Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Voornemen tot ruimere subsidievoorwaarden voor regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

Met financiële steun van de regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' hebben veel agrariërs het afgelopen jaar asbest verwijderd en zonnepanelen geïnstalleerd. In Zeeland zijn tot nu toe 24 aanvragen goedgekeurd. Om nog meer mensen te interesseren voor de regeling, is het voornemen om deze per 1 juli te verruimen. De plannen behelzen onder meer: verhoging van het subsidiebedrag per vierkante meter dak van 3 euro naar 4,50 euro. Het is de bedoeling dat de regeling binnenkort op landelijk niveau wordt vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben alvast hun akkoord gegeven. 

Ter inzage Ontwerp actieplan EU Richtlijn Omgevingslawaai

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het vaststellen van het ontwerp actieplan EU Richtlijn Omgevingslawaai. Op grond van Europese regelgeving moeten Gedeputeerde Staten een actieplan opstellen voor alle Zeeuwse wegen waar de geluidsgrens van 65 dB(A) wordt overschreden. Het ontwerp actieplan ligt tot en met 9 juli 2014 ter inzage op het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. Iedereen kan een zienswijzen indienen.

De Zeeuwse overheid in de toekomst?

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben ingestemd met het Plan van Aanpak Zeeland ZO van de Tafel van 15. De Tafel van 15 bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de Provincie Zeeland, het waterschap Scheldestromen en de dertien Zeeuwse gemeenten. Zij hebben samen een antwoord gegeven op de vraag hoe de overheid in Zeeland ook in de toekomst krachtig en dienstverlenend kan zijn.

Veranderingen inpassingplan Marinierskazerne

De Provincie stelt planologische randvoorwaarden aan de komst van de Marinierskazerne naar Vlissingen. Die moeten ervoor zorgen dat de kazerne geen hinder oplevert voor omwonenden. Dit wordt geregeld in het inpassingsplan. Het ontwerp-inpassingsplan lag onlangs ter inzage. Hierop zijn vier zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen wordt het inpassingsplan op het gebied van landelijke inpassing, verlichting en geluidsproductie aangepast. Provinciale Staten nemen in juli een besluit over het plan.

Subsidie voor Sociaal Economische Raad Zeeland

De Sociaal Economische Raad Zeeland (SER-Zeeland) ontvangt 21.000 euro van de Provincie voor de uitvoering van het Werkplan in 2014. De SER-Zeeland is een onafhankelijke stichting waar in Zeeuwse werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties samenwerken met als doel overheden te adviseren op sociaal-economisch terrein. Zij doet dit door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over de speerpunten van de provinciale Economische Agenda en conferenties te organiseren. De Provincie Zeeland maakt ook gebruik van het advies van de SER-Zeeland.

Subsidie voor Urgenda regiotour Zeeland

Een team van wetenschappers toert twee dagen door Zeeland van Tholen tot aan Zeeuws-Vlaanderen om te werken aan duurzaamheidsprojecten. Daarbij, zoeken ze de samenwerking met gedeputeerden, studenten, wethouders en andere belangstellenden. Vraagstukken die aan de orde komen zijn: Op welke manier kan de duurzaamheid van een project versneld worden? Op welke manier kunnen er nieuwe verbindingen tussen projecten worden gelegd? Daarnaast geven zij advies op welke manier belemmeringen in het project kunnen worden weggenomen. De Provincie Zeeland maakt de Urgenda toer mede mogelijk door een subsidie van 15.000 euro.

GS blijven bij besluit beëindiging subsidie 2014 aan Zeeuwse Muziekbond

De Zeeuwse Muziekbond is de provinciale koepelorganisatie voor harmonie, fanfare en brass muziek. Reden van de beëindiging is dat Gedeputeerde Staten (GS) vanwege bezuinigingen meer dan voorheen keuzes moesten maken. Ook voor wat betreft de amateurkunsten. Daarbinnen hebben GS gekozen voor (talent)ontwikkeling voor jongeren met de nadruk op pop & film en de Zeeuwse Muziekbond past niet binnen dat profiel. De bond heeft hiertegen bewaar aangetekend, dat is ook besproken in een openbare hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften. Het college van GS neemt het advies van de commissie bezwaarschriften over en verklaart het bezwaar ongegrond. Dat betekent dat het college bij haar besluit blijft om de subsidie aan de Zeeuwse Muziekbond te beëindigen.

