Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.
 

De Provincie Zeeland verleent vanaf 2014 subsidie aan Staatsbosbeheer

Het Rijk en alle provincies hebben onlangs in het Decentralisatieakkoord Natuur afgesproken dat provincies voortaan subsidie gaan verlenen aan Staatsbosbeheer. De provincies krijgen hiervoor geld van het Rijk in het provinciefonds. Staatsbosbeheer kan hiermee haar natuurgebieden onderhouden.

Bedieningstijden bruggen voor 2014 vastgesteld

Er zijn geen zienswijzen binnengekomen op het voorstel nieuwe bedieningstijden voor de bruggen over het Kanaal door Walcheren. De Provincie heeft daarom de nieuwe bedieningstijden definitief vastgesteld. Het gaat om kleine wijzigingen ten opzichte van de bedieningstijden van 2013. De bedieningstijden zijn goed afgestemd op de dienstregeling van de NS, die op 15 december 2013 is ingegaan. Ook is de regeling voor de Blauwe golf aangepast op basis van ervaringen van vorig jaar. De Blauwe golf biedt de recreatievaart van 1 april tot en met 30 september drie keer per dag een snellere doorvaart door het Kanaal van Walcheren.

Ontwerpvisie Ruimte en Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland

De Provincie Zuid Holland heeft de ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit ter inzage gelegd. De visie geeft het beleid, de regels en de uitvoering voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid van de Provincie Zuid-Holland weer. Voor de Provincie Zeeland is het beleid rond de Deltawateren, het verkeer en vervoer tussen Zeeland en Zuid-Holland, locaties voor windenergie en het woonbeleid op Goeree Overflakkee van belang. Omdat op deze onderwerpen veel vooraf is afgestemd is er voor de Provincie Zeeland geen aanleiding om een inhoudelijke reactie te geven.

Pasveersloot wordt beschermd monument

In het kader van de Monumentenwet 1988 heeft het Rijk de Provincie Zeeland advies gevraagd over de aanwijzing van de Pasveersloot in Dreischor tot beschermd monument. Een Pasveersloot wordt ook wel oxydatiesloot genoemd, dit is een goedkope methode om water te zuiveren. Vanwege de cultuurhistorische waarde, de gaafheid en daardoor de zeldzaamheid van dit object adviseert de Provincie aan het Rijk de Pasveersloot aan te wijzen als beschermd monument.

Geen recreatie meer in Duinpolder

In overleg met de gemeente Schouwen-Duiveland is door de Provincie besloten om op termijn in de Duinpolder geen recreatie meer toe te staan. Dit vanwege de natuurwaarden, maar ook vanuit brandveiligheid. De Duinpolder behoort tot het Natura-2000 gebied Kop van Schouwen. Alleen de huidige eigenaren mogen nog gebruik maken van de kampeermiddelen. Na vertrek of overlijden vervalt dit recht.

Provincie investeert in ‘smarthomes’

Het college besluit om 75.000 euro bij te dragen aan het project ‘De Zeeuwse Huiskamer’.
Verspreid over Zeeland worden drie á vier huizen ingericht voor cliënten/patiënten.
In deze huizen worden de zorgbehoeften van de cliënten gekoppeld aan nieuwe technologie in de zorg. Zeeuwse bedrijven leveren deze innovatieve technologie. Hun ervaringen worden opgeslagen in een database met oog op kennisdeling. Dit project heeft tot doel om zorg in Zeeland efficiënter, innovatiever en goedkoper te maken.

College vraagt advies aan SER over digitale agenda

Economische ontwikkeling en leefbaarheid worden meer en meer afhankelijk van de beschikbaarheid van internet. In diverse gebieden in Zeeland is geen breedband internet beschikbaar. Hierdoor ontstaat een ongewenste tweedeling in de maatschappij tussen gebieden met en zonder volwaardig internet. In opdracht van de Provincie wordt een digitale agenda voor Zeeland opgesteld: een actieprogramma voor de ontwikkeling van ICT-voorzieningen. De digitale agenda brengt de huidige situatie in kaart en laat zien welke acties nodig zijn om Zeeland digitaal volledig te ontsluiten. Het rapport is in concept gereed; het College vraag de SER advies over de voorgestelde oplossingen.

Haalbaarheidsstudie windenergie in de 12 mijlszone

De gezamenlijke provincies Zuid- en Noord-Holland, Friesland en Zeeland wijzen minister Kamp op de ontstane onrust over de haalbaarheidsstudie van windenergie in de 12 mijlszone. Ze verzoeken om nader onderzoek en uitstel van de besluitvorming. Provinciale Staten van Zeeland hebben al eerder bij motie aangegeven tegen de plaatsing van windenergie binnen de 12 mijlszone te zijn.

Wijziging subsidiebedrag inmiddels afgerond project

Op basis van nieuwe informatie wordt de subsidie voor het project 'Fishing for Litter' van KIMO Nederland en België gewijzigd vastgesteld.
De subsidie bedraagt hierdoor 78.909 euro in plaats van 57.976,23 euro. Het project leverde een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de leefomgeving, in het bijzonder de kwaliteit van de kustwateren. Het project is inmiddels afgerond.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 11 maart 2014.

Een greep uit de agenda: 

24 februari 2014

Commissaris van de Koning (CdK) Han Polman bracht een werkbezoek aan Yara in Sluiskil.

26 februari 2014

CdK Han Polman brengt een werkbezoek aan de Kreekraksluizen in Tholen.

27 februari 2014

CdK Han Polman ontvangt de Prinsen Carnaval in het Prinsenlogement van het provinciehuis in de Abdij van Middelburg.

Carla Schönknecht opent het wandelnetwerk Goes-Kapelle in de Westerkerk in Goes.