Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Geen verrekening van neveninkomsten CdK en gedeputeerden

In de Provinciewet staat dat politieke ambtsdragers eventuele neveninkomsten moeten verrekenen met hun bezoldiging. De leden van het GS-college hebben onlangs opgave gedaan van hun neveninkomsten in 2013. Op grond van deze opgave hoeft geen verrekening plaats te vinden: de gedeputeerden en de Commissaris van De Koning (CdK) hebben in dat jaar niet of nauwelijks iets bijverdiend.

Aanpassingen in subsidieaanvraag voor kernsportevenement

Hoofdstuk 9 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor een kernsportevenement van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 wordt aangepast. Het minimum subsidiebedrag voor kernsporten wordt van 2500 euro veranderd in 1000 euro. Verder kan er voortaan subsidie voor de activiteit worden aangevraagd voor 1 januari van het jaar waarin de activiteit plaatsvindt.

GS beëindigen samenwerking Zeeland Werkt

Sinds 2011 werken Zeeuwse (semi) overheden samen op het gebied van mobiliteit, loopbaan-advisering, werving en arbeidscommunicatie via het mobiliteits- en loopbaancentrum Zeeland Werkt.
Op 1 juli 2014 loopt de overeenkomst voor deze samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de gemeenten en het waterschap af. GS willen de regionale samenwerking in Zeeland op het gebied van werk eenvoudiger en tegen zo laag mogelijke kosten voortzetten en dat wordt nu onderzocht.
Dit betekent dat de bestuursovereenkomst Zeeland Werkt wordt beëindigd.

College maakt geen gebruik van aanbod voor centrale huisvesting provinciale lobbyisten

In het interprovinciaal overleg (IPO) zijn alle provincies vertegenwoordigd. In de IPO-bestuursvergadering van 17 april 2014 is besloten om aan alle colleges van Gedeputeerde Staten werkruimte voor hun lobbyisten aan te bieden in het nieuwe IPO-pand. Het college heeft besloten om hier op dit moment, net als een aantal andere provincies, geen gebruik van te maken.

Financiering TV programma 'De Zeeuw van Vlaanderen'

TV programma 'De Zeeuw van Vlaanderen' is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse omroepen AVS, TV Oost en Focus WTV en Omroep Zeeland. Het TV programma laat zien wat de verschillende regio's met elkaar bindt en waarin ze verschillen. Het programma is onafhankelijk.

Het project is een initiatief van Euregio Scheldemond, een samenwerkingsverband tussen de Provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Een aantal edities is gemaakt met steun van het Europese subsidieprogramma Interreg.

Voor de laatste editie in 2013 is er naast bijdragen van de Scheldemondraad, de provincie Oost-Vlaanderen en de Provincie Zeeland ook een bijdrage toegezegd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Omdat deze laatste bijdrage nog niet is ontvangen en het project moet worden afgerekend financiert de Provincie Zeeland deze bijdrage tijdelijk voor. Het gaat om een bedrag van 7.000 euro.

Bijeenkomst Scheldemondraad

De Scheldemondraad kwam op 11 juni 2014 samen in Middelburg. De Zeeuwse bestuurders spraken met hun Vlaamse collega's over onder andere de strategische visie en het actieplan voor de grensoverschrijdende samenwerking. Thema's die aan bod kwamen: biobased economy, havensamenwerking, landbouw, onderwijs en grensarbeid. Via het Scheldemondfonds draagt de Provincie Zeeland samen met Oost- en West-Vlaanderen bij aan grensoverschrijdende participatie van de Zeeuwse jeugd in het kader van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. Ook wordt geld betaald aan een traject om HAVO leerlingen toe te kunnen laten aan een Hogeschool in Vlaanderen. Commissaris van de Koning Han Polman en gedeputeerde Ben de Reu woonden de Scheldemondraad bij namens de Provincie Zeeland.

