Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

Zeeuws Ganzenakkoord bereikt

De partijen vertegenwoordigd in de Faunabeheereenheid Zeeland en de Provincie hebben een akkoord bereikt over het ganzenbeleid en –beheer. Trekganzen wordt rust geboden in de windermaanden en in de daarvoor aangewezen gebieden. Daarbuiten kan verjaging en aan verjaging ondersteunend afschot plaatsvinden op schadegevoelige gewassen. Voor agrariërs die schade ondervinden van de ganzen blijft een schaderegeling van kracht. In de rustgebieden krijgen agrariërs bovendien een extra vergoeding. Bij de jaarrond verblijvende ganzen wordt geprobeerd de aantallen te reduceren. Door nestbehandeling, vangst en afschot worden de aantallen teruggebracht. Uitwerking van het akkoord vindt plaats in het Faunabeheerplan. Daarin worden de maatregelen in tijd en plaats uitgewerkt. De Faunabeheereenheid zal het plan voor het eind van 2014 ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Zeeland aanbieden.

Nog beter samenwerken aan gladheidbestrijding

In Zeeland werken de overheden samen aan de gladheidbestrijding. Dit om de verkeersveiligheid en de beschikbaarheid van de hoofdwegen in Zeeland ook onder winterse omstandigheden te kunnen blijven garanderen. Gedeputeerde Staten hebben, net als de andere overheden, de langetermijnvisie en de nieuwe structuur voor samenwerken aan gladheidbestrijding vastgesteld. Hierin staan nieuwe afspraken waardoor efficiënter gewerkt wordt en de kwaliteit van de dienstverlening (het strooien) beter gewaarborgd.

Project en subsidies Neem de Mensen mee afgerond

De CO2UPON-projecten die in het kader van het project Neem de Mensen Mee succesvol zijn afgerond krijgen hun subsidie uitgekeerd. Het Europees project ‘Neem de mensen mee!’ nodigde inwoners uit Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland uit concrete initiatieven te ontwikkelen om klimaatverandering, of de gevolgen ervan, te beperken. Meer informatie over de uitgevoerde projecten vindt u op de website van Neem de Mensen mee.

GS informeren minister VWS over aanstelling zorgverkenner

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) kreeg in juli 2014 de opdracht van Provinciale Staten (PS) om een "Verkenner Samenwerking Zeeuwse Zorg" aan te stellen. PS zijn van mening dat samenwerking tussen zorgaanbieders van essentieel belang is om in de toekomst de zorginfrastructuur overeind te houden. Daarom brengt de verkenner vooral in beeld wat de belemmerende oorzaken zijn die samenwerking momenteel in de weg staan en welke factoren samenwerking in Zeeland juist kunnen bevorderen. GS stellen minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hiervan in kennis. In januari 2015 levert de zorgverkenner zijn rapportage op.

Afgewezen verkeer- en vervoersprojecten dit jaar aan de beurt

Jaarlijks kunnen de Zeeuwse gemeenten en het waterschap Scheldestromen bij de Provincie subsidieaanvragen indienen voor verbetering van de infrastructuur. Veelal met als doel het verkeer in de Zeeuwse kernen of in de polder veiliger te maken. Vorig jaar zijn er zo veel projecten ingediend dat ze niet allemaal konden worden gehonoreerd. De projecten die vorig jaar niet zijn gehonoreerd, komen dit jaar aan de beurt. Aan de gemeenten en het waterschap wordt gevraagd om geen nieuwe projecten in te dienen.

Duidelijkheid voor agrariërs Hoedekenskerke

De regeling ‘Nadeelcompensatie Verkeers- en Vervoersvoorzieningen provinciale projecten Provincie Zeeland 2010’ is van toepassing op het natuurontwikkelingsproject in Hoedekenskerke.
Dit biedt agrariërs met aangrenzende percelen duidelijkheid als er onverhoopt schade optreedt als gevolg van het peilbeheer in het natuurgebied.

Subsidie voor Green Deal Schoon Water Zeeland

De komende vier jaar draait het project Schoon Water Zeeland met financiële steun van de Provincie Zeeland. Het is een samenwerkingsproject tussen de Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, ZLTO, Evides en de Vereniging Zeeuws Gemeenten (VZG). Het gaat om innovatieve oplossingen die de productie van de landbouw in Zeeland kunnen verhogen, die passend zijn voor ondernemers en die tegelijkertijd bijdragen aan het behalen van de gestelde waterkwaliteits-doelstellingen voor oppervlakte- en grondwateren. De aanpak richt zich niet alleen op agrariërs en loonwerkers, maar ook op beheerders van verhard oppervlak, openbaar groen en sportvelden en particuliere gebruikers van biociden. In Zeeuws-Vlaanderen wordt gestart met de verkenning en de uitvoering. Later wordt dit project uitgerold naar de rest van Zeeland.

