Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

Jaarverslag vuurwerk 2013

Het jaarverslag geeft een beeld van de samenwerking, informatie uitwisseling en de naleving van het Vuurwerkbesluit in de provincie Zeeland. Het aantal vuurwerkevenementen blijft over de jaren redelijk gelijk in aantal. In 2013 is voor 23 Vuurwerkevenementen toestemming verleend, waarvan er 21 ook daadwerkelijk zijn doorgegaan. Toezichthouders van de provincie hebben zestien evenementen gecontroleerd. Er is in 2013 één formele waarschuwing gegeven. Kleinere constateringen werden ter plaatse in overleg meteen opgelost.

Vanaf 2002 werken verschillende overheden structureel samen met betrekking tot de naleving van het Vuurwerkbesluit. De provinciale vuurwerkcoördinator regelt de organisatie en coördinatie daarvan. De handhavingspartners zijn de Provincie, gemeenten, VeiligheidsRegio Zeeland (VRZ), KLPD-water, Rijkswaterstaat en de Regiopolitie Zeeland.

Jaarverslag Vuurwerk 2013

GS stellen actieplan EU Richtlijn Omgevingslawaai vast

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het actieplan EU Richtlijn Omgevingslawaai definitief vastgesteld.
Het ontwerp actieplan lag ter inzage van 4 juni tot en met 16 juli 2014. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Op grond van Europese regelgeving moeten GS om de vijf jaar een actieplan opstellen voor alle Zeeuwse wegen waar de geluidsgrens van 65 dB(A) wordt overschreden.

Actieplan EU richtlijn omgevingslawaai 2014-2017

Masterplan Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs

De Provincie Zeeland heeft dit voorjaar de Onderwijsautoriteit Zeeland de opdracht gegeven om een Masterplan op te stellen voor Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek. Het doel van de opdracht is om een visie te ontwikkelen op en het realiseren van samenhang en samenwerking tussen het Zeeuwse hoger- en wetenschappelijk onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden. Op deze manier wordt er zowel een impuls gegeven aan het Zeeuwse hoger- en wetenschappelijk klimaat als aan de Zeeuwse economie. Het Masterplan moet in december 2014 klaar zijn. Voor het uitvoeren van de opdracht heeft de Provincie 16.500 euro beschikbaar gesteld.

Aanpassing toelichting regels uitzonderlijk gebruik luchtvaart

Gedeputeerde Staten hebben besloten de toelichting op de "Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Zeeland" aan te passen. Met genoemde beleidsregels wordt invulling gegeven aan de bevoegdheid zogenaamde TUG-ontheffingen (ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik) te verlenen. Dit zijn ontheffingen voor starts en landingen met luchtvaartuigen buiten luchthavens. Met deze aanpassing worden de beleidsregels nader gemotiveerd en verduidelijkt.

Goedkeuring projectplan versterken steenbekleding Philipsdam Zuid

In het kader van het project Zeeweringen wordt in 2015 de steenbekleding van de Philipsdam Zuid versterkt. Deze is afgekeurd en moet worden verbeterd. Op basis van de Waterwet moeten Gedeputeerde Staten (GS) het projectplan goedkeuren. Hiervoor beoordeelt het GS-college of de keuzes voldoende zijn onderbouwd, of alle belangen in beeld zijn gebracht en of alle effecten zijn beoordeeld. Voor dit project is ook een vergunning wegens de Natuurbeschermingswet 1998 nodig, omdat de Philipsdam Zuid aan het Natura 2000-gebied Oosterschelde ligt. Deze vergunning wordt afgegeven door het Ministerie van Economische Zaken. GS keuren het projectplan goed en zetten de vergunningaanvraag in gang.

Subsidie voor Samenwerking in de afvalwaterketen Zeeland (SAZ)

Op basis van afspraken die zijn gemaakt in het landelijke bestuursakkoord Water uit 2011 moeten gemeenten, waterschappen en drinkwaterbederijven in 2020 een bezuinigingstaakstelling behalen van ongeveer 360 miljoen euro. Het aandeel voor Zeeland hierin bedraagt negen miljoen euro. Binnen Zeeland is daarvoor een samenwerkingsverband opgezet tussen de dertien gemeenten, het waterschap en Evides Water. De Provincie is toezichthouder op deze samenwerking. Gedeputeerde Staten stellen een provinciale subsidie van 15.000 euro beschikbaar voor de Samenwerking in de afvalwaterketen Zeeland (SAZ). Dit met als doel de negen miljoen euro bezuinigingstaakstelling in 2020 te behalen.

