Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

GS nemen kennis van Rijksbegroting 2015

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de Miljoenennota voor 2015. Beleidsmatig bevat die geen grote verrassingen. Voor Zeeland is met name het Deltaprogramma van belang. Daarnaast is het belangrijk dat er middelen zijn gereserveerd voor de Marinierskazerne. Verder zal de NV Westerscheldetunnel naar verwachting geen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. Ten opzichte van eerdere ramingen is de groei van het Provinciefonds neerwaarts bijgesteld.

Actualisatie Natuurbeheerplan Zeeland

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het Natuurbeheerplan Zeeland gewijzigd. Het plan wordt ieder jaar geactualiseerd. Dit jaar zijn kleine wijzigingen doorgevoerd in de begrenzing en natuurtypen van enkele natuurgebieden en agrarische beheergebieden. De Provincie verstrekt alleen subsidie natuur- en landschapsbeheer voor gebieden die in het Natuurbeheerplan Zeeland op de kaart staan. Ook is de begrenzing van het kerngebied voor akkervogels in Zeeland gewijzigd. Het kerngebied akkervogels is gebaseerd op de aanwezigheid van Patrijs, Veldleeuwerik, Gele kwikstaart en Graspieper. Op grond van deze kaart kunnen in de toekomst gerichte beheermaatregelen voor behoud van de akkervogels worden genomen.

GS willen evaluatierapport bodemsanering Van Strien Goes B.V.

GS ontvingen een bezwaarschrift tegen hun besluit van 26 maart 2014, waarin een last onder dwangsom is opgelegd aan Van Strien Goes B.V. Van Strien B.V. moest een evaluatierapport indienen van een bodemsanering, dat tot nu toe nog niet gebeurde. Van Strien Goes B.V. ontvangt nu van Gedeputeerde Staten een beslissing op zijn bezwaar. Overeenkomstig het advies van de adviescommissie bezwaarschriften wordt het bezwaar ongegrond verklaard. Het blijkt namelijk dat Van Strien juridisch en feitelijk in staat is de last uit te voeren.

De Provincie stemt in met tweede Natura 2000-beheerplan

Rijkswaterstaat neemt het voortouw in het opstellen van het tweede Natura 2000-beheerplan Voordelta 2015-2020. Het huidige beheerplan liep af op 1 augustus 2014. De Provincie Zeeland stemt als bevoegd gezag in met het vrijgeven van het tweede ontwerp Natura 2000-beheerplan Voordelta voor de inspraakprocedure. Rijkswaterstaat legt dit plan eind oktober 2014 ter inzage. Via de regionale dagbladen informeert Rijkswaterstaat u over de inspraakperiode en op welke wijze u een zienswijze kunt indienen. Iedereen kan een zienswijze indienen.

GS werken mee aan verplaatsing agrarisch bedrijf naar oostkant N57

Gedeputeerde Staten van Zeeland besluiten mee te werken aan de verplaatsing van een agrarisch (Ioon)bedrijf naar de oostkant van de N57. Wel stellen GS hier voorwaarden aan, omdat de wijze waarop de gemeente Middelburg dit in het bestemmingsplan wilt regelen, niet voldoet aan het provinciaal omgevingsbeleid. De verplaatsing is een onderdeel van de landschappelijke afronding van de stadsrand van Middelburg in de vorm van een landgoed.

Zeeuws Tijdschrift maakt vlasspecial

Vlas is een traditioneel, Zeeuws gewas. Het zit in tal van producten: van brood tot fietsendragers. Daarom wil het Zeeuws Tijdschrift een uitgave wijden aan vlas. Het College van Gedeputeerde Staten draagt 7.500 euro bij aan de productiekosten van deze special, omdat ze de teelt, verwerking en toepassing van biobased gewassen stimuleert.

Begroting 2015 Nazorgfonds gesloten Stortplaatsen

Gedeputeerde Staten hebben de begroting en het meerjarige financiële perspectief van het Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zeeland vastgesteld. De begroting van dit nazorgfonds gaat er vanuit dat de Provincie Zeeland een bedrag van 470.000 euro bijdraagt als vergoeding voor het bij de Provincie gestalde vermogen. In de begroting van de Provincie Zeeland wordt hier overigens ook rekening mee gehouden.

De exploitant van de stortplaatsen, Delta, moet zorgen dat er eeuwige nazorg plaatsvindt. De wet schrijft voor dat de Provincies hiervoor een fonds oprichten, waarin ze het geld beheren dat ze van de exploitant(en) ontvangen. De Provincies mogen het geld beleggen, maar moeten ervoor instaan dat een bepaald minimum rendement gehaald wordt, zodat de financiële voorzieningen altijd op peil zijn.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 30 september 2014.

Een greep uit de agenda: 

22 september 2014

Carla Schönknecht bracht een bedrijfsbezoek aan Evides in Rotterdam.

25 september 2014

Kees van Beveren opent N652: tweede fase van de Recreatieverdeelweg in Ellemeet.

Commissaris van de Koning (CdK) Han Polman gaat naar de afscheidsreceptie van burgemeester Willem Nuis (Tholen).

Ben de Reu houdt een welkomstwoord tijdens de internationale maritieme conferentie Maritime Heritage Skills in Oostende. Ook neemt hij een jubileumboek in verband met het 20-jarig bestaan van de provinciale natuurouderdag in ontvangst bij de Plompe Toren op Schouwen-Duiveland.

27 september 2014


CdK Han Polman opent de herdenkingsweek in de Basiliek in Hulst naar aanleiding van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog honderd jaar geleden.

Ben de Reu reikt tijdens de bijeenkomst van de Zeeuwse Connectie de Zeeuwse Pioniersprijs uit.

Carla Schönknecht neemt deel aan het openingsfeest van Nieuw Bonedijke in Vlissingen.