Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

Geen leenfietsensysteem in Middelburg

Nadat Calllock Mobility BV een succesvolle pilotfase van het leenfietsensysteem introduceerde in 2011-2012 in Middelburg, is er door de gemeente Middelburg en de Provincie Zeeland in augustus 2012 een subsidie verleend om het project uit te rollen over de rest van Middelburg. De voorwaarde was om dit samen met ondernemend Middelburg te doen. Na een aantal pogingen om de ondernemers te interesseren voor dit leenfietsensysteem, is het Calllock Mobility BV niet gelukt om draagvlak te creëren. Daarom is het project beëindigd. Het college van Gedeputeerde Staten trekt de subsidie voor dit leenfietsensysteem in en vordert het eerder verstrekte bedrag terug.

Calllock is een geautomatiseerd systeem waarmee leenfietsen gedeeld of gehuurd kunnen worden door meerdere personen zonder tussenkomst van een medewerker.

Ben de Reu interim lid en voorzitter Raad van Toezicht Stichting Biobased Delta

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zeeland en West-Brabant werken sinds enkele jaren samen aan de ontwikkeling van een Biobased Economy. Deze samenwerking is onlangs uitgebreid met Zuid-Holland. Om biobased activiteiten sneller door te kunnen ontwikkelen is de Stichting Biobased Delta opgericht. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben ingestemd om gedeputeerde Ben de Reu als lid en interim voorzitter aan te stellen in de nog in te stellen Raad van Toezicht van de Stichting Biobased Delta.

Resultaten plattelandsontwikkeling

In de periode 2006-2010 is er volop gewerkt aan de ontwikkeling van het platteland met inzet van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Er zijn, mede dankzij de goede samenwerking in Zeeland, veel resultaten geboekt op het terrein van natuurontwikkeling, natuurbeheer, verbetering landbouwstructuur en Nationaal Landschap. In de afgelopen jaren is bos aangelegd, is aandacht besteed aan de bescherming van kwetsbare soorten, zijn veel landbouwpercelen via kavelruil herschikt en ligt er een wandelnetwerk van zo'n 1700 kilometer. Het Comité van Toezicht ILG heeft hierover een rapportage opgesteld en de Provincie uitgenodigd om hierop te reageren. Het provinciebestuur geeft aan dat het Comité het rijksgeld passend besteed heeft en trots is op het behaalde resultaat.

Strategic Board Zuidwest-Nederland ontvangt volledig subsidiebedrag

De Strategic Board is een netwerkorganisatie van samenwerkende bedrijven, overheden en kennisinstellingen in en voor de regio Zuidwest-Nederland. De Strategic Board wil de economische ontwikkeling van de Delta Regio versterken, vooral op de speerpunten Biobased Economy, Logistiek en Maintenance. Voor haar lobby- en netwerkactiviteiten ontving de Strategic Board in 2013 een subsidie van 125.000 euro van de Provincie. Het merendeel van dit bedrag (75 procent) is al uitbetaald. Hoewel de activiteiten van de Stichting nog niet zijn afgerond, krijgt de Strategic Board ook alvast de resterende 25 procent. De Stichting heeft dan meer ruimte om betalingen te doen. Het College heeft hiermee ingestemd, omdat de Strategic Board financieel volledig afhankelijk is van subsidies.

Besluiten die een week later openbaar zijn

Om diverse direct betrokkenen te informeren na een besluit van het college van Gedeputeerde Staten, zijn sommige besluiten niet direct openbaar. Die worden een week na behandeling in de vergadering van GS openbaar gemaakt. Het betreft de volgende besluiten.

Reactie op brief over spoorproject Goes

In de najaarsnota 2013 van de Provincie wordt aangegeven dat Zeeland Seaports de bijdrage aan het spoorproject Goes van oorspronkelijk 20 naar 12,5 miljoen wil verlagen. Het spoorproject is nodig vanwege de plannen voor containerisatie in het Sloegebied van Vlissingen en de daarmee gepaard gaande overlast op het spoor in Goes. Dhr. Janse, aanwonende van de spoorlijn Goes, spreekt zijn bezorgdheid over de overlast uit in een brief aan Gedeputeerde Staten (GS). GS brengen dhr. Janse op de hoogte van het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Zeeland Seaports.

Bezwaarschrift Stichting Zeehondencrèche Lenie 't Hart is afgewezen

Stichting Zeehondencrèche Lenie 't Hart heeft een bezwaarschrift ingediend tegen een door Gedeputeerde Staten verleende Natuurbeschermingswet 1998 vergunning. De vergunning maakt het mogelijk om bij zeehonden in het Deltagebied een zender aan te brengen. Daarmee kan het onderzoeksinstituut voor kust en zee IMARES gegevens verzamelen.
De adviescommissie bezwaarschriften van de Provincie Zeeland heeft de zaak bekeken en is tot het advies gekomen om de bezwaren van de Stichting ongegrond te verklaren.

Managementinformatiesysteem jeugdzorg

De Provincie Zeeland geeft het bedrijf INITI8 opdracht om in 2014 het managementinformatiesysteem voor de Zeeuwse jeugdzorg te beheren en te onderhouden. Hiermee beschikt de Provincie over goede, betrouwbare en op ieder moment beschikbare beleidsinformatie over de prestaties en registraties van de jeugdzorginstellingen in Zeeland.

Geen subsidie voor beweegpad Griffioen Middelburg

Voor het project "Beweegpad Griffioen" is een subsidie van 15.000 euro gevraagd aan het College van Gedeputeerde Staten (GS). Het initiatief omvat een beweegroute door de wijk Griffioen in Middelburg over bestaande wegen en paden, langs onder meer de ouderencentra en scholen in deze wijk. Het beweegpad moet ouderen en jongeren stimuleren meer te bewegen, elkaar te ontmoeten en moet ruimte bieden voor sport en spel in de woonomgeving. GS wijzen deze subsidie af.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 21 januari 2014.

Een greep uit de agenda: 

Maandag 20 januari 2014:

Kees van Beveren was aanwezig tijdens het werkbezoekuur van minister Stef Blok aan de marinierskazerne in Vlissingen.

Ben de Reu woonde het High Level seminar bij met President Hollande in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.. Thema is smart agriculture and smart food.

Carla Schönknecht en George van Heukelom waren aanwezig bij het werkbezoek van Minister Stef Blok in Zeeland.

Commissaris van de Koning (CdK) Han Polman ontving minister Blok in Zeeuws-Vlaanderen.

Dinsdag 21 januari 2014:

Kees van Beveren is aanwezig tijdens de presentatie over de Marinierskazerne voor gemeenteraden en Provinciale Staten in het provinciehuis in Middelburg.

Woensdag 22 januari 2014:

CdK Han Polman leest voor op de Samenwerkingsschool Veerse Stijl De Magdalon in het kader van het Nationaal Voorleesontbijt.

Donderdag 23 januari 2014:

CdK Han Polman opent de expositie Jacob Hendrik Schorer (dit is de eerste CdK van Zeeland) in het Zeeuws Archief.

Ben de Reu onthult een bord tijdens de oplevering van de Poort van Zeeland op de Brouwersdam.

Vrijdag 24 januari 2014:

Ben de Reu gaat met Provinciale Staten op werkbezoek bij de RUD Zeeland, DOW en Zeeland Refinery