Aanpassing toetsbare resultaten projecten stedelijke vernieuwing gemeente Terneuzen

De Provincie Zeeland heeft in het verleden voor de stedelijke vernieuwing in de gemeente Sluis subsidie verleend aan de projecten Plan Buitenweg in Axel en Korte Kerkstraat in Terneuzen. De afronding van deze projecten is vertraagd door veranderende marktomstandigheden in de woningbouw. Om de subsidies af te kunnen sluiten, gaat de Provincie in op het verzoek van de gemeente Terneuzen om de afgesproken doelen aan te passen.

Aanpassing toetsbare resultaten projecten stedelijke vernieuwing gemeente Sluis

De Provincie Zeeland heeft in het verleden voor de stedelijke vernieuwing in de gemeente Sluis subsidie verleend aan de projecten Kaai/MIA/Verduin en Haven Aardenburg in Aardenburg en het Multifunctioneel Centrum in Sluis. De afronding van deze projecten is vertraagd door veranderde marktomstandigheden in de woningbouw. Om de subsidies af te kunnen sluiten, gaat de Provincie in op het verzoek van de gemeente Sluis om de afgesproken doelen aan te passen.

10.000 euro voor Biopark Terneuzen

Biopark Terneuzen is het bedrijvenpark in de Kanaalzone dat bedrijven via 'smart links' met elkaar verbindt. De ondernemingen maken er gebruik van elkaars bijproducten en reststoffen. Een voorbeeld is WarmCO2: restwarmte van kunstmestfabrikant Yara verwarmt de nabij gelegen kassen en de afgevangen CO2 (koolstofdioxide) stimuleert de groei van de kasplanten. Om de jaarlijkse begroting van Biopark sluitend te krijgen, betalen Zeeland Seaports, gemeente Terneuzen en de Provincie Zeeland mee. Het College zegt voor 2014 een bedrag toe van 10.000 euro, bedoeld voor ondersteuning van bestaande Biopark-activiteiten en nieuwe projecten.

2500 euro voor officiële opening oesterseizoen

Het College van Gedeputeerde Staten subsidieert de officiële opening van het oesterseizoen 2014 – 2015 met 2500 euro. De opening vindt plaats op 8 september 2014 op de Grevelingen door middel van de eerste sleep van het seizoen. Commissaris van de Koning Han Polman krijgt de eerste oesters overhandigd.

Subsidie voor vijf sportactiviteiten

Er komen sportsubsidies vrij, omdat het watersportfestival DAM7 2014 niet doorgaat.
Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten de geraamde subsidie voor dit festival te besteden aan andere sportactiviteiten. De zeilwedstrijd Aquavitesse ontvangt 3.750 euro, het NK Tegenwindfietsen wordt gesubsidieerd met 15.000 euro, Beach-Soccer Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen ontvangen respectievelijk 5000 euro en 3500 euro. Ook wordt er 10.000 euro toegekend aan het EK windsurfen. Het resterende bedrag van 20.250 euro reserveren GS voor de aanloopkosten voor de organisatie van de Tour de France.

Verzoek voor themarapport armoede afgewezen

De Werkgroep Zeeuws Armoedebeleid heeft bij de Provincie een verzoek ingediend om opdracht te verlenen aan Scoop voor het opstellen van een themarapport over armoede en sociale uitsluiting. Dit verzoek wordt afgewezen omdat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het armoedebeleid. Zij zouden dus opdrachtgever voor dergelijk onderzoek kunnen zijn.

College informeert gemeenten over aanleveren van informatie

De Provincie houdt toezicht op wettelijke taken die gemeenten uitvoeren. Om de rol als toezichthouder goed te kunnen uitvoeren, heeft de Provincie informatie nodig van de gemeenten. In een verordening hebben Provinciale Staten vastgelegd om welke informatie het gaat, met welke frequentie en op welke wijze de Provincie deze informatie moet krijgen. De gemeenten worden hierover geïnformeerd. Een belangrijk instrument voor het uitwisselen van toezichtinformatie is www.waarstaatjegemeente.nl.

Subsidie voor natuur-en landschapsbeheer in Zeeland

De Provincie Zeeland verstrekt 774.000 euro subsidie aan Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Met deze subsidie wordt natuur- en landschapsonderhoud gedaan bij particulieren en agrarische ondernemers. Hierbij kan gedacht worden aan het aanplanten van heggen en fruitbomen, het knotten van wilgen en onderhoud aan het wandelnetwerk in Zeeland.

