Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Provincie gaat door met jongerenparticipatie

Jongeren vormen een belangrijke doelgroep voor de Provincie. Via Jouw Zeeland worden jongeren met succes betrokken bij het provinciaal beleid, maar ook bij maatschappelijke discussies en events. Drie lijnen in het provinciaal beleid zijn gelijk gebleven aan die van 2013, omdat ze succesvol waren:

  1. jongeren betrekken bij beleid,
  2. leerlijn jongeren en debat en
  3. overig, waaronder ondersteuning van gemeenten.

In 2014 worden er nieuwe structurele- en nieuwe incidentele activiteiten toegevoegd t.o.v. 2013. Achtereenvolgens gaat het dan om de Zeeuwse jongeren connectie en het WK debatteren en het fotoproject Vers Zeeuws beeld en de internationale jongerenconferentie.

GS ondersteunen Impuls met ruim 1 miljoen voor verdere versterking Zeeuwse economie

De Provincie Zeeland heeft besloten om NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) in 2014 te ondersteunen met een subsidie van ruim 1.000.000 euro. Impuls is de zogenaamde Zeeuwse regionale ontwikkelingsmaatschappij. Impuls zet zich in 2014 verder in op het versterken van Zeeland als kwalitatief sterke economie. Impuls doet dit op verschillende manieren:

  • Zeeland wordt gepromoot als aantrekkelijk vestigingsgebied
  • Bedrijven worden naar Zeeland gehaald
  • Nieuwe bedrijvigheid wordt gestimuleerd door het helpen van -startende- innovatieve bedrijven (ook door financieringsregelingen).

Ook in verschillende Zeeuwse topsectoren is Impuls actief: Biobased Economy, Maintenance & Logistiek, Vrijetijdeconomie en in de zorg.

Twee miljoen euro voor infrastructuurprojecten

Jaarlijks verdeelt de Provincie Zeeland een budget van twee miljoen euro over infrastructuurprojecten die door de gemeenten in Zeeland en het waterschap Scheldestromen zijn voorgedragen. In 2014 worden subsidies verleend voor twaalf projecten. Voorbeelden van projecten die subsidie ontvangen zijn: nieuwe fietspaden tussen Geersdijk en Kortgene en tussen Dreischor en Nieuwerkerk, het terugbrengen in 'dorpse staat' van de traverse door Sint Laurens en de herinrichting van de Burgemeester Stemerdinglaan in Oost-Souburg.

Ruim drie ton voor Zeeuwse Milieufederatie

De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) is één van de gesubsidieerde en gelieerde instellingen waar de Provincie Zeeland een structurele relatie mee heeft. De ZMf voert projecten uit die passen binnen het economisch-, omgevings-, en energiebeleid van de Provincie. Deze activiteiten vallen onder het 'bevorderen van duurzame ontwikkeling' zoals opgenomen in zowel de Economische Agenda als in het Omgevingsplan 2012-2018 van de Provincie Zeeland.
Het college stelt in 2014 voor het uitvoeren van beleid door de ZMf een subsidie van 332.800 euro beschikbaar.

Zuidelijke Fietsrouteplanner succesvol voorbeeld betere fietsrouteplanners

Na een succesvolle introductie van de Zuidelijke Fietsrouteplanner vier jaar geleden zijn marktpartijen enthousiast aan de slag gegaan met de ontwikkelingen van verschillende concurrerende fietsplanners. Inmiddels zijn deze zo professioneel dat de Zuidelijke Fietsrouteplanner overbodig en niet meer up-to-date is. De markt heeft de rol overgenomen en daarmee kan dit gezamenlijke project eindigen.
De Fietsrouteplanner was een samenwerking tussen de Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Geen toeslag voor agrarisch natuurbeheer

Boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen, ontvingen hiervoor in bepaalde gevallen een toeslag: de zogeheten probleemgebiedenvergoeding. De provincies hebben deze subsidie in 2014 beëindigd wegens hoge kosten en het vervallen van Europese middelen. Mogelijk komen er dit jaar toch nog Europese gelden beschikbaar. Dit feit is voor GS echter geen aanleiding om de vergoeding opnieuw in te stellen. De Provincie heeft hiervoor geen geld geraamd in de begroting.

