Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

3,5 miljoen euro subsidie voor sloop en herstructurering van 37 projecten in heel Zeeland

De Provincie Zeeland subsidieert voor de tweede keer projecten die bijdragen aan het toekomst-bestendig maken van de woningvoorraad. Het gaat om 37 projecten. Van sloop of renovatie van verpauperde panden tot aan de samenvoeging van woningen, inrichting van openbare ruimte en sloop van sociale huurwoningen. In totaal verdwijnen er 45 onverkoopbare particuliere woningen en 261 sociale huurwoningen. Hier komen twintig particuliere woningen en 148 sociale huurwoningen voor terug die wél energiezuinig en levensloopbestendig zijn. Met de 3,5 miljoen euro subsidie wordt voor 41 miljoen euro aan investeringen in de sloop en bouwsector vrijgemaakt. De projecten worden gesubsidieerd uit de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen. In totaal zijn er 60 aanvragen ingediend voor in totaal 8,2 miljoen euro. De tweede ronde wordt eerst geëvalueerd. Vervolgens wordt de derde ronde opengesteld voor aanvragen. Subsidieaanvragen voor de derde ronde van de Provinciale Impuls Wonen moeten vóór 1 april 2015 worden ingediend.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerrein Zaamslag-West

De gemeente Terneuzen wil het bedrijventerrein Zaamslag-West uitbreiden. De Provincie zet in haar beleid in op uitbreiding van bedrijvigheid op grootschalige bedrijventerreinen. Kleine bedrijventerreinen, zoals Zaamslag-West mogen beperkt uitbreiden met ten hoogste twintig procent of 0,5 hectare. De uitbreiding van het bedrijventerrein Zaamslag-West is groter en daarom in strijd met het provinciale beleid. Bovendien is de regionale behoefte voor uitbreiding onvoldoende door de gemeente aangetoond. Daarom heeft de provincie een besluit genomen waardoor het gemeentelijke besluit niet in werking treedt.

Subsidie voor Stichting Archeologisch Museum Zeeland

De Stichting Archeologisch Museum Zeeland krijgt een subsidie van 9000 euro voor de realisatie van een interactieve visualisatie van het Romeins castelllum in Aardenburg. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten. De interactieve visualisatie is een publieksvriendelijke vertaling van het wetenschappelijk onderzoek dat de afgelopen jaren is uitgevoerd naar Aardenburg in de Romeinse Tijd. De stad en omgeving van toen zijn virtueel te bezichtigen op een touchscreen. De interactieve visualisatie wordt gebruikt wanneer het nieuwe Archeologisch Museum Zeeland in het voormalige gemeentehuis van Aardenburg wordt geopend. Dit museum vervangt het Gemeentelijk Archeologisch Museum Aardenburg en gaat zich richten op de archeologie van heel Zeeland.

Subsidie voor Transferiumvervoer Renesse

De Provincie Zeeland verleent jaarlijks een subsidie aan de gemeente Schouwen-Duiveland ter ondersteuning van het Transferiumvervoer Renesse. Voor 2014 gaat het om een subsidie van 89.365 euro. Deze vorm van openbaar vervoer vermindert de druk van het autoverkeer in de Westhoek van Schouwen-Duiveland door toeristen gratis te vervoeren vanaf het Transferium bij Renesse naar hun strandbestemming aan de kust.

Subsidie voor online biobased cursus

De Provincie subsidieert de ontwikkeling van een online biobased cursus/opleidingstraject met 30.000 euro. Ook wel Biobased Regional Massive Open Online Course (ROOC) genaamd. Deze cursus kan zowel in het Nederlands als het Engels worden gevolgd door studenten, professionals en andere geïnteresseerden. De focus van deze cursus ligt op kennis en projecten in de Biobased Delta regio.

Zeeland werkt samen met Brabant, Vlaanderen en Zuid-Holland aan de ontwikkeling van de biobased economy. Het Centre of Expertise Biobased Economy voert activiteiten uit op de gebieden onderwijs, toegepast onderzoek en kennisdeling. De ROOC is één van die activiteiten.

Bezwaarschrift Sagro niet-ontvankelijk verklaard

Gedeputeerde Staten (GS) ontvingen een bezwaarschrift van Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. tegen het besluit van 6 februari 2014, waarin een aantal verschuldigde lasten onder dwangsom werden ingevorderd. GS zegt nu dat het bezwaar van Sagro niet-ontvankelijk wordt verklaard. Reden hiervan is dat het aannemingsbedrijf buiten de termijn een bezwaarschrift indienden en niet kan aangeven waarom er sprake zou moeten zijn van een verschoonbare termijnoverschrijding. Om die reden oordeelt de adviescommissie dat het bezwaar niet-ontvankelijk is. GS zien geen aanleiding om van dit advies af te wijken.