Bodemsanering Kanaalpolder

De werkzaamheden die in de periode 2012 tot en met mei 2014 plaatsvonden in het kader van de bodemsanering van de voormalige stortplaats Kanaalpolder in Philippine, zijn in een verslag te lezen. Ook zijn daarin de gemaakte kosten weergegeven. Verder is een raming van de nog te maken kosten opgenomen. Op basis van het uitgevoerde nulfase onderzoek en de pilot, beslist de Provincie Zeeland dat wordt doorgegaan met de door de aannemer voorgestelde saneringswijze van het grondwater. De Provincie verwacht, net als de aannemer, dat hiermee het beoogde sanerings-resultaat wordt behaald.

Provincie monitort impact evenementen

Scoop en Kenniscentrum Kusttoerisme hebben in opdracht van de Provincie Zeeland een enquête ontwikkeld voor de evenementensector. Organisatoren van evenementen kunnen deze enquête zelf inzetten om van hun evenement of festival de economische, sociale en promotionele waarde te meten. Ook meten zij hiermee de bijdrage aan de identiteit van Zeeland. De Provincie wil hiermee de impact van evenementen, waar ze subsidie aan verleent, monitoren. Om dit op lange termijn te doen, wordt dit jaar een database ontwikkeld. Dit kost eenmalig 10.000 euro.

Provincie Zeeland gastheer Nationale Viering van de Bevrijding 2015

Bevrijdingsdag, de Dag van de Vrijheid, is sinds 1990 een nationale feestdag op 5 mei. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert dit ieder jaar in samenwerking met een andere provincie. In 2015 is de Provincie Zeeland gastheer. Het Nationaal Comité, de Provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen organiseren samen het ochtendprogramma van deze dag. Hiervoor is 105.000 euro beschikbaar gesteld. In 2002 was Zeeland ook gastheer van de Nationale Viering van de Bevrijding.

GS accepteren verantwoording ViaZorg over subsidie

In 2009 is aan Stichting ViaZorg een subsidie toegekend van 150.000 euro voor de uitvoering van het Masterplan Personeel en Arbeid, Zorg en Welzijn Zeeland. Nu ligt de verantwoording voor van de besteding van de subsidie. Gedeputeerde Staten stellen dit bedrag definitief vast.

Bijdragen in kosten onderhoud Zeeuwse Bibliotheek

Het gebouw van de Zeeuwse Bibliotheek (ZB) in Middelburg krijgt, in verband met noodzakelijk onderhoud, nieuwe dakbedekking en gevelbeplating. In dit onderhoud wordt meteen de kademuur hersteld. Ook wordt de zonwering vervangen en de gevel geschilderd. Hierdoor krijgt het gebouw van de ZB een nieuwe uitstraling. De Provincie Zeeland draagt in de kosten van dit onderhoud maximaal 57.565 euro bij en de gemeente Middelburg 28.783 euro.

De Provincie vraagt Oosterscheldegemeenten mede-financiering project Roggeplaat

De Provincie Zeeland werkt samen met Natuurmonumenten en het Nationaal Park aan een substantiële regionale bijdrage voor het rijksproject Suppletie Roggenplaat. De totale kosten bedragen 12,5 miljoen euro. De Provincie heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld, onder voorbehoud dat de natuurgelden vanuit Economische Zaken beschikbaar komen. Natuurmonumenten stelt 300.000 euro beschikbaar. Natuurmonumenten werkt verder aan een voorstel voor Europese subsidie en start een crowdfunding actie. De Provincie vraagt nu ook aan de Oosterscheldegemeenten om een financiële bijdrage aan het project te leveren.

GS vragen Zeeuws-Vlaamse gemeenten bevestiging financiële steun project UPGRADE

Gedeputeerde Staten vragen de Zeeuws-Vlaamse gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst om een bevestiging van de afgesproken kostenverdeling in het project UPGRADE. Dit project heeft als doel om particuliere slechte tot zeer slechte woningen uit de markt te nemen in Zeeuws-Vlaanderen. UPGRADE wordt vaak genoemd als voorbeeld voor een vernieuwende aanpak om de problematiek als gevolg van de demografische veranderingen op te pakken. Het project sluit bij de doelstellingen van het woon beleid uit het Omgevingsplan 2012-2016. UPGRADE is door het Rijk aangemerkt als één van de 10 landelijke krimpexperimenten.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 26 augustus 2014.

Een greep uit de agenda: 

21 augustus 2014

Kees van Beveren trapt de werkzaamheden rondom de verdubbeling van de Sloeweg officieel af in Heinkenszand.

Han Polman reikt de bekers uit tijdens de prijsuitreiking ringrijden in Middelburg.

22 augustus 2014

Kees van Beveren opent het nieuwe dorpshart in Ossenisse.

23 augustus 2014

Han Polman opent de streekdrachtendag in Zierikzee en is aanwezig tijdens de Havendag Zierikzee.