Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Kleine planwijziging natuurbeheerplan Zeeland

Op Walcheren wordt er in de Sint Laurense Weihoek gewerkt aan een kavelruil. De agrariërs verhuizen naar betere landbouwgrond en Stichting Het Zeeuwse Landschap verhuist naar landbouwgrond die geschikt is voor natuurontwikkeling. Om deze kavelruil mogelijk te maken, stemden Gedeputeerde Staten in met een kleine planwijziging van het Natuurbeheerplan Zeeland.

Wilt u meer weten over het natuurplan Zeeland, de EHS of het Omgevingsplan 2013-2018? Kijk dan op: Natuurgebieden

125.000 euro voor innovaties in foodsector

Stichting Foodport Zeeland ontvangt 125.000 euro van de Provincie om een bijdrage te leveren aan de businesscase Food. Zeeland heeft een sterke basis in de foodsector. Toch liggen er nog kansen om de sector verder uit te bouwen. Foodport Zeeland is daarbij een belangrijke partner. Dit samenwerkingsverband tussen bedrijven in de voedselproducerende en verwerkende industrie stimuleert innovatie en duurzaamheid, bijvoorbeeld door het organiseren van masterclasses rondom arbeidsmarkt en scholing en het begeleiden van bedrijven bij innovatietrajecten.

Vaststelling uitvoeringsovereenkomst Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert met ingang van 2014 delen van de natuur in Zeeland. GS hebben op 25 maart 2014 besloten subsidie beschikbaar te stellen voor het beheer en de openstelling van circa 7.000 hectare natuurgebied van 2014 tot en met 2019. De vastgestelde uitvoeringsbijeenkomst bevat afspraken over de werkwijze tussen de Provincie Zeeland en Staatsbosbeheer op het gebied van informatie-uitwisseling, rapportage en bij eventuele tussentijdse wijzigingen.

College investeert in leefbaarheid en kernsporten

SportZeeland geeft uitvoering aan het sportbeleid van de Provincie. De organisatie ontvangt daarvoor 404.612 euro in 2014. SportZeeland voert activiteiten uit om sporten en bewegen te stimuleren. Dat bevordert de leefbaarheid. Daarnaast helpt de instelling om Zeeland te positioneren als water-, beach- en wielerprovincie. Hiervoor is het Kenniscentrum Events Zeeland opgericht, dat organisatoren van (sport)evenementen ondersteunt bij het professionaliseren van hun evenement. Andere ambities zijn het uitbouwen van de infrastructuur, ondersteunen van Zeeuwse talenten en het ontwikkelen van een beter Zeeuws sportklimaat.

Ondertekening samenwerking Vlaams-Nederlandse Delta

Op 23 april 2014 ondertekenden de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland een nieuwe overeenkomst voor samenwerking in de periode 2014-2020. De Vlaams-Nederlandse Delta is een grensoverschrijdend netwerk waarin genoemde provincies vanuit een gemeenschappelijk belang werken aan de duurzame ontwikkeling en versterking van de economische en logistieke kracht van de Vlaams-Nederlandse Delta.

GS bewaren archeologie in onderwatereilandjes bij Kloosterzande

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten om het onverstoorde, bovenste deel van het veenpakket in de ondergrond te behouden en te beschermen. Hierdoor kunnen de mogelijk aanwezige archeologische waarden in de vorm van onderwatereilandjes bewaard blijven. Dit gebeurt in het kader van het ontgrondingproject Perkpolder bij Kloosterzande.

