Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

Subsidie voor rust- en infopunt in getijdenatuurgebied Rammegors

De Provincie Zeeland subsidieert een verhoogd rust- en informatiepunt met uitzicht over het natuurgebied Rammegors. Het punt bevindt zich naast het nieuwe doorlaatmiddel in de Krabbenkreek en zorgt ook voor een verbinding tussen de wandel- en fietsknopennetwerken tussen Tholen en Schouwen. Ook bezoekers met een beperking kunnen van het punt gebruik maken. Gedeputeerde Staten subsidiëren dit initiatief, omdat het de kwaliteit van het recreatief product verbetert en omdat ze veel waarde hechten aan het toegankelijk maken van (natuur)gebieden.

Zeeuws Innovatie Evenement en Emergo prijs

Op donderdag 11 december 2014 wordt bij de Kamer van Koophandel en de Smart Services Boulevard in samenwerking met Omroep Zeeland en de Provincie Zeeland voor de elfde keer het Zeeuws Innovatie Evenement georganiseerd en de Emergo prijs uitgereikt.

Doel van het evenement dit jaar is om Zeeuwse MKB ondernemers te inspireren om te innoveren met ICT en digitalisering binnen hun bedrijfsvoering en producten. Daarnaast zal er aandacht zijn voor financieringsmogelijkheden voor innovatie en groei.

Tijdens het evenement wordt de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo uitgereikt Er zijn dit jaar vier bedrijven genomineerd. De Emergo is een prijs van de Kamer van Koophandel en de Provincie Zeeland en wordt uitgereikt aan een Zeeuwse onderneming die een succesvolle innovatie heeft gerealiseerd. De prijs bestaat uit 'eeuwige roem' en een kunstwerk. Gedeputeerde Ben de Reu (economie) zit in de jury. Naast de Emergo prijs wordt via Omroep Zeeland ook een publiekswinnaar bepaald. De Provincie Zeeland verleent een subsidie van 15.000 euro aan het evenement. Deze subsidie wordt verleend vanuit de Economische Agenda 2012-2015 om het MKB te betrekken bij innovatie en duurzame groei. Voor meer informatie zie: Economische agenda

Afwijzing subsidieverzoek voor onderzoek Smokkelhandel Bataafs-Franse tijd

De gemeente Vlissingen wil onderzoek doen naar de smokkelhandel in de Bataafs-Franse tijd en vraagt hiervoor om een provinciale subsidie van 15.000 euro. Gedeputeerde Staten wijzen deze subsidieaanvraag af. Het initiatief past niet binnen de beleidsdoelen zoals Provinciale Staten die hebben vastgesteld in de Nota provinciaal cultuurbeleid 2013-2015.

Extra impulsen voor economische initiatieven in Zeeland

Gedeputeerde Staten hebben besloten om drie economische initiatieven te ondersteunen:

  1. Ondersteuning logistieke bedrijvenkring Kanaalzone: verder uitwerken van businesscases voor samenwerking en voorbereiden van pilots voor de komende jaren
  2. De digitale innovatie in de binnenvaart (papierloos varen) voor de periode 2015-2018
  3. Versterken van het Zeeuws Kenniscentrum Logistiek

Economische Impuls Zeeland ontvangt voor deze drie initiatieven een subsidie van 60.000 euro.

Westerschelde Ferry BV neemt exploitatie fiets-voetveer Vlissingen-Breskens over

Per 1 januari 2015 wordt de exploitatie van het fiets-voetveer Vlissingen Breskens ondergebracht in de Westerschelde Ferry BV. Huidige exploitant Veolia Transport wil de exploitatie vanaf 2015 niet voortzetten en de Europese aanbesteding heeft niet tot inschrijvers geleid. Daarom is er door Gedeputeerde Staten voor gekozen om de exploitatie van het fiets-voetveer onder te brengen in een provinciale BV genaamd Westerschelde Ferry BV. Op dit moment wordt er door de Provincie en Veolia Transport gewerkt aan de zorgvuldige overgang van het personeel naar de nieuwe onderneming en de waarborging van de dienstverlening voor de klanten van het fiets-voetveer.

Nieuwe gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland

Alle dertien gemeenteraden hebben na bemiddeling, van de door Gedeputeerde Staten en de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) benoemde bemiddelaars, ingestemd met de oprichting van een nieuwe gemeenschappelijke regeling VRZ 2013. Dit is inclusief een nieuwe verdeelsleutel voor de kosten. GS hoeven daarom geen gebruik meer te maken van hun bevoegdheid om een nieuwe regeling op te leggen.

Oprichting bijzondere ondernemingsraad Westerschelde Ferry B.V.

Voor de oprichting en inrichting van een provinciale B.V. voor het fiets-voetveer over de Westerschelde wordt door de Provincie een convenant aangegaan met de ondernemingsraad van Veolia Transport Fast Ferries. In dit convenant worden de afspraken vastgelegd over de rol, positie en werkwijze van de bijzondere ondernemingsraad. Het convenant wordt ingesteld om de medezeggenschap vorm te geven tijdens het oprichtings- en inrichtingsproces van de Westerschelde Ferry B.V.

Samenwerking kenniswerf en Dok 41

De Kenniswerf Vlissingen en Dok 41 hebben de afgelopen jaren indrukwekkende successen bereikt. De beide projecten willen in de toekomst als één organisatie/stichting gaan samenwerken om de ingezette weg op efficiënte, effectieve en inspirerende wijze te kunnen voortzetten en gezamenlijk Europese middelen aan te kunnen vragen voor nieuwe projecten in Zeeland. De nieuwe stichting wil de komende vijf jaar 500 tot 700 nieuwe arbeidsplaatsen realiseren en 25 innovatieve projecten opzetten. De Provincie Zeeland stelt maximaal 35.000 euro subsidie beschikbaar voor het opzetten van één organisatie en de oprichting van de stichting Kenniswerf/Dok41.

Subsidie voor Stichting Intervence

Stichting Intervence (voormalig Bureau Jeugdzorg Zeeland) ontvangt een subsidie van 196.000 euro voor de deelname aan drie pilots op het gebied van jeugdzorg. Elke regio in Zeeland krijgt in de pilots de ruimte om alvast te werken met de nieuwe werkwijze. In 2015 zijn de gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor jeugdzorg. Voor deze transitie is ook een investering in ICT nodig. Daarvoor ontvangt Stichting Intervence een subsidie van 250.000 euro.

Subsidie voor website Beroepenoriëntatie Techniek Zeeland

Dit jaar kunnen VMBO leerlingen voor het tiende opeenvolgende jaar, kennismaken met diverse technische sectoren en beroepsbeoefenaren in Zeeland. dat doen ze tijdens de Beroepenoriëntatie Techniek Zeeland (BTZ) – dagen. Jaarlijks nemen zo'n 1.400 leerlingen deel aan de verschillende workshops die tijdens deze dagen georganiseerd worden rondom: de bouw; meisjes en techniek, logistiek en motorvoertuigentechniek en HiTech. Om de organisatie van deze dagen efficiënter te laten verlopen, verleent de Provincie Zeeland een subsidie van 5.000 euro voor de bouw van een website met