Nieuwe beslissing op bezwaar Paramotorclub Holland

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een nieuwe beslissing genomen op het bezwaarschrift van Paramotorclub Holland. Het bezwaarschrift ging over de weigering van GS ( 9 oktober 2012) om een generieke ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van terreinen voor het landen en opstijgen met gemotoriseerde schermvliegtuigen te verlenen. GS zien geen aanleiding om van hun eerder besluit van 9 oktober 2012 af te wijken. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Zeeland- West-Brabant van 6 maart 2014 in het kader van het door Paramotorclub Holland ingestelde beroep.

Negatieve gevolgen accijnsbeleid

Tankstation Carwash Peeters heeft Gedeputeerde Staten (GS) om aandacht gevraagd voor de negatieve gevolgen van het accijnsbeleid op brandstoffen in de grensregio. Verder vraagt het bedrijf GS de zogenaamde De-minimus-regeling toe te passen. Deze regeling kan worden toegepast door overheden om niet in strijd te komen met staatssteun regelgeving. Doordat verkoopprijzen van motorbrandstoffen nu hoger zijn dan in de buurlanden gaan veel Nederlanders over de grens tanken. GS hebben gereageerd dat de accijnsproblematiek hun volle aandacht heeft. Inmiddels is er een lobby op gang gekomen om het kabinet op andere gedachten te brengen. Vooralsnog heeft dit niet tot resultaat geleid. De acties worden voortgezet. De Provincie gaat niet in op het verzoek tot individuele compensatie, omdat het accijnsbeleid een verantwoordelijkheid is van het Rijk.

Fiets-voetveer Vlissingen-Breskens (Fast Ferry)

De aanbesteding van de Fast Ferry heeft geen inschrijvers opgeleverd. Per 1 januari 2015 moet de dienstverlening aan de reizigers worden gecontinueerd. Gedeputeerde Staten hebben ervoor gekozen om dit te doen via een BV die honderd procent dochter is van de Provincie voor een periode van maximaal 4 jaar. Op basis van de Provinciewet moet het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) toestemming verlenen om een BV op te richten. Daaraan voorafgaand, hebben Provinciale Staten de mogelijkheid om wensen en bedenkingen te uiten. Daartoe wordt een voorstel aan Provinciale Staten voorgelegd waarin wordt aangegeven wat de overwegingen zijn om een BV op te richten. Dit voorstel wordt op 26 september 2014 in Provinciale Staten behandeld.

GS stemmen in met statenvoorstel over nieuwe zendmachtiging Omroep Zeeland

Het Commissariaat voor de Media heeft aan de Provincie Zeeland gevraagd een advies uit te brengen in verband met een nieuwe zendmachtiging voor Omroep Zeeland vanaf 2014. De huidige Mediawet schrijft voor dat publieke regionale omroepen om de vijf jaar hiervoor een aanvraag moeten doen. De Provincie moet daarvoor aan het Commissariaat voor de Media een advies geven of betreffende regionale omroep in de komende periode een gericht media-aanbod kan verzorgen voor alle inwoners van de provincie. Provinciale Staten spreken zich op 26 september 2014 uit over dit advies.

Provincie wil goede regionale nieuwsvoorziening

Omroep Zeeland en PZC willen samenwerken in de nieuwsvoorziening van Zeeland en hebben de Provincie Zeeland om ondersteuning gevraagd. De Provincie vindt een goede regionale nieuwsvoorziening voor alle Zeeuwse burgers van groot belang. Deze voorziening dient tot stand te komen door samenwerking van een aantal Zeeuwse organisaties, waaronder Omroep Zeeland en de PZC, met actieve inbreng van het Zeeuwse publiek. De Provincie heeft over dit standpunt al eerder overlegd met Omroep Zeeland en PZC en wil hierover graag verder overleggen.

Vierde rapportage transitie Jeugdzorg

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) heeft in juni 2014 haar vierde rapport openbaar gemaakt. Deze wordt ter informatie toegezonden aan de leden van Provinciale Staten. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De TSJ is een onafhankelijke commissie die is ingesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal Overleg om de voortgang van de decentralisatie van alle jeugdhulp naar gemeenten te volgen.

Uitvoering Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)

Naar aanleiding van de decentralisatie van natuur (van rijk naar provincies) met ingang van 2014 voert het college van GS verschillende wijzigingen door in het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en het beleidskader (Natuurbeheerplan Zeeland). GS informeren PS over de voortgang van deze wijzigingen op 5 september 2014 tijdens de openbare Provinciale Statencommissie Ruimte, Economie en Water (REW).