Subsidie Gebiedsvisie Schelphoek

De Provincie Zeeland heeft in het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 het gebied Schelphoek aangewezen als regionale ontwikkellocatie. In de Schelphoek liggen kansen om de verblijfsrecreatie te stimuleren. In het kader van de samenwerking binnen de Alliantie Oosterschelde bekijkt de Provincie samen met de gemeente Schouwen-Duiveland naar de mogelijkheden om zorg en toerisme te combineren én de ontwikkeling van het gebied met een zorgresort in te passen in de omgeving. Innovatie in het gebruik van de dijk wordt ook verkend. Dit alles is onderdeel van de gebiedsvisie Schelphoek en de kosten zijn 50.000 euro. De Provincie stimuleert deze ontwikkeling door 20.000 euro bij te dragen aan het gebiedsproces, dat samen met maatschappelijke partijen, overheid en burgers in gang is gezet.

Subsidie voor restauratie Johanneskerk in Nieuwerkerk

De Johanneskerk in Nieuwerkerk ontvangt subsidie voor de restauratie van het kerkgebouw. De eigenaar had bezwaar ingediend tegen een eerdere subsidieafwijzing. Na overleg en aanvullende informatie besloten Gedeputeerde Staten alsnog een subsidie te verlenen van 102.780 euro.

GS stemmen in met opdracht aan Onderwijsautoriteit

Vertegenwoordigers van onderwijs, overheid en ondernemers geven de Onderwijsautoriteit Zeeland (OAZ) de opdracht om een Masterplan Hoger- en Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek (HWOO) op te stellen. Dit doen zij, omdat alle partijen vinden dat er meer potentie zit in het HWOO op het gebied van inhoud en samenwerking. Gedeputeerde Staten stemmen in met de opdracht aan de OAZ.

Normering regionale keringen Kanaal Gent-Terneuzen

De minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen stelt voor om voor de waterkeringen langs het kanaal Gent-Terneuzen uit te gaan van een overstromingsnorm die varieert van 1/100 tot 1/300. Gedeputeerde Staten opteren voor een uniforme norm van 1/300 voor alle dijktrajecten langs het Nederlandse deel. Daarmee wordt recht gedaan aan een aantal onzekerheden, waaronder mogelijke schade voor procesindustrie door het tijdelijk ontbreken van koelwater.

Beslissing op bezwaarschrift Yara Sluiskil

Gedeputeerde Staten (GS) hebben 1 november 2013 een last onder dwangsom op gelegd aan Yara, voor het niet melden van twee ongewone voorvallen. Yara diende hiertegen een bezwaarschrift in. Overeenkomstig het advies van de adviescommissie bezwaarschriften bepalen GS dat de geluidsoverlast tijdig is gemeld en dat de last onder dwangsom daarom ten onrechte is opgelegd. De last onder dwangsom voor het niet tijdig melden van vrijgekomen wasvloeistof is wel terecht opgelegd.

Begroting 2015 RUD Zeeland

De begroting 2015 van de RUD Zeeland wordt op 7 juli 2014 ter besluitvorming aan het algemeen bestuur van de RUD Zeeland voorgelegd. De Provincie Zeeland is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD). Samen met de Zeeuwse gemeenten en waterschap Scheldestromen brengt de Provincie Zeeland per 1 januari 2014 taken op het gebied van milieu, vergunningverlening, toezicht en handhaving onder bij de RUD Zeeland. Het doel is door krachtenbundeling een schoner en veiliger Zeeland te realiseren.

Compensatie agrarische natuurbeheerders

Zes agrarische natuurbeheerders hebben vanwege administratieve redenen kosten gemaakt voor akkerrandenbeheer waarvoor geen subsidie kan worden verstrekt. De Provincie heeft besloten éénmalig die kosten gedeeltelijk te compenseren. De Provincie vindt namelijk dat er sprake is van onevenredig nadeel en de beheerders wel het beheer leverden.

Jaarstukken 2013 Provincie Zeeland

Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland stelt de jaarstukken 2013 vast. Het positieve resultaat bedraagt 5,8 miljoen euro waarvan 1,8 miljoen euro nog nodig is om in de komende jaren een aantal projecten af te ronden. Het materiele resultaat bedraagt dan 3,9 miljoen euro.

