Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Minder CO2 uitstoot Fast Ferries

De vaartijd van het fietsvoetveer wordt met drie minuten verlengd. Hierdoor wordt de CO2 uitstoot van de boten met vier tot zes procent verminderd. Er blijft voor de passagiers voldoende tijd beschikbaar om over te stappen op bus en trein: de aansluitingen blijven dus gewaarborgd.

Positieve reactie GS op concept vervoersconcessie NS

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt de vervoersconcessie voor de NS voor.
Ter consultatie zijn de ontwerpteksten aan de Tweede Kamer en diverse belanghebbenden gestuurd. De Provincie Zeeland reageert positief op de ontwerpconcessie. Belangrijke elementen hierin:

  • de bediening van de stations
  • het in stand houden van de verbinding Roosendaal-Antwerpen en het versnellen van de stoptrein op deze verbinding
  • het gezamenlijk werken aan goede aansluitingen in het Openbaar Vervoer via zogenoemde spoortafels.

Twynstra Gudde inventariseert mobiliteitsopgaven voor PVVP

De Provincie Zeeland heeft de komende anderhalf jaar behoefte aan (technische en procesmatige) ondersteuning voor het maken van een provinciaal verkeers- en vervoersplan (PVVP). Na het houden van consultatiegesprekken zijn vier bureaus gevraagd om een offerte in te dienen. Op basis van een aantal vooraf geformuleerde gunningscriteria is de keuze gevallen op het bureau Twynstra Gudde. Dit bureau gaat de komende periode onder leiding van het kernteam PVVP met interne- en externe partijen aan de slag om de mobiliteitsopgaven voor Zeeland te inventariseren en verder uit te werken.

Verhoging subsidie Sail de Ruyter 2013

Het grote maritieme Sail de Ruyter 2013 in Vlissingen is mede mogelijk gemaakt met een provinciale bijdrage van 250.000 euro. De organisatie van het evenement heeft in totaal ruim één miljoen euro gekost. Onderzoek heeft uitgewezen dat tegenover deze investering zes miljoen euro aan inkomsten staan op het gebied van toerisme, maritieme gerelateerde industrie en onderwijs. Deze grote economische waarde voor Zeeland en het plan om in de toekomst weer een Sail de Ruyter te organiseren is voor de Provincie Zeeland aanleiding om 15.000 euro extra bij te dragen in het tekort van de organisatiekosten 2013 van Sail. Andere partners dragen ook bij aan de meerkosten die zijn gemaakt.

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten bespreken rol- en taakopvatting van provincies

Met KOMPAS 2020 ontwikkelden de provincies gezamenlijk een visie op hun profiel, taak en rol in de komende periode. In deze visie staat dat de provincies actief blijven op de terreinen van regionale economie, natuur, ruimtelijke ontwikkeling, waterbeleid, energie, bereikbaarheid, openbaar bestuur en cultuur. Gedeputeerde Staten (GS) vinden dat deze visie voldoende ruimte biedt om grote maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen in Zeeland. GS en een delegatie van Provinciale Staten bespraken deze visie op 23 mei 2014.

Geen subsidie voor organisatie voetbaltoernooi

Gedeputeerde Staten verlenen geen subsidie voor de organisatie van de Esad Osmanovski Memorial Cup. Dit is een tweedaags voetbaltoernooi dat plaatsvindt op 24 en 25 mei 2014. De aanvraag past niet binnen de subsidieregeling kernsportevenementen, omdat voetbal geen Zeeuwse kernsport is. Onder kernsport wordt verstaan wieler-, water- en strandsport, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Zeeuwse landschap.

Ambtelijke afhandeling planschadevergoeding

Het hoofd van de provinciale Afdeling Ruimte mag namens het college van Gedeputeerde Staten (GS) aanvragen over planschade behandelen. Dat hebben GS besloten. Het werk vloeit voort uit de Planschadeverordening Zeeland. Deze verordening regelt de behandeling van aanvragen om schadevergoeding bij planologische maatregelen, de zogenaamde planschadevergoeding.

GS investeren in kenmerkende en kwetsbare Zeeuwse diersoorten

De Zeeuwse Werkgroep Soortenbeleid voert acht projecten uit in de provincie. Gedeputeerde Staten subsidiëren deze projecten. De kosten bedragen in totaal 139.823 euro. Het zijn projecten die bijdragen aan de bescherming van kenmerkende en kwetsbare Zeeuwse soorten, die internationaal in stand moeten worden gehouden. Natuurmonumenten, Stichting Het Zeeuwse landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland voeren namens de werkgroep projecten uit die het leefgebied van grootoorvleermuis, patrijs en andere akkervogels, uilen, rugstreeppad en kamsalamander verbeteren en uitbreiden. Zo worden voor de uilen erven ingericht en kasten opgehangen. Steenuil, ransuil en kerkuil worden ook geteld. Het is namelijk belangrijk te weten of maatregelen succes hebben.
Voor de kamsalamander worden poelen geschoond, nieuwe poelen gegraven en erven ingericht samen met particulieren. Voor rugstreeppadden wordt een nieuwe poel gegraven bij de Schommeling in het waterwingebied ten zuiden van Heikant in Oost Zeeuws-Vlaanderen. De poel kan ook worden gebruikt als ijsbaan. Voor boerenlandvogels als zomertortel, spotvogel en grauwe vliegenvanger wordt de omgeving van een erf ingericht.

GS sturen niet aan op andere zetelverdeling bij Waterschap

In maart 2015 vinden waterschapsverkiezingen plaats. Waterschapspartij Water Natuurlijk heeft GS gevraagd bij PS te pleiten voor een vermindering en andere verdeling van het aantal geborgde zetels in het bestuur van waterschap Scheldestromen. Het College is van mening dat het waterschapsreglement niet aangepast moet worden en maakt dan ook geen PS-voorstel van deze strekking. Een motie om het aantal geborgde zetels te verminderen en de huidige zetels anders te verdelen over de belangencategorieën, werd onlangs nog in PS verworpen. Bovendien is de huidige regeling goed beargumenteerd en wordt de systematiek na de verkiezingen landelijk geëvalueerd. Verder wijzen GS op de bestuurlijke verhoudingen in de Zeeuwse Tafel van 15, waarin ook het waterschap participeert.

Havenmonitor: Zeeuwse havens hebben hoogste toegevoegde waarde

Het College informeert de Staten periodiek over de werkgelegenheid in de Zeeuwse havens. Daarom stuurt zij de jaarrekening van Zeeland Seaports toe aan PS, samen met de Havenmonitor. De Havenmonitor is opgesteld door Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Havenmonitor geeft inzicht in de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens. Ook de Zeeuwse havens komen aan de orde. De Zeeuwse havens zorgen voor ongeveer tien procent van de totale havenwerkgelegenheid in Nederland. Meest opvallend is dat de Zeeuwse havens de hoogste toegevoegde waarde per werkzaam persoon genereren.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 3 juni 2014.

Een greep uit de agenda: 

Maandag 26 mei 2014

Commissaris van de Koning Han Polman zat de extra vergadering van Provinciale Staten voor.

Carla Schönknecht was aanwezig bij de extra vergadering van Provinciale Staten over de 2e reactie op de Zuidwestelijke Delta.

Dinsdag 27 mei 2014

Commissaris van de Koning Han Polman verricht de starthandeling voor de bouw van de nieuwe radartoren op Neeltje Jans.

Ben de Reu bezoekt Zeeland Refinery.