Subsidie voor restauratie stadhuis Veere

De gemeente Veere krijgt 750.000 euro subsidie van de Provincie voor de restauratie van het stadhuis in Veere. De gemeente had bezwaar gemaakt tegen het subsidiepercentage van 60%. Nu is afgesproken dat het percentage kan worden verhoogd tot 70% als blijkt dat de eigen bijdrage van de gemeente niet toereikend is.

2,2 miljoen euro voor Maintenance Value Park

Het Maintenance Value Park (MVP) is een kenniscentrum, gericht op onderhoud in de procesindustrie. Industrie, onderhoudsbedrijven, opleidingsinstellingen en kennisinstituten werken er intensief samen. Op termijn willen onderhoudsdiensten van onder meer Dow Benelux ook fysiek verhuizen. Het bedrijventerrein voor maintenancepartners komt naast de ingang van de Westerscheldetunnel in Terneuzen. Als dat gebeurt, draagt de Provincie bij aan de aanleg van de openbare infrastructuur op het terrein. Het College reserveert hiervoor 2,2 miljoen euro. Dat staat in een brief aan de initiatienemers van het MVP. Aan de definitieve investering zijn nog wel voorwaarden verbonden.

Terugblik op communicatie over Zeeuws openbaar vervoer

Provinciale Staten worden op de hoogte gebracht van de resultaten van de communicatie over het Zeeuwse OV. In 2013 sloegen de Provincie Zeeland en de busvervoerders Connexxion en Veolia Transport voor de tweede maal de handen ineen om gezamenlijk een aantal communicatieacties in te zetten richting de inwoners van Zeeland, zoals de promotie van de Zomerbus en de verschijning van het OV-magazine twee keer per jaar. Het doel hiervan is om de kwaliteiten van het Zeeuwse OV beter bekend te maken. Dit doen Gedeputeerde Staten met de campagne ‘openbaar vervoer Zeeland: De goede kant op!’

Krimpgelden Hulst en Sluis

Op verzoek de colleges van Sluis en Hulst reageren Gedeputeerden Staten van Zeeland (GS) in een brief op hun motie om krimpgelden ter beschikking te stellen. GS antwoorden dat de Provincie geen aparte uitkering ontvangt vanuit het Rijk voor krimp. Krimpgelden zijn er dan ook niet. Wel is GS van mening dat de demografische veranderingen Zeeuws-Vlaanderen in sterke mate raken en dat deze ontwikkelingen ook andere delen van Zeeland voor opgaven stellen. GS zijn hier mee bezig in samenwerking met andere regionale partners: onder andere door invulling te geven aan de Economische Agenda en het programma Prachtig Wonen, Werken en leven.

Koepelvisie Strategic Board naar Provinciale Staten

De Strategic Board is een netwerkorganisatie van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in Zuidwest-Nederland. De missie van de Strategic Board is dat de Delta Regio in 2030 een koploperspositie inneemt voor de topclusters Biobased, Logistiek en Maintenance. Omdat de Strategic Board subsidie ontvangt van de Provincie, stuurt het College de door de Strategie Board opgestelde Koepelvisie Delta Regio 2030 en de bijbehorende Strategische Agenda toe aan Provinciale Staten.

Subsidieverzoek Watersportvereniging afgewezen

De Watersportvereniging Arnemuiden diende een subsidieverzoek in voor de realisatie van een lift in het clubgebouw. Het college besluit geen subsidie te verlenen omdat de vraag niet past binnen de doelstellingen van het provinciaal beleid.

Subsidie voor Sociëteit Noord-Beveland

De Sociëteit Noord Beveland organiseert jaarlijks discussie- en platformavonden in Noord-Beveland om groepen in de samenleving te binden. Er wordt gediscussieerd over vernieuwende onderwerpen. Regelmatig leiden dergelijke bijeenkomsten tot ideeën voor plattelandsontwikkelingsprojecten, waarvan de Provincie een deel uitvoert. De subsidie past in het beleid Vitaal Platteland Zeeland voor plattelandsontwikkeling. De gemeente Noord-Beveland draagt ook bij in de kosten.

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2014 RUD Zeeland

De begroting voor 2014 is door het dagelijks bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) in oktober vorig jaar vastgesteld. Met het overgaan van een aantal bevoegdheden per 1 januari 2014 van de Provincie Zeeland naar de Zeeuwse gemeenten, krijgt de Provincie minder geld (1,8 miljoen) van het Rijk. Dit bedrag wordt daarom in mindering gebracht op de bijdrage die de Provincie Zeeland aan de RUD Zeeland zou moeten betalen, op basis van de in oktober 2013 vastgestelde begroting. Het bedrag dat De Provincie van het Rijk zou ontvangen, keert het Rijk nu rechtstreeks uit aan de Zeeuwse gemeenten. Zij maken dit bedrag nu over aan RUD Zeeland.
Voor de RUD Zeeland heeft deze aanpassing geen gevolgen voor hun begroting. Deze besluiten zijn inmiddels verwerkt in de begroting van RUD Zeeland door middel van een eerste begrotingswijziging 2014.

De Provincie Zeeland is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland. Samen met de Zeeuwse gemeenten en waterschap Scheldestromen heeft de Provincie sinds 1 januari 2014 haar taken op het gebied van milieu, vergunningverlening, toezicht en handhaving ondergebracht bij RUD Zeeland. Doel is door krachtenbundeling een schoner en veiliger Zeeland te realiseren.

Jaarlijkse richtlijnen toezichthouders financiën toegezonden aan gemeenten

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het nieuwe Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 'Kwestie van evenwicht!' aan de gemeenten verstuurd. Hierin staat hoe GS financieel toezicht houden op de gemeenten. Met het oog op de voorbereiding van de gemeentelijke begrotingen 2015 en de meerjarenramingen 2016-2018 en in aanvulling op het kader is ook de jaarlijkse begrotingscirculaire met toetsingsaspecten en ontwikkelingen meegezonden.

'Kwestie van evenwicht!' is een gezamenlijk product van de toezichthouder provinciale financiën (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Ronald Plasterk) en de toezichthouders gemeentefinanciën (Colleges van Gedeputeerde Staten). Deze toezichthouders maken gezamenlijk afspraken hoe zij het toezicht invullen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 1 april 2014.

Een greep uit de agenda: 

24 maart 2014

Ben de Reu was aanwezig bij Yara in Sluiskil, waar proceswater wordt gezuiverd door middel van algenkweek in een oopen basin.

25 maart 2014

George van Heukelom verzorgt de afsluiting van een bestuurlijke conferentie (mede door de Provincie gefinancierd) over de inrichting van een doorlopende VMBO-MBO in Terneuzen.

27 maart 2014

Kees van Beveren is gastheer tijdens het Zeeuws ontbijt voorafgaande aan het Congres Food in de Delta in Goes. 's Middags reikt hij er de certificaten van het Zeeuws Kenmerk uit.

Commissaris van de Koning (CdK) Han Polman opent het Kreeftenseizoen in Zierikzee. De gedeputeerden Kees van Beveren en Ben de Reu zijn hierbij aanwezig.
's Middags is Han Polman aanwezig bij de Netwerkborrel van het Ministerie Economische Zaken in het provinciehuis van Middelburg.

28 maart 2014

George van Heukelom verzorgt een kort openingswoord bij de bijeenkomst van Provinciale Staten waar de film Goedemorgen Toekomst – oud in Delta wordt vertoond.

CdK Han Polman is aanwezig tijdens de Eindconferentie Grenzeloze Kanaalzone in Terneuzen. Ben de Reu geeft samen met de gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen Geert Versnick een duopresentatie over het belang van samenwerken. Samen met Gouverneur Briers vat Han Polman de conclusies en aanbevelingen voor de toekomst samen. Kees van Beveren is (een gedeelte) aanwezig.

Han Polman opent het Walchers Contact in de Nieuwe Kerk in Middelburg en hij geeft een inleiding. Kees van Beveren is hierbij ook aanwezig.

29 maart 2014

CdK Han Polman woont 29 maart 2014 de Presentatie van deel IV Geschiedenis van Zeeland bij.