Aanbevelingen door Rekenkamer Zeeland worden overgenomen

De Rekenkamer Zeeland heeft een zogeheten quick scan uitgevoerd naar de opvolging van haar aanbevelingen. De Rekenkamer stelt vast dat uit de wijze van behandeling duidelijk blijkt dat haar aanbevelingen serieus worden genomen. In de regel worden rapporten zowel in de Statencommissies als in de vergadering van Provinciale Staten (PS) besproken. De meeste aanbevelingen van de Rekenkamer worden overgenomen door PS. Naar aanleiding van dit rapport wordt voorgesteld om de opvolging nog beter te bewaken en te borgen. Dit gebeurt door aanbevelingen die door Gedeputeerde Staten zijn overgenomen aan te merken als toezegging en deze op te nemen in de toezeggingenlijst.

De Provincie heeft administratie gebouwen en gronden op orde

De Rekenkamer Zeeland onderzocht dit jaar of de Provincie Zeeland de administratie van de provinciale gebouwen en de gronden op orde heeft. De administraties van het Kadaster en de Provincie zijn met elkaar vergeleken. De conclusie van dit onderzoek is dat ze het beheer van haar gronden en gebouwen op orde heeft. Hiermee doet de Provincie Zeeland het goed, ook in vergelijking met andere overheden. Vergelijkbare onderzoeken (bijvoorbeeld bij de Provincie Friesland) lieten een ander beeld zien. De Rekenkamer Zeeland stelt voor enkele kleine verbeteringen door te voeren. Deze worden meegenomen als straks per 1 januari 2015 taken en personeel van de Dienst Landelijk gebied worden overgenomen.

Landschapsplan ontwikkeling zilte teelten Colijnsplaat

De Provincie Zeeland wil nieuwe vormen van zilte teelten verder stimuleren. Op verschillende locaties in Zeeland zijn hiervoor zogenaamde stimuleringsgebieden aangewezen. Om de kwaliteit van het landschap in die gebieden te waarborgen draagt de Provincie financieel bij (7000 euro subsidie) aan de ontwikkeling van een landschapsplan voor de ontwikkeling van zilte teelten voor het stimuleringsgebied nabij Colijnsplaat.

Provinciebestuur benoemt zorgverkenner

Provinciale Staten hebben op 4 juli 2014 besloten een "Verkenner Samenwerking Zeeuwse zorg" te vragen om na te gaan welke factoren samenwerking in de Zeeuwse zorg in de weg staan en welke factoren samenwerking in de Zeeuwse zorg zouden kunnen bevorderen. Gedeputeerde Staten hebben de heer. drs. J.F. de Beer bereid gevonden deze opdracht uit te voeren. De heer De Beer heeft in het verleden meer adviestrajecten begeleid in Zeeland. Dit zijn het voorzitterschap van de Commissie van Wijzen in 1996 ter beoordeling van de ziekenhuissituatie Zeeuws- Vlaanderen en het voorzitterschap van de Commissie "Toekomstvisie Curatieve Zorg Zeeland" in 2001. De kosten van deze verkenning worden geraamd op 60.000 euro. Het rapport wordt eind december 2014/begin januari 2015 verwacht.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 2 september 2014.

Een greep uit de agenda: 

26 augustus 2014

Han Polman opent het Zeeland Nazomer Festival (ZNF).
Ben de Reu en Carla Schönknecht zijn aanwezig tijdens de opening ZNF op locatie “de Zwarte van Walcheren” in de Oostkerk in Middelburg.

27 augustus 2014

Han Polman en Ben de Reu zijn aanwezig bij het laatste zomeravondconcert en jubileumreceptie 25 jaar zomeravondconcerten aan zee in de Grote kerk in Groede (www.zomeravondconcertenaanzee.nl).

28 augustus 2014

Han Polman en Ben de Reu zijn op 28 augustus aanwezig bij de ZNF première De Schrijver, zijn vrouw, haar minnares in Koudekerke.

29 augustus 2014

Ben de Reu en Carla Schönknecht zijn aanwezig tijdens de opening ZNF op het abdijplein met een concert van BLØF.

30 augustus 2014

Han Polman is aanwezig bij de Hulster Vestingdagen.

31 augustus 2014

Han Polman, Ben de Reu en Carla Schönknecht zijn aanwezig bij het concert in de Sluiskiltunnel in het kader van het festival van Zeeuws-Vlaanderen.