Mosselzaadinvanginstallaties Oosterschelde

Het ministerie van Economische Zaken wil het in 2009 vastgestelde beleid wat betreft de mosselzaadinvang continueren. Wel zullen enkele locaties worden aangepast of gewijzigd. Het College van Gedeputeerde Staten (GS) is gevraagd hierop een reactie te geven. GS wijzen op de noodzaak om een integrale belangenafweging te maken.

Verzoek Wet Openbaarheid van Bestuur over energiebedrijven

Er is een verzoek Wet Openbaarheid van Bestuur ingediend door de Onderzoeksredactie over energiebedrijven. De redactie vraagt om de volgende informatie:

  • de dividendopbrengsten die de Provincie Zeeland sinds 1 januari 1985 heeft ontvangen dankzij haar aandelenbezit in energiedeelnemingen (DELTA N.V.)
  • hoe deze dividendopbrengsten sinds 1985 zijn besteed
  • een eventuele verkoop van de Provincie in het verleden van haar energieaandelen.

Gedeputeerde Staten geven per brief antwoord op de vragen.

Wijziging twee prestatieafspraken IVN Zeeland

Gedeputeerde Staten stemmen in met de wijziging van twee prestatieafspraken tussen de Provincie Zeeland en het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN Zeeland). IVN Zeeland versterkt de lokale betrokkenheid tussen ecologie en economie met hun activiteiten. Het instituut richt zich op (natuur) educatie van kinderen, scholieren en inwoners vanuit de overtuiging dat betrokkenheid bij de natuur op jonge leeftijd het duurzaam handelen bevorderd op latere leeftijd. Meer informatie over hun jaarplan is te vinden via de website van het IVN in Goes.

Wijziging twee prestatieafspraken ZMf

Gedeputeerde Staten stemmen in met de wijziging van twee prestatieafspraken tussen de Provincie Zeeland en de Zeeuwse Milieuorganisatie (ZMf). De ZMf voert projecten uit die passen binnen het economisch-, omgevings- en energiebeleid van de Provincie. De ZMf werkt aan de realisatie van ecologische doelstellingen en versterkt daarmee de relatie tussen ecologie en economie. Het draagvlak voor het provinciaal beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling wordt vergroot door te participeren in samenwerkingsverbanden met inwoners, (mede)overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke 'groene' organisaties.

Wijziging in besluit Ophoging subsidieplafond openstelling SNL

Recentelijk is in de GS-vergadering besloten tot ophoging van het subsidieplafond Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) voor een aantal projecten. Na besluitvorming en publicatie is gebleken dat er een administratieve wijziging in het besluit dient te worden doorgevoerd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 25 november 2014.

Een greep uit de agenda: 

17 november 2014


Commissaris van de Koning Han Polman opende het project “Lezen is Leuk” op basisschool de Mozaïek in Sluiskil. ’s Avonds ging hij naar de Raadsvergadering in Tholen ter ere van de installatie en beëdiging van burgemeester mevrouw Van de Velde-de Wilde.

18 november 2014

Ben de Reu geeft het eerste exemplaar van Sportief in Zeeland aan Katja Roose tijdens het evenement RendementSportevent in de filmzaal van het provinciehuis in Middelburg.

19 november 2014

Kees van Beveren ondertekent de intentieverklaring Landbouwhuis bij de Rusthoeve in Colijnsplaat.

Carla Schönknecht opent de Papeschorpolder in Sas van Gent.

20 november 2014

Carla Schönknecht reikt het internationale keurmerk voor de horeca uit: de Green Keys in hotel Van der Valk in Middelburg. Ook woont zij de ledenvergadering van het Zeeuws Particulier Grondbezit bij in Nieuwdorp, waar zij ook het Certificaat Particulier Natuurbeheer uitreikt aan de voorzitter, de heer Seydlitz.

21 november 2014

Kees van Beveren gaat naar het Kenniscafé "De Zeeuwse identiteit" in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.

Han Polman neemt het eerste boek in ontvangst tijdens de presentatie van het Jaarboek van de Kastelenstichting Holland en Zeeland “Eene Aangename en Welgelegene Buitenplaats genaamd Duino” in Oostkapelle. Ook is hij aanwezig bij de opening van de uitbreiding van Eastman Chemicals in Middelburg.

22 november 2014

Han Polman houdt een toespraak bij de opening van het middagprogramma van de Verjaardag van het Zeeuws Woordenboek in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.

Ben de Reu verricht een openingshandeling van Handwerk in het Zeeuws Museum in Middelburg.