Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Tijdelijke heropening subsidieloket Vitaal Platteland

De Provincie Zeeland is bestuurlijk verantwoordelijk voor de afhandeling van POP2-subsidies. Het loket Vitaal Platteland Zeeland vervult hierin een belangrijke rol. Bij de uitvoering van de POP-subsidies is ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) betrokken. Na de openstelling van de regeling in 2007 werden zoveel aanvragen ingediend, dat de regeling tijdelijk werd gesloten. Na afronding van het merendeel van de projecten, is er nog 130.000 euro beschikbaar. Het loket Vitaal Platteland is daarom opnieuw geopend tot en met vrijdag 23 mei 2014.

GS stellen lijst zwemwaterlocaties vast

Jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten (GS) een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. Deze Zeeuwse zwemwaterlocaties worden regelmatig door de waterbeheerders en de Provincie Zeeland onderzocht op waterkwaliteit, veiligheid en inrichting. Locaties die niet zijn aangewezen door de Provincie worden niet gecontroleerd. Zwemmen is daar op eigen risico en wordt afgeraden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu meldt de vastgestelde lijst vervolgens aan in Brussel. Kijk voor een overzicht van officiële zwemwaterlocaties op www.zwemwater.nl

Openstelling SKNL Zeeland 2014

De SKNL is een subsidieregeling voor particuliere natuurontwikkeling.
Door de openstelling van deze regeling door de Provincie, kunnen particuliere grondeigenaren een bijdrage leveren aan de natuurontwikkeling in Zeeland. Dit kan zonder dat er sprake is van aankoop en inrichting door de overheid.
Allereerst betreft het alleen de gebieden, die Gedeputeerde Staten in het Natuurbeheerplan Zeeland hebben begrensd als ‘nieuwe natuur’. Voorbeelden van deze gebieden zijn: de Zwinpolder (8,2 ha), St. Laurense Weihoek (5,7 ha), Yerseke Moer (0,5 ha) en Wallen Sluis (0,8 ha). De particuliere natuurontwikkeling draagt dus bij aan de realisatie van het Natuurbeheerplan Zeeland.

Herstructurering bedrijventerrein Zierikzee

Voor het opknappen van verouderde bedrijventerreinen heeft de Provincie een subsidieregeling. De afgelopen jaren zijn hiermee al veel verouderde terreinen opgeknapt. Het college heeft besloten om 785.000 euro bij te dragen aan de herstructurering van bedrijventerrein Haringvlietplein/Boerenweg in Zierikzee. De gemeente Schouwen-Duiveland maakte voor dit gebied een plan.

GS aan Veiligheidsregio: is continuïteit Meldkamer(faciliteiten) bij stroomstoring goed geborgd?

Met ingang van 1 januari 2013 is de zeggenschap en aansturing van de Meldkamer Ambulancezorg overgegaan van de Veiligheidsregio Zeeland naar de RAV Witte Kruis Connexxion Ambulancezorg. Fysiek maakt de Meldkamer Ambulancezorg, samen met die van de Politie en Brandweer, nog steeds deel uit van de Gemeenschappelijke Meldkamer. Enkele maanden geleden waren er twee stroomstoringen. Gedeputeerde staten informeren bij het bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland of de continuïteit van de Meldkamer(faciliteiten) goed is geborgd bij dergelijke incidenten.

Klaverblad Zeeland ontvangt 1.380.000 euro subsidie

Stichting Het Klaverblad ontvangt in 2014 een subsidie van 1.380.000 euro. Het bedrag is bedoeld voor activiteiten en projecten die de collectieve belangen behartigen van Zeeuwse zorgconsumenten en patiënten. Daarnaast is de subsidie bestemd voor het uitvoeren van de landelijke telefonische hulpdienst Sensoor in Zeeland.

Stichting het Klaverblad Zeeland ontvangt tot en met 2016 ieder jaar subsidie voor haar activiteiten. Het college van GS besloot om de jaarlijkse subsidie vanaf 2015 af te bouwen en met ingang van 2017 definitief te beëindigen.

Ruilgrond voor natuurontwikkeling in West Zeeuws-Vlaanderen

Na kavelruil in West Zeeuws-Vlaanderen is grond overgebleven. De Provincie Zeeland vraagt aan Stichting het Zeeuwse Landschap om deze grond in te zetten voor het nabij gelegen natuurontwikkelingsproject de Lieter bij Oostburg.
De Provincie en Stichting het Zeeuwse Landschap werken gezamenlijk aan het natuurbeleid in Zeeland.

Maximaal twee miljoen euro voor restauraties rijksmonumenten 2015

Het voor 2015 maximaal te verlenen subsidiebedrag voor restauraties van rijksmonumenten bedraagt twee miljoen euro. Subsidies in het kader van deze regeling kunnen worden aangevraagd tussen 1 mei en 15 juni 2014 via Subsidieloket.

Verkenning Visserij Belevingscentrum in Timmerfabriek: groot draagvlak

Versterking van de relatie tussen visserij en toerisme biedt kansen voor Zeeland. Daarom heeft het College de mogelijkheden van een Visserij Belevingscentrum in de Vlissingse Timmerfabriek verkend. In zo'n centrum worden alle aspecten van de Nederlandse visserij op een aantrekkelijke, interactieve manier over het voetlicht gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers enthousiast zijn over het concept; het College stuurt de resultaten door naar de gemeente Vlissingen. Ook in Breskens worden plannen uitgewerkt voor een Visserij Belevingscentrum. Beide initiatieven moeten elkaar aanvullen. In Breskens staat de culinaire visbeleving centraal; in Vlissingen zal de nadruk liggen op het maritieme karakter van de stad en rondvaarten.

