Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

Verhoging subsidie Stichting Horizon voor verlenging plaatsing cliënt

De Provincie Zeeland ontvangt van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie een bedrag voor de uitvoering van jeugdzorg. De Stichting Horizon Jeugdzorg en Onderwijs in Rotterdam ontvangt hieruit ook een subsidie. Dit geld is bestemd voor één Zeeuwse plaats in de accommodatie van Stichting Horizon Jeugdzorg en Onderwijs voor het eerste halfjaar van 2014. De Provincie Zeeland verhoogt de verleende subsidie 2014 met 40.847 euro, omdat het verblijf van deze cliënt met een half jaar wordt verlengd.

Regiovisie Zeeland

De bij de Zeeuwse arbeidsmarkt betrokken partijen willen een aanvraag indienen bij het Regionaal Investeringsfonds om een aantal kernopgaven te realiseren uit de gezamenlijk opgestelde arbeidsmarktmonitor 2014. Er liggen kernopgaven klaar voor bijvoorbeeld de sectoren techniek, zorg en horeca. Voordat de aanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds kan worden ingediend, moet er een Regiovisie komen. De Provincie vraagt aan AO Consult om deze visie op te stellen met gebruikmaking van bestaande documenten.

Oprichtingsvergadering recreatieschap Zuidwestelijke Delta

GS stemmen in met de voorstellen uit de oprichtingsvergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta.
Deze voorstellen betreffen: het benoemen van de leden van het algemeen en dagelijks bestuur, de tijdelijke benoeming van de secretaris, het vaststellen van de delegatie- en mandaatregeling, het vergaderschema 2014 en afspraken over bestuurskosten en de communicatiestrategie.
De vergadering vond plaats op 11 september 2014.

Geld voor versterking logistiek in Zeeland

Logistiek is een Zeeuwse topsector. In het beleidsplan Goederenvervoer staat welke acties het College onderneemt om deze sector te versterken. Die richten zich vooral op het optimaliseren van vervoer over water en spoor of het combineren van ladingen. Ook komt er een Zeeuws Kenniscentrum Logistiek en wil Zeeland als proeftuin dienen voor digitale innovatie in de binnenvaart (papierloos varen). Voor de uitvoering van deze acties is dit jaar nog 202.700 euro beschikbaar.

Start opstellen Jaarplan Economische Agenda 2015

Binnenkort maakt de Provincie het Jaarplan Economische Agenda 2015. In dit jaarplan nemen we doelstellingen en acties op waarmee we het economisch beleid uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is het stimuleren van innovatie in de landbouw en visserij, het meer gebruikmaken van groene grondstoffen en de omschakeling naar duurzame energie.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 23 september 2014.

Een greep uit de agenda: 

15 september 2014

Commissaris van de Koning Han Polman bracht een werkbezoek aan de Stichting Landschapsbeheer in Koewacht.

16 september 2014

Kees van Beveren brengt een bezoek aan de "levende kruidentuin" in Noord-Brabant : de FreshCab. Dit project is genomineerd voor de ZLTO initiatiefprijs.

Han Polman woont, op uitnodiging, de Troonrede bij in Den Haag vanwege Prinsjesdag.

17 september 2014

Kees van Beveren gaat naar Biervliet voor een (pers)moment over het project 'Uitbanning BVD in Zeeuws-Vlaanderen'.

Han Polman is aanwezig tijdens de slotconferentie van het project Maritime Incident Response Group (MIRG) in Vlissingen.

Carla Schönknecht is aanwezig tijdens de informatieavond Raden en Staten over de aandeelhoudersstrategie voor Zeeland Seaports

18 september 2014

Kees van Beveren verricht de officiële opening van Delta Farms Aquaculture op Colijnsplaat.

Han Polman is aanwezig bij de Award Ceremony Youth Jury tijdens Film by the Sea in Vlissingen.

Carla Schönknecht gaat naar de partnerparade van Yves de Boer, gedeputeerde van Noord-Brabant, in de Leerfabriek in Oisterwijk.

19 september 2014

Kees van Beveren gaat naar het internationale symposium 25 jaar innovatie van Colsen in Hulst.

Han Polman houdt de slotbeschouwing tijdens het Toekomstsymposium over de optimale Zeeuws/Vlaamse samenwerking in het Scheldetheater in Terneuzen. Zie ook: Provinciewerk. Ook woont hij de Award Ceremony bij van Film by the Sea in Vlissingen.

Carla Schönknecht gaat naar de toekomstmanifestatie Zeeuws/Vlaamse samenwerking in het Scheldetheater in Terneuzen.