Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

Najaarsnota

In de najaarsnota gaan Gedeputeerde Staten in op de financiële en bestuurlijke ontwikkelingen sinds de voorjaarsnota. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verwerking van de financiële besluiten die in de tussentijd genomen zijn, bijvoorbeeld over de meerkosten van de N62, over Thermphos en over de fusie van Scoop en Zeeuwse Bibliotheek. Heel beperkt worden enkele nieuwe voorstellen gedaan. Verder kondigt de najaarsnota aan dat er later dit jaar nog een bezuinigingsronde nodig zal zijn. Op 14 november 2014 behandelen Provinciale Staten de najaarsnota, samen met de begroting voor het jaar 2015.

College vraagt status 'ontwikkelingsgebied' aan voor Sloegebied

Het Sloegebied vormt samen met de Kanaalzone de derde zeehaven van Nederland. Een belangrijk gebied voor de Zeeuwse economie. De Provincie wil bestaande bedrijvigheid versterken en nieuwe havengebonden activiteiten ontwikkelen, maar dat is lastig door de huidige wet- en regelgeving. Daarom vraag het College aan de minister van Infrastructuur en Milieu om het Sloegebied aan te wijzen als ontwikkelingsgebied in het kader van de Crisis-en herstelwet. Zo'n aanmelding biedt extra mogelijkheden voor een optimale ontwikkeling. BenW van Terneuzen hebben een vergelijkbare aanvraag ingediend voor de Kanaalzone. GS ondersteunen deze aanvraag.

10.000 euro voor trainingen voormalig Neckermann medewerkers

Gedeputeerde Staten verlenen 10.000 euro aan het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen. De bijdrage is bedoeld voor maatwerktrainingen om de 245 ontslagen Neckermann medewerkers te ondersteunen bij het zo spoedig mogelijk vinden van een nieuwe baan.

Subsidie voor Wandelnet en Fietsplatform 2014 en 2015

Nederland heeft een dekkend netwerk van fiets- en wandelroutes, zowel voor de lange als de korte afstanden. De landelijke routestichtingen verzorgen én promoten de landelijke routes, zoals het Kustpad en het Grenslandpad welke door Zeeland lopen. De Provincie Zeeland subsidieert net als de overige provincies Wandelnet en Fietsplatform voor de jaren 2014 en 2015 (met respectievelijk 25.416 euro en 22.122 euro). Met deze bijdrage worden de landelijke routestructuren in stand gehouden, gepromoot en behartigen de stichtingen de belangen van fietsers en wandelaars op landelijk niveau.

Aanvulling overeenkomst Sluiskiltunnel

De Provincie Zeeland, de B.V. KKS en de N.V. Westerscheldetunnel tekenden in april 2013 een overeenkomst met betrekking tot de rolverdeling voor het beheer, onderhoud, verkeers- en incidentmanagement van de Sluiskiltunnel met aansluitende wegen. In het kader van die overeenkomst gaat de N.V. Westerscheldetunnel in opdracht van de Provincie onder andere de materiële aansturing van het beheer en onderhoud uitvoeren op het westelijk deel van het nieuwe tunneltracé. Bij de nadere uitwerking van de genoemde overeenkomst is gebleken dat het praktischer is om ook de materiële aansturing van het oostelijk deel bij de N.V. Westerscheldetunnel onder te brengen. Om dit vast te leggen, dient de overeenkomst te worden aangevuld. De betrokken partijen hebben overeenstemming bereikt over de inhoud van die aanvulling.

Subsidie voor ruiter- en mountainbikeroutes Schouwen-Duiveland

Zeeland kent al uitgebreide recreatieve netwerken voor wandelaars en fietsers. Ook voor duikers is de laatste jaren veel ontwikkeld. De aanwezige infrastructuur voorziet echter nog niet overal in de aanwezige vraag. 'Witte vlekken' zijn er regionaal bijvoorbeeld nog als het gaat om mountainbikenetwerken en ruiterroutes. Gedeputeerde Staten verlenen daarom een subsidie van 75.000 euro als bijdrage in de realisatie van ruiter- en menroutes en mountainbikeroutes in Schouwen-Duiveland.

