Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

GS toetsen tariefdifferentiatie bij Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen verdeelt de kosten die ze maakt over de groepen belastingbetalers.
Door een weeffout in de Waterschapswet moesten agrariërs verhoudingsgewijs veel betalen. Die weeffout is nu hersteld. De kosten worden nu op een andere manier verdeeld over de groep wegbeheerders en agrariërs. Provincie en andere wegbeheerders moeten hierdoor jaarlijks extra betalen. Voor de Provincie betekent dit een extra last van 72.000 euro. Het College van GS heeft als toezichthouder getoetst of de tariefdifferentiatie in strijd is met de wet. Omdat dit niet het geval is, heeft het College de wijziging goedgekeurd.

Besluiten die een week later openbaar zijn

Om diverse direct betrokkenen te informeren na een besluit van het college van Gedeputeerde Staten, zijn sommige besluiten niet direct openbaar. Die worden een week na behandeling in de vergadering van GS openbaar gemaakt. Het betreft de volgende besluiten.

Minder subsidie voor Stichting Dijk- en Kreekbehoud West Zeeuws-Vlaanderen

De Provincie Zeeland verstrekt in 2014 een subsidie van 32.902 euro aan de Stichting Dijk- en Kreekbehoud West Zeeuws-Vlaanderen. Met deze subsidie werkt de Stichting aan het behoud en herstel van dijken in Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast faciliteert zij de Schaapskudde in Zeeuws-Vlaanderen. Het subsidiebedrag dat in 2014 wordt verstrekt is minder groot dan in 2013, toen ontving de Stichting een subsidie van 50.757 euro. Op 21 december 2012 hebben Provinciale Staten besloten de subsidie de komende jaren af te bouwen tot een structurele verlaging van 37.000 euro in 2016.
Deze beslissing is genomen in het kader van de kerntakendiscussie van de Provincie Zeeland.

Provincie blijft subsidie verlenen aan kleinere culturele organisaties

De Provincie Zeeland blijft in 2014 en 2015 subsidies verstrekken aan kleinere culturele organisaties. Dit is besloten tijdens de vaststelling van de Nota provinciaal cultuurbeleid 2013-2015. De Stichting Monument Middelburg krijgt daarom in 2014 een subsidie van 2500 euro voor de uitvoering van hun jaarplan 2014.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 21 januari 2014.

Een greep uit de agenda: 

Dinsdag 14 januari 2014:

Commissaris van de Koning (CdK) Han Polman en Ben de Reu bezoeken de Nieuwjaarsontvangst van Z.M. de Koning op het Paleis op de Dam in Amsterdam.

Woensdag 15 januari 2014:

George van Heukelom neemt deel aan het iBestuur (Bouwen aan een iOverheid) Congres 2014 in Den Bosch.

Donderdag 16 januari 2014:

Ben de Reu en provinciesecretaris Ab Smit gaan op werkbezoek in de eigen provincie in het kader van Biobased Economy.

Vrijdag 17 januari 2014:

CdK Han Polman zit om 14.00 uur de gezamenlijke vergadering van de provinciale commissies voor in de Statenzaal van het provinciehuis in Middelburg.