Ophoging subsidieplafond Natuur en Landschap 2014

Gedeputeerde Staten hebben het subsidieplafond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap 2014 Zeeland opgehoogd voor een investeringssubsidie natuur en landschap. Dit doen ze voor herstelmaatregelen in de Zeepeduinen op de Kop van Schouwen. De Provincie Zeeland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de natuur op de Kop van Schouwen. De maatregelen betreffen het verwijderen van ruigtevegetatie, struweel en bomen en het uitvoeren van plagwerkzaamheden. Deze maatregelen leiden tot een goede staat van instandhouding van de natuurdoelen. Het subsidieplafond is gesteld op 700.000 euro.

Scoop krijgt kennisfunctie Economie en Arbeidsmarkt

De Provincie geeft Scoop de opdracht om een Zeeuws kenniscentrum te worden op het gebied van economie en arbeidsmarkt. Alle informatie over de ontwikkeling van de Zeeuwse economie en arbeidsmarkt komt daarmee beschikbaar bij Scoop. Voor de opstart van deze kennisfunctie stelt de Provincie een eenmalige bijdrage van 15.000 euro beschikbaar. De Provincie en gemeenten gaan gebruik maken van de data en analyses die bij Scoop beschikbaar komen voor hun economisch beleid en de monitoring hiervan.

Reactie PS gevraagd GR Natuur- en recreatieschap De Grevelingen

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) Natuur- en recreatieschap De Grevelingen stelde de ontwerp-begroting 2015 vast op 9 mei 2014. De Provincie Zeeland neemt deel aan deze gemeenschappelijke regeling. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd hun gevoelens op de ontwerp-begroting 2015 kenbaar te maken, zodat deze kan worden meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR op 20 juni 2014.

8e wijziging begroting de Provincie Zeeland 2014

In de achtste wijziging zijn diverse begrotingswijzigingen verzameld over het begrotingsjaar 2014. Het betreffen vooral mutaties als gevolg van de het effect van de jaarrekening 2013.
De overige wijzigingen betreffen met name:

  • De verwerking van het restant (tweede gedeelte) van het bestedingsplan BDU 2014
  • De korting op de uitkering Provinciefonds als gevolg van de start van de RUD Zeeland per 1 januari 2014,
  • De bijstelling dividend van de Westerscheldetunnel op basis van de koers 2014
  • Diverse kleine wijzigingen.

De Provincie wil in gesprek met Eurocommissaris Hahn over rekening sanering Thermphos

De Provincie Zeeland stuurt een brief naar Eurocommissaris Hahn van de Europese Commissie. De Provincie Zeeland betreurt het dat Europa en het Rijk de rekening voor de sanering van het bedrijventerrein bij de Provincie neerleggen. Het bedrijf uit Vlissingen is failliet gegaan, omdat Europa geen maatregelen wilde nemen tegen een bedrijf uit Kazachstan dat haar producten op de Europese markt dumpte. In de brief vraagt de Provincie aan de Eurocommissaris om in gesprek te treden met de Provincie om samen een oplossing te zoeken.

Dienstverleningsovereenkomst met RUD-Zeeland

RUD-Zeeland is per 1 januari 2014 werkzaam. Zij voert bepaalde taken van de Provincie uit, waarvoor het materiële budget nog bij de Provincie op de begroting staat. Dit geld wordt nu overgedragen aan RUD-Zeeland waarbij prestatieafspraken voor het jaar 2014 worden gemaakt.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 10 juni 2014.

Een greep uit de agenda: 

Maandag 2 juni 2014

Kees van Beveren was aanwezig tijdens de informatiebijeenkomst over de Marinierskazerne voor Provinciale Staten en gemeenteraadsleden.

Carla Schönknecht opende het natuurgebied Margarethapolder in Terneuzen.

Woensdag 4 juni 2014

George van Heukelom geeft tijdens de conferentie: ‘Klaar voor de transitie Jeugdzorg’ in Goes een toelichting op de laatste stand van zaken.

Ben de Reu breng een bezoek aan de open dag van Timesavers in Goes.

Donderdag 5 juni 2014

George van Heukelom opent het Zeeuwse Jongerendebat.
Hij opent dezelfde middag ook de bijeenkomst van de Provinciale Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad. Hij vertelt over de laatste stand van zaken in het Openbaar Vervoer en wat dit betekent voor reizigers met een beperking.

Vrijdag 6 juni 2014

Kees van Beveren is aanwezig tijdens de Slotconferentie Fish & Chips in Sint-Jan -in –Eremo (B).

Carla Schönknecht is aanwezig tijdens de openbare vergadering van Provinciale Staten.

Zaterdag 7 juni 2014

Commissaris van de Koning Han Polman reikt de Prins Bernhard Stimuleringsprijs uit aan Stichting Vestrock in Hulst.

Ben de Reu fietst mee met de Prominenten toertocht in verband met de Ronde van Zeeland Seaports.