Reactie GS op procedure oprichting B.V. Fast Ferry

De heer Van den Dool (burgercommissielid PW) bracht tijdens de commissievergadering Economie & Mobiliteit van 8 september 2014 zijn bedenkingen in over de procedure voor het oprichten van een provinciale B.V. voor de exploitatie van de Fast Ferry. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) is van mening dat de heer Van den Dool wijst op het wettelijk kader. GS vinden ook dat er ruimte is voor de door hen gevolgde werkwijze binnen deze formele vereisten én vanuit de noodzaak om binnen een korte periode tot oprichting van de B.V. te komen. Deze is ook afgestemd met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, die uiteindelijk toestemming moet verlenen voor de oprichting van de B.V.

Subsidie voor 35-jarig jubileum buurtbus Waarde

De Buurtbusvereniging Waarde is één van de langst bestaande buurtbusverenigingen in Zeeland. Dit jaar bestaan zij 35 jaar. De Provincie Zeeland stelt daarom eenmalig een subsidie van 1.500 euro beschikbaar om de veertig vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

40.000 euro voor Lekker Regionaal Product

Meer streekproducten op het bord en in het schap; dat is de missie van Lekker Regionaal Product. Voor de uitvoering van activiteiten in 2014 en 2015 ontvangt de stichting 40.000 euro. Dit geld is onder meer bedoeld voor uitbouw van het keurmerk Zeker Zeeuws voor erkende streekproducten. Ook komen er pilots om logistiek en distributie van streekproducten te verbeteren. Verder organiseert de stichting promotieactiviteiten zoals het event Proef Zeker Zeeuws in Nieuwspoort. Met het congres Food in de Delta en andere netwerkactiviteiten wordt de samenwerking binnen de sector gestimuleerd. Het College ondersteunt Lekker Regionaal Product als onderdeel van de businesscase Food Zeeland.

Geen subsidie voor stichting Behoud Weervisserij

Door de stichting Behoud Weervisserij is een subsidieverzoek ingediend bij de Provincie Zeeland. De stichting wil vrijwilligers opleiden die toeristische vaartochten en educatieve en promotionele activiteiten begeleiden. Hierbij wordt uitleg gegeven over deze authentieke vorm van visserij op ansjovis. Gelet op een recentelijk verleende bijdrage vanuit het Europese subsidieprogramma POP en de geringe economische betekenis van de weervisserij voor Zeeland (verwerking en verkoop vinden buiten onze provincie plaats) is besloten geen subsidie te verlenen voor deze activiteiten.

Diepteonderzoek fietsongevallen van 50-plussers in Zeeland

Meer dan de helft van alle ernstige verkeers-gewonden in Nederland bestaat uit fietsers. Om gerichte maatregelen te kunnen nemen, was het nodig om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van deze ongevallen. Daarom is in 2012/2013 een diepteonderzoek naar fietsongevallen met 50-plussers uitgevoerd in Zeeland. Op basis van de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen worden maatregelen voorgesteld die samen met de verkeersveiligheidspartners worden uitgevoerd. Sommige maatregelen kunnen op korte termijn uitgevoerd worden zoals het aanpassen van de E-bike cursus, de verdere beoordeling van fietspaden en een campagne fietskeuze en beschermingsmiddelen. Voor de andere maatregelen is meer tijd en/of geld nodig zoals de verbreding van fietspaden.

Verlengen Cultuurnotaperiode

Gedeputeerde Staten (GS) stellen Provinciale Staten voor om de looptijd van de huidige provinciale cultuurnota 2013-2015 met één jaar te verlengen. Hierdoor krijgen het nieuwe college van GS en de nieuwe Staten na de provinciale verkiezingen van 18 maart 2015 voldoende tijd om zelf het nieuwe provinciale cultuurbeleid met bijbehorende middelen vast te stellen vanaf 2017.

