Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Aanpassing Instellingsbesluit Gebiedscommissie West Zeeuws-Vlaanderen

Alle partijen hebben ingestemd met het ombouwen van de Gebiedscommissie West Zeeuws-Vlaanderen. Daarom is het nodig om het Instellingsbesluit hierop aan te passen.

Begroting gemeente Kapelle

De begroting van de gemeente Kapelle is eind 2014 onder het zogenaamde preventieve toezicht geplaatst, omdat de begroting 2015 niet structureel en reëel in evenwicht is. Omdat het college van Burgemeester & Wethouders heeft toegezegd in het voorjaar in een kadernota met maatregelen te komen, hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten de begroting goed te keuren. Als de maatregelen in de kadernota voldoende zekerheid geven dat er weer zicht is op een sluitende meerjarenraming kunnen GS besluiten het preventieve toezicht voor het resterende deel van 2015 op te heffen.

Aanvullend voorschot project Zeeuwse Tong

Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten om, vooruitlopend op de definitieve afrekening van het project, een aanvullend voorschot op de reeds verleende subsidie voor het project Zeeuwse Tong beschikbaar te stellen. Dit vanwege het feit dat de afrekening van de Europese subsidie langer duurt dan voorzien.

Subsidie voor internationaal steenuilcongres in Zeeuws-Vlaanderen

Op 20, 21 en 22 maart 2015 vindt een internationaal steenuilcongres plaats in In de Morelleput in Nieuwvliet. Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van 2900 euro.
Het Steenuilenoverleg Nederland (STONE) organiseert het congres samen met Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt (Vlaanderen). Op het congres worden de laatste onderzoeksresultaten en kennis uitgewisseld over bescherming van de steenuil. Dit komt ten goede aan kennis van de steenuil in Zeeland: één van de kenmerkende Zeeuwse soorten waarvoor de Provincie Zeeland een instandhoudingsdoel heeft. Het congres wordt volledig met vrijwilligers georganiseerd.

Vergunningstraject Ureum8

Yara heeft plannen voor de bouw van een nieuwe ureum fabriek. Met de bouw van deze fabriek neemt de emissie van stof van de fabriek significant af en kan de priltoren buiten gebruik worden genomen. Yara wil zo snel mogelijk starten met de bouw van deze fabriek. Daarom vraagt Yara toestemming om voor deze fabriek een aparte aanvraag in te dienen en daarna pas een aanvraag in te dienen voor een revisievergunning voor de hele fabriek. Gedeputeerde Staten gaan hiermee akkoord. Hieraan wordt alleen de voorwaarde verbonden dat voor geluid wel een aanvraag wordt ingediend voor de hele fabriek. De geluidvoorschriften zijn dermate gedateerd, dat hiermee niet gewacht kan worden totdat een totale revisievergunning is ingediend.

Ter visie legging Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 19 december 2014 hebben de twaalf provincies, de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu besloten om de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op 10 januari 2015 ter visie te leggen voor een periode van 6 weken. Gezien de overwegend positieve resultaten van de PAS voor Zeeland, zien Gedeputeerde Staten (GS) geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. GS stelden de Commissie Ruimte, Ecologie en Milieu hiervan in kennis.

GS stellen Besluit Informatiebeheer Provincie vast

Qua regelgeving is het oude Besluit Informatie-beheer Provincie Zeeland gedateerd. Deze regeling was gebaseerd op de organisatie die tussen 1996-2007 geldend was. Op 12 december 2014 is de Archiefverordening (AV) vastgesteld. Artikel 7 van de AV verwijst naar het Besluit Informatiebeheer Provincie (BIP).  GS hebben de BIP vastgesteld. In het besluit wordt de afdeling Informatie & Automatisering aangewezen als beheereenheid en de archiefmedewerker als beheerder.

Minder damherten op de Haringvreter

Het aantal damherten op de Haringvreter, een eiland in het Veerse Meer, wordt te groot. De afgelopen jaren is het aantal damherten gegroeid naar meer dan 120 dieren. Dat is een procentuele groei van ruim 30 procent per jaar. Een groter aantal damherten op het eiland leidt tot meer invloed op de vegetatie en de daarin andere levende diersoorten. Naar mate het aantal damherten toeneemt, neemt ook de kans toe dat de damherten naar de vaste wal overzwemmen. Hierdoor kan de verkeersveiligheid in gevaar komen. Daarnaast kunnen de boeren en particulieren te maken krijgen met schade aan hun gewassen of eigendom.
In januari en februari 2015 wordt een aantal damherten afgeschoten. Er is gekozen voor afschot, omdat dit voor de dieren de minste stress en dierenleed oplevert. Het is de bedoeling dat de omvang van de populatie damherten daardoor niet verder toeneemt.
De Provincie Zeeland verleent hiervoor tot en met 2019 een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Staatsbosbeheer is beheerder van het gebied.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 20 januari 2015.

Een greep uit de agenda: 

12 januari 2015

Ben de Reu ging op bedrijfsbezoek en de opening van LAB bij Van Antwerpen Milieutechniek in Borssele.

13 januari 2015

Carla Schönknecht is aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van het Koninklijk Huis in Amsterdam.

14 januari 2015

Carla Schönknecht ondertekent de intentieovereenkomst hotspot Breskens in het provinciehuis in Middelburg

15 januari 2015

Commissaris van de Koning Han Polman woont het Nieuwjaarsconcert van het Zeeuws Orkest bij in het Scheldetheater in Terneuzen.

Carla Schönknecht bezoekt projecten in het kader van Provinciaal Impuls Wonen (sloop oude woningen en/of opknappen bestaande woningen) in Zeeuws-Vlaanderen

16 januari 2015

Carla Schönknecht is aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de haven van Gent.

18 januari 2015

Ben de Reu neemt deel aan het vraaggesprek in Vlissingen over de Nationale Viering van de Bevrijding