College investeert 5.000 euro in de kunst van het debatteren door jongeren

Het college vindt het belangrijk dat jongeren meepraten over het werk van de Provincie Zeeland. Dat gebeurt via jongerenpanel Jouw Zeeland, dat werkt met drie leerlijnen. Jongeren en debat is er één van. Dit laat jongeren kennis maken met de provinciale politiek en het bijbehorende debat. De Provincie subsidieert daarom een driedaags evenement in mei 2014 bij het University College Roosevelt in Middelburg. Talentvolle scholierdebaters uit heel Nederland doen hier aan mee.  Uit de talenten wordt een afvaardiging gekozen voor het WK debatteren voor scholieren 2015.

GS leggen startnota nieuw Verkeers- en Vervoersplan voor aan PS

De Provincie Zeeland gaat een nieuw Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan maken (PVVP).  Het huidige plan dateert uit 2003. Gedeputeerde Staten vinden dat er een nieuw plan moet komen. Redenen daarvoor zijn onder andere gebaseerd op bestuurlijke en beleidsmatige ontwikkelingen, maar ook op inhoudelijke trends.  In de startnota staat welke partijen worden betrokken bij het nieuwe PVVP en welke vorm het plan krijgt. De startnota is de eerste stap in het traject om het definitieve PVVP te laten vaststellen door PS op 13 november 2015.

Ruim 64.000 euro voor Zeeuws district Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland (VVN) district Zeeland is een partner van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland. Deze organisatie voert educatieve projecten en activiteiten uit ter bevordering van de verkeersveiligheid in de provincie Zeeland. Voor het jaar 2014 ontvangt VVN district Zeeland hiervoor een subsidie van 64.067 euro.

GS informeren PS over toetsingskader plaatsen gemeente in hogere inwonersklasse

Naar aanleiding van het besluit in februari 2014 van Gedeputeerde Staten (GS) om de huidige inwonersklasse 4 (24.001 - 40.000 inwoners) van de gemeente Sluis te handhaven, zonden GS nadere informatie over het toetsingskader aan Provinciale Staten. Hierin staat hoe het salaris van gemeentebestuurders verband houdt met de inwonersklasse.

Benoeming nieuw lid RvT Roosevelt Study Center

Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten professor Van den Doel per 1 juli 2014 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van het Roosevelt Study Center. De heer prof. dr. H.W. van den Doel is decaan van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.

Weekrapportages RUD Zeeland aan college: goedkeuring moet plaatsvinden namens GS

Op 17 december 2013 hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten om de directeur van de RUD Zeeland de bevoegdheid te geven namens GS besluiten te nemen (Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014). Voor wat betreft de in het mandaatbesluit opgenomen wekelijkse informatieverstrekking van de directeur aan GS dient een praktische regeling te worden getroffen ter goedkeuring van deze weekrapportages. Besloten is de goedkeuring van deze wekelijkse informatie overzichten namens het college te laten plaatsvinden.

De Provincie vraagt steekproefsgewijs om prestatieverantwoording ontvangen subsidie

Er zijn afspraken gemaakt over de verantwoording van arrangement 1 subsidies. Dit zijn subsidies van 10.000 euro of lager. Hiervoor hoeft niet altijd een prestatieverantwoording en een -aanvraag worden ingediend om de subsidie van de Provincie te ontvangen. De Provincie bepaalt steekproefsgewijs of de subsidie wel of niet moet worden verantwoord.
Op basis van een steekproef over de periode van 1 januari 2013 tot 1 maart 2014 verzoekt de Provincie aan elf subsidieontvangers een prestatieverantwoording van de ontvangen subsidie in te dienen.

Vijfde wijziging in begroting 2014

De begroting van 2014 van de Provincie is voor de vijfde keer gewijzigd.
Hierin is een gedeelte van het bestedingsplan Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer 2014 en het bestedingsplan reorganisatiebudget 2014 verwerkt.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 13 mei 2014.

Een greep uit de agenda: 

25 april 2014

Commissaris van de Koning (CdK) Han Polman is aanwezig bij de aanbieding van het definitieve rapport “De Slimme Kracht van Zeeland” van de Wetenschappelijke Raad Zeeland. Het rapport wordt aangeboden tijdens de openbare vergadering van Provinciale Staten.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de onthulling van het Land Art project bij de Meestoof in Wilhelminadorp.

27 april 2014

Ben de Reu verricht de opening van het Beach Sport seizoen in Cadzand.

4 mei 2014

CdK Han Polman gaat naar de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam.5 mei 2014

5 mei 2014

CdK Han Polman is aanwezig bij de 5 mei lezing in Assen.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de v. Randwijklezing in de St. Jacobskerk in Vlissingen.

10 mei 2014

CdK Han Polman opent de expositie ‘Zeeland zet kant in Beeld” in de Grote Kerk in Goes. Hij opent verder de tentoonstelling 200 jaar Provincie Zeeland in het Museum Arnemuiden. Hij neemt ook deel aan het mini concert van de Zomerconcerten in Tholen.