Aandeelhoudersstrategie Zeeland Seaports

De aandeelhouder van Zeeland Seaports (ZSP): de Gemeenschappelijke Regeling ZSP (GR ZSP) heeft een start gemaakt met het opstellen van een aandeelhouderstrategie. Om het proces te begeleiden en de aandeelhouder te adviseren is een extern bureau ingeschakeld. De aandeel-houderstrategie biedt een kader waarin de aandeelhouder (GR ZSP) aangeeft wat zij belangrijk vindt voor ZSP. Het eindrapport van het bureau wordt gepresenteerd aan Provinciale Staten en de gemeenteraden van Borsele, Vlissingen en Terneuzen. De behandeling van het statenvoorstel aandeelhouderstrategie Zeeland Seaports is voorzien aan het begin van het vierde kwartaal in 2014.

Subsidie voor Kenniscentrum Kusttoerisme

De Provincie Zeeland zet in op de realisatie van een Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA) om meer samenhang in het Zeeuwse toeristisch recreatief product en uitstraling te brengen. Deze TUA bestaat uit VVV Zeeland, Economische Impuls Zeeland en het Kenniscentrum Kusttoerisme (onderdeel van de HZ). Het Kenniscentrum garandeert kennisverwerving, - deling en - monitoring voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven binnen de vrijetijdssector en ontvangt daarvoor een subsidie van 92.045 euro.

Verlengingsverzoeken twee LEADER projecten POP2

Bij twee POP2-initiatieven waarvan Gedeputeerde Staten (GS) destijds de subsidieaanvragen honoreerden, is per vergissing de einddatum van de uitvoeringstermijn verlopen. Het gaat om de projecten Landbouwmuseum Dreischor en Landfront Vlissingen. Om die reden verzoeken de projectuitvoerders achteraf om een verlenging van de uitvoeringstermijn. GS stemmen hiermee in.

Subsidie voor Schout & Schepenenrace 2014

De Provincie geeft een subsidie van 5.000 euro voor het organiseren van de Schout & Schepenenrace op 21 juni 2014 in Sint-Annaland. Deze zeilrace wordt gevaren met klassieke Zeeuwse zeilschepen. Tijdens de race maken bestuurders van Zeeuwse, Zuid-Hollandse, Brabantse en Vlaamse gemeenten kennis met elkaar en met de watersport in de Zuidwestelijke Delta. Op deze dag wordt ook de Kaoiedag in de haven van Sint-Annaland georganiseerd. In de haven is dan van alles te beleven voor jong en oud.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 24 juni 2014.

Een greep uit de agenda: 

Maandag 16 juni 2014

De Commissaris van de Koning Han Polman opende de Veerse Haringparty in Oostkapelle.

Dinsdag 17 juni 2014

Carla Schönknecht is aanwezig tijdens de inspraakavond over agrarisch natuurbeheer op Colijnsplaat.

Woensdag 18 juni 2014

Kees van Beveren is aanwezig tijdens de Open dag CZAV bij Proefboerderij Rusthoeve op Colijnsplaat. 's Middags opent hij de rotonde Kapellebrug in Hulst.

CdK Han Polman is aan boord van een ferry tijdens de eindoefening van De Maritime Incident Response Group (MIRG) op de Noordzee.

Ben de Reu opent de FabLab (fabrication laboratory) bijeenkomst in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.

Carla Schönknecht spreekt tijdens de themadag “Op de grens van land en Water” op Neeltje Jans.

Donderdag 19 juni 2014

CdK Han Polman en Kees van Beveren zijn aanwezig tijdens het bezoek van minister Hennis-Plasschaert (Defensie) in Vlissingen.

Vrijdag 20 juni 2014

Kees van Beveren opent de Biobased Innovations Garden op Colijnsplaat.

Zaterdag 21 juni 2014

Kees van Beveren en Carla Schönknecht zijn aanwezig tijdens de Schout & schepenenrace in Sint-Annaland.

CdK Han Polman legt een krans tijdens de Veteranendag in Vlissingen. Hij reikt 's middag de Schout & Schepenen wisselbokaal uit.

Ben de Reu is aanwezig bij de Uitreiking van de Zeeuwse architectuurprijs. Hij neemt zitting in de jury én reikt de wisseltrofee uit van de ontwerpwedstrijd vanwege de Dag van de architectuur.