Brief aan minister Schultz met regionaal bod Zuidwestelijke Delta

Op 23 april 2014 werd aan minister Schultz een brief overhandigd door de drie Deltaprovincies. Met deze brief dringen ze er bij haar op aan om concrete en betekenisvolle besluiten te nemen over de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak Zoommeer. Of wel een zout Volkerak-Zoommeer en herstel van getij op de Grevelingen. In de brief wordt aangeboden om drie gebiedscoöperaties op te richten. Die coöperaties moeten er voor zorgen, dat de baten van een zout Volkerak-Zoommeer en het herstel van getij op de Grevelingen deels worden ingezet voor de financiering van de benodigde Rijksmaatregelen.

Ontheffing voor zweefvliegveld Axel

Ten behoeve van het 70-jarig bevrijdingsfeest op 3 mei 2014 landen er twee kleine historische vliegtuigen op zweefvliegveld Axel. Het zweefvliegveld heeft hiervoor een ontheffing gekregen in het kader van de Wet luchtvaart.

Recreatieverdeelweg derde fase

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft de Provincie Zeeland laten weten, bereid te zijn om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met het waterschap en de Provincie wat de Recreatieverdeelweg 3e fase betreft. Over de punten waar nog geen overeenstemming over was (meerkosten, eigendom, beheer en onderhoud) is nu vanuit de gemeente aangegeven dat zij deze voor haar rekening neemt. Dit betekent dat de betreffende partijen het overleg weer opstarten. De planning is om de weg in 2016 aan te leggen.

Drie dorpsraden: alsnog fietstunnel opnemen binnen project N62-Sloeweg

Op 25 april 2014 behandelden Provinciale Staten (PS) het aanvullende kredietvoorstel voor de Sloeweg. Er is door drie dorpsraden bij PS gevraagd alsnog de aanleg van een fietstunnel op de kruising Stoofweg met de Sloeweg in dit project op te nemen. Met een brief worden PS geïnformeerd over zowel de inhoudelijke als financiële achtergronden en argumenten om daarop na besluitvorming te kunnen reageren.

Geen subsidie voor themanummer Zeeuws Tijdschrift

Het Zeeuws Tijdschrift heeft een themanummer over 'Excellent onderwijs in Zeeland' uitgegeven. De redactie vroeg aan de Provincie om dit nummer te subsidiëren en/of duizend exemplaren af te nemen. Het College wijst dit verzoek af, omdat het themanummer relatief weinig aandacht besteedt aan onderwerpen waar het College zich voor inzet: de betrokkenheid van het Zeeuwse bedrijfsleven bij onderwijs en onderzoek en een goede infrastructuur voor onderwijs en kennis.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 20 mei 2014.

Een greep uit de agenda: 

12 mei 2014

Commissaris van de Koning (CdK) Han Polman was te gast bij BNR Nieuwsradio “Volgens Nederland”. Het programma wordt woensdag 14 mei 2014 om 17.00 uur uitgezonden.

Carla Schönknecht ontmoette Europarlementariër Hans van Baalen (VVD).

14 mei 2014

Carla Schönknecht spreekt tijdens de officiële start van de bouw van het Inspiratiecentrum Grevelingen/Voordelta bij de Kabbelaarsbank in Ouddorp.
Ook is zij aanwezig bij het symposium Polderparels in Wolphaartsdijk waar ze een Biodiversiteitswaaier krijgt overhandigd.

15 mei 2014

Kees van Beveren is aanwezig tijdens de bijeenkomst nieuwe vlas- en henneporganisatie in Terneuzen. Hij geeft het startsein voor deze nieuwe organisatie.

CdK Han Polman heeft een interview met de EO Geloven op 2. Hij is ook aanwezig bij de Herdenking van de Franse gevallenen in Kapelle.

17 mei 2014

Carla Schönknecht verzorgt samen met René Molenaar de opening van de duikplaats Dive and Greet Polredijk in Vrouwenpolder.