Wijziging betaling subsidies natuurmonitoring

In de beschikking tot toekenning van de monitoringsubsidies voor Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten is per abuis een verkeerde werkwijze voor het uitbetalen van voorschotten opgenomen. Deze wordt aangepast overeenkomstig de subsidie verordening natuur- en landschapsbeheer (SVNL) Zeeland.

Statenvoorstel vertegenwoordiging Provinciale Staten in bezwaar- en beroepszaken Wet Luchtvaart

Op 1 november 2013 stelde Provinciale Staten de Verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland vast. Tegen dit besluit is rechtstreeks beroep bij de Raad van State mogelijk. De vertegenwoordiging van Provinciale Staten in dergelijke zaken is tot op heden niet geregeld. In het kader van een efficiënte behandeling van deze beroepszaken is het gewenst dat de afdoening hiervan door Provinciale Staten wordt gemandateerd aan Gedeputeerde Staten. Hiervoor wordt een voorstel aan Provinciale Staten voorgelegd. Dit voorstel wordt op 31 oktober 2014 in Provinciale Staten behandeld.

10e wijziging begroting Provincie Zeeland 2014

In deze begrotingswijziging komen de wijzigingen voor 2014 in het programma Natuur en landschap tot uitdrukking als gevolg van het vaststellen van de meerjarenraming van het Natuur Pakket Westerschelde. Deze meerjarenraming betreft een actualisatie van geraamde baten en lasten voor de periode tot en met 2019. In verband met de gewijzigde liquiditeitsprognose Sloeweg en Tractaatweg (per juni 2014) is er ook een wijziging in het programma Mobiliteit.

12e wijziging begroting Provincie Zeeland 2014

In deze begrotingswijziging zijn diverse wijzigingen verzameld met betrekking tot het begrotingsjaar 2015. Deze mutaties betreffen met name de verwerking van de herverdeling van de IPO-budgetten naar een centraal budget, de gewijzigde lasten en baten als gevolg van de bewaking op de diverse salarisbudgetten en de gewijzigde raming als gevolg van de (per eind juli 2014) gewijzigde liquiditeitsprognose Sloeweg en Tractaatweg. Ook zijn er twee begrotingswijzigingen uit het programma Mobiliteit verwerkt met betrekking tot de overlopende passiva BDU (Brede Doel Uitkering) als gevolg van de gewijzigde Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland 2014-2019 en de indexering van BDU Verkeer en Vervoer over 2014.

2e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015

In deze begrotingswijziging zijn diverse wijzigingen verzameld met betrekking tot het begrotingsjaar 2015. Deze mutaties betreffen met name de verwerking van de herverdeling van de IPO-budgetten naar een centraal budget, de gewijzigde lasten en baten als gevolg van de bewaking op de diverse salarisbudgetten en de gewijzigde raming als gevolg van de (per eind juli 2014) gewijzigde liquiditeitsprognose Sloeweg en Tractaatweg. Ook zijn er twee begrotingswijzigingen uit het programma Mobiliteit verwerkt met betrekking tot de overlopende passiva BDU (Brede Doel Uitkering) als gevolg van de gewijzigde Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland 2014-2019.

Ontwerp Rijksinpassingsplan windpark Krammer

Door het Ministerie van Economische Zaken wordt aan Provinciale Staten om een reactie gevraagd op het ontwerp Rijks-inpassingsplan voor het windpark Krammer. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor, om gelet op het feit dat dit initiatief past binnen het windenergiebeleid van de Provincie Zeeland, in te stemmen met het inpassingsplan.

Subsidie voor scholierenvervoer basisschool Terneuzen

De Provincie Zeeland verleent 14.150 euro subsidie aan de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in Terneuzen. Deze subsidie is bedoeld voor de extra kosten van het scholierenvervoer voor de ds. D.L. Aangeenbrugschool in Terneuzen. De Provincie is verantwoordelijk voor goed openbaar vervoer in Zeeland. Omdat een busverbinding van Zaamslag naar Terneuzen ontbreekt, wordt er een particuliere busonderneming ingezet.

Inspraakreactie GS activiteitenbesluit 4e tranche

Tot en met 29 september 2014 lag de 4e tranche van het activiteitenbesluit ter inzage. Dit activiteitenbesluit bevat een uitbreiding van het aantal branches/inrichtingen waarvoor straks geen vergunningplicht meer geldt en die daarmee voor het milieuaspect volledig gereguleerd worden door het Activiteitenbesluit. De meeste inrichtingen waarvoor de Provincie bevoegd gezag is, vallen onder de vergunningplicht. Deze wijziging heeft daarom voor Gedeputeerde Staten geen belangrijke gevolgen want het betreffen uitsluitend inrichtingen onder bevoegd gezag van Burgemeester & Wethouders. Wat er wel relevant in is, is de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR). Door de opname van deze NeR in het activiteitenbesluit kunnen de bedrijven die onder deze richtlijn vallen, te maken krijgen met strengere eisen dan op grond van de Europese regels noodzakelijk is. Hiertegen maakt de Provincie bezwaar vanuit de gedachte dat alle bedrijven binnen Europa in principe aan dezelfde regels en eisen moeten voldoen.

Voortgang en inspiratieprojecten Nieuwe Wegen

In mei 2014 is gestart met de uitvoering van de nota Nieuwe Wegen, de nota leefbaarheid & bevolking 2014-2018 . Nu gaat de Provincie investeren in inspiratieprojecten. Voorbeelden zijn de oprichting van een Makelpunt vastgoed in Middelburg (oprichting centraal punt waar informatie wordt samengebracht over vraag en aanbod maatschappelijk vastgoed in Walcheren) en het project De Zeeuwse Huiskamer. Bovendien worden de eerste contouren geschetst van langdurige Zeeuwse samenwerkingsprojecten op het terrein van wonen, woonomgeving, voorzieningen, innovatie en de zelfstandige Zeeuw.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 7 oktober 2014.

Een greep uit de agenda: 

29 september 2014 

Ben de Reu bracht een werkbezoek aan Martens Cleaning in Nieuwdorp. Daarna ging hij naar Zeeland Refinery en verrichtte er een symbolische starthandeling omtrent restwarmte.

Kees van Beveren had een werksessie over het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan in het Stadskantoor Goes.
Daarna opent hij het Centrum voor Innovatie Vakmanschap-lokaal in het Edudelta College Goes.

30 september 2014

Carla Schönknecht opent de PTT terminal van Verbrugge in Terneuzen.

George van Heukolom, Han Polman, Ben de Reu en Carla Schönknecht zijn aanwezig bij de Zeeuwse avond van het IPO Jaarcongres in het provinciehuis in Middelburg.

Kees van Beveren bezoekt het initiatief FreshCab voor de ZLTO initiatiefprijs in Etten-Leur. Hij zit in de jury.

1 oktober 2014

IPO Jaarcongres in het provinciehuis in Middelburg. George van Heukolom, Han Polman, Ben de Reu en Carla Schönknecht zijn hierbij aanwezig.

2 oktober 2014

Ben de Reu brengt een werkbezoek aan Van der Bilt vlas in Sluiskil en aan Zalco in Nieuwdorp.

3 oktober 2014

Han Polman gaat naar de officiële opening van de Pontonbrug in Antwerpen.

Ben de Reu en Han Polman bezoeken het concert van het Zeeuws Orkest, waarbij tevens afscheid wordt genomen van de heer J. Berkhemer, dirigent van het Zeeuws Orkest.

Ben de Reu brengt een werkbezoek aan Arkema in Ritthem.

Ben de Reu en Carla Schönknecht zijn aanwezig bij het jubileum 50 jaar Damen Shiprepair in Vlissingen-Oost.

Kees van Beveren opent de campagne ‘Bedankt dat je langzaam rijdt’ aan de Margarethaweg in Terneuzen.

4 oktober 2014

Han Polman houdt het welkomstwoord tijdens de slotviering van Zeeland 200 jaar. Hierbij zijn ook alle gedeputeerden aanwezig. Het is ook de opening van het Festival van Zeeuws Vlaanderen.