borsele heeft geen functie meer voor het openbaar verkeer. Gedeputeerde Staten moeten wettelijk toestemming verlenen om een weg(gedeelte) definitief af te sluiten voor het verkeer.
De plannen liggen van 7 maart 2014 tot en met 17 april 2014 ter inzage in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg en bij de gemeente Borsele, Stenevate 10 in Heinkenszand.

Sluiting kruispunt Lange Heerenstraat (N253) - Nozemansweg

De Provincie Zeeland sluit in het tweede kwartaal van 2014 het kruispunt Lange Heerenstraat (N253) - Nozemansweg voor het verkeer. Dat is beter voor de verkeersveiligheid tussen Oostburg en Schoondijke. Er zijn voor het verkeer voldoende alternatieven aanwezig.

Verkeersveiligheid is belangrijk voor de Provincie, die zo min mogelijk verkeersslachtoffers wil.
Het opheffen van dit kruispunt als verkeersgevaarlijke locatie past in deze aanpak.

De plannen liggen van 7 maart 2014 tot en met 17 april 2014 ter inzage in het provinciehuis in Middelburg, Abdij 6 en het gemeentehuis in Oostburg, Nieuwstraat 22.

De Grevelingen en Haringvliet fuseren met Zuidwestelijke Delta

Het college van GS heeft aan PS gevraagd om in te stemmen met de fusie van natuur- en recreatieschap De Grevelingen met het schap het Haringvliet. Daarmee worden De Grevelingen en het Haringvliet onderdeel van de Zuidwestelijke Delta. PS hebben hier mee ingestemd.

Door de fusie kan het beheer en de ontwikkeling van water en natuur in de Zuidwestelijke Delta beter worden vormgegeven.

Zeeuwse gemeenten maken afspraken over toekomsttaken Bureau Jeugdzorg Zeeland

De Zeeuwse gemeenten hebben met Bureau Jeugdzorg Zeeland afspraken gemaakt over de toekomst van de huidige taken van het Bureau Jeugdzorg. Dit op verzoek van het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het lnterprovinciaal Overleg. Deze afspraken gaan over de periode 2015-2018 en geven aan wat de (rechts)opvolger van Bureau Jeugdzorg Zeeland nog aan taken
blijft uitvoeren en welke taken op een andere wijze zullen worden uitgevoerd. Ook zijn er financiële afspraken gemaakt.

Minder geld naar Grenzeloze Kanaalzone

Om de economische mogelijkheden van de Kanaalzone optimaal te benutten en de leefbaarheid te vergroten, werken overheden en bedrijfsleven uit Vlaanderen en Nederland al meerdere jaren intensief samen. Dat gebeurt in het Interreg-project Grenzeloze Kanaalzone. Doordat de totale projectkosten lager uitvallen dan aanvankelijk gedacht, wijzigen ook de bijdragen van de partners in het project. De provinciale bijdrage gaat van 125.000 naar 78.500 euro.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 18 maart 2014.

Een greep uit de agenda: 

12 maart 2014

Commissaris van de Koning (CdK) Han Polman neemt deel aan de Landelijke Boomfeestdag in Sluiskil (bij Yara) en Zuiddorpe. Die dag opent hij ook het (mini)symposium Duurzame Dorpen in Zeeland in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.

Carla Schönknecht opent de finale Nederlands Kampioenschap Dammen voor dames in Zoutelande.

13 maart 2014

Cdk Han Polman neemt het eerste exemplaar in ontvangst van het Zeeuws Tijdschrift exemplaar Excellent Onderwijs in de Kloveniersdoelen in Middelburg.

Carla Schönknecht zit in het panel over toerisme bij het Noordzeecongres in het provinciehuis te Den Haag.

14 maart 2014

CdK Han Polman is aanwezig bij de finale van de talentenjacht bij scholengemeenschap CSW in Middelburg.

15 maart 2014

CdK Han Polman bezoekt Scratch Messiah in de Sint Jacobskerk in Vlissingen.