Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

Kans op Europese middelen voor uitvoering Wetenschapsagenda

Het College ondersteunt de Wetenschappelijke Raad Zeeland om Europese middelen te verkrijgen voor de uitvoering van de Zeeuwse Wetenschapsagenda. Deze agenda is opgesteld op basis van het rapport 'De slimme kracht van Zeeland'. Een aantal thema’s uit de Wetenschapsagenda leent zich voor subsidie uit het Europese programma Horizon 2020. Dit programma ondersteunt onderzoek en innovatieprojecten. Investeren in kennisinfrastructuur is belangrijk voor regionale ontwikkeling en een voorwaarde om de concurrentiepositie van de regio op termijn te versterken. Daarom helpt de Provincie mee om projectvoorstellen in te dienen bij de EU. Zij stelt hiervoor 15.000 euro beschikbaar, naast bijdragen van instellingen zelf en bedrijfsleven.

Europese kaderrichtlijn water en Richtlijn overstromingsrisico's 2016-2021

Hoe wordt de waterkwaliteit de komende periode verbetert van het binnendijkse water in Zeeland en hoe gaan we om met overstromingsrisico's? Beide planherzieningen vormen wettelijke uitwerkingen van het huidige omgevingsplan 2012-2018 en dienen als regionale bouwsteen voor de Rijksplannen Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021 en het Overstromingsrisico Beheerplan Schelde 2016-2021. De Planherzieningen worden vanaf 5 januari 2015 6 weken ter inzage gelegd tot en met 16 maart 2015 op www.zeeland.nl.

Internationale schelpdierconferentie in 2015

Van 20 tot 24 oktober 2015 vindt een internationale aquacultuurconferentie plaats in Rotterdam: European Aquaculture Society. De actuele ontwikkelingen op het gebied van aquacultuur worden dan over het voetlicht gebracht en wetenschappelijke kennis over dit onderwerp worden gedeeld. De organisatie verwacht 600 tot 1000 deelnemers. De conferentie vindt in Rotterdam plaats, maar Zeeland wordt hierin nadrukkelijk betrokken. Zo zijn er veldexcursies voorzien naar diverse Zeeuwse ondernemingen. De Provincie Zeeland subsidiëren de conferentie met 25.000 euro.

Schelpdierconferentie Delta Park Neeltje Jans in 2015

Op 22 en 23 januari 2015 organiseert de Stichting Schelpdiercultuur een schelpdierconferentie in het Deltapark Neeltje Jans in Vrouwenpolder. Het thema van de conferentie is 'De onderzoeksagenda voor groei in de Nederlandse schelpdiersector.' De conferentie richt zich op ondernemers in de schelpdiersector. De Provincie Zeeland maakt de conferentie mede mogelijk met een subsidie van 5.000 euro.

Bewegwijzering naar Nationale Bewegwijzeringsdienst

De publieke taken op het gebied van de bewegwijzering (ontwerp en plaatsing) worden in de Wegenverkeerswet verankerd. De uitvoering hiervan wordt belegd bij een nationale organisatie als onderdeel van het ministerie van lnfrastructuur en Milieu: de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). De ANWB, waar wij onze taken op gebied van bewegwijzering hadden ondergebracht, heeft inmiddels haar taken op dit gebied overgedragen aan de NBd. Uit kwaliteits- en efficiency-overwegingen brengen wij nu alle taken op gebied van bewegwijzering onder bij de NBd.

Visie op vrijetijdseconomie

Om in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen binnen de vrijetijdssector ontwikkelt de Provincie Zeeland een visie. Gedeputeerde Schönknecht zal tijdens de toeristische ontmoetingsdag de uitgangspunten van de visie doornemen en ondernemers en andere aanwezigen uitnodigen om mee te denken over de verdere invulling ervan. Lees hier de  concept Visie op Vrijetijdseconomie.

Versterking Zeeuws platteland

Zeven Zeeuwse projecten krijgen van de Provincie Zeeland subsidie omdat zij het platteland van Zeeland versterken. De projecten variëren van verbetering van de leefbaarheid tot nieuwe toeristische activiteiten. Twee voorbeelden: opknappen van het dorpshuis in Nisse en verbetering van het fietspad bij Ritthem. Omdat er nog geld over was vanuit het budget voor plattelandsontwikkeling heeft de Provincie belanghebbenden uitgenodigd subsidieaanvragen in te dienen. In totaal zijn er 23 aanvragen ingediend, waarvan er dus zeven zijn gehonoreerd.

Tour de France

Voor de organisatie van de Tour de France is een projectplan opgesteld. De uitvoering van het projectplan moet leiden tot het succesvol organiseren van de finish van de 2e etappe van de Tour de France in Zeeland op 5 juli 2015. Een evenement dat Zeeuws breed gedragen wordt vanuit een gezamenlijk belang en de trots van Zeeland.

Afhandeling klacht en beantwoording door GS

Een inwoner heeft bij de Commissaris van de Koning geklaagd over het uitblijven van een antwoord op zijn verzoek aan Gedeputeerde Staten (GS) om twee privaatrechtelijke overeenkomsten van het waterschap te vernietigen. GS bieden hun excuses aan voor de late beantwoording en geven aan dat het verzoek niet-ontvankelijk is. Zij zien geen redenen om de overeenkomsten van het Waterschap te vernietigen.

Verzoek GS: Toetsingskader verkoop Indaver agenderen in Aandeelhoudersvergadering DELTA NV

In de Statenvergadering van 31 oktober 2014 is het geamendeerde Statenvoorstel "Toetsingskader verkoop Indaver" vastgesteld. Ook is het belang van de positie van de milieustraten aan de orde gesteld. Per brief verzoeken Gedeputeerde Staten aan DELTA om het Toetsingskader verkoop Indaver in de Algemene vergadering van Aandeelhouders DELTA NV (AvA) op 18 december 2014 te agenderen en ter besluitvorming aan de AvA voor te leggen.

Intrekken hoofdstuk 7 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

Hoofdstuk 7 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 wordt met ingang van 1 januari 2015 ingetrokken. Dit heeft te maken met de wijzigingen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie. Hierop is de verordening in hoofdstuk 7 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 gebaseerd. Subsidie voor de uitvoering van de beleidsnota Energie en Klimaat, de Economische Agenda en het Omgevingsplan wordt door deze intrekking op een andere manier verstrekt.

Ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Gedeputeerde Staten stemmen in met de gezamenlijke zienswijze van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta op de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer.

Zaamslag-West en Bedrijventerreinprogrammering Zeeuws Vlaanderen

Na de reactieve aanwijzing op het bestemmingsplan Bedrijventerrein Zaamslag-West in juli 2014 is er overleg geweest en heeft de gemeente extra informatie toegestuurd. Ondanks deze extra informatie van gemeentezijde is er geen aanleiding de reactieve aanwijzing op het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Zaamslag-West" in te trekken. De gemeente Terneuzen wordt hier per brief van op de hoogte gesteld.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 2 december 2014.

Een greep uit de agenda: 

24 november 2014

Ben de Reu was aanwezig bij het Startevenement Interreg V-programma 2014-2020 in Breda.

25 november 2014

Carla Schönknecht houdt een uitgebreide inleiding bij de Toeristische Ontmoetingsdag 2014 bij boerderij land- en Zeezicht in Kamperland.

27 november 2014

Ben de Reu spreekt tijdens de eerste bijeenkomst van Zeeuws Museum Zakelijk: een netwerk van Zakelijke Vrienden van het Zeeuws Museum.

28 november 2014

Han Polman installeert waarnemend burgemeester de heer Fränzel van Noord-Beveland.

Carla Schönknecht houdt een toespraak en reikt de diploma’s uit bij de diploma-uitreiking van de Imkersvereniging in de Stenge in Heinkenszand.

29 november 2014

Carla Schönknecht reikt de prijs uit tijdens het Oosterschelde Fotokampioenschap in grand hotel ter Duin in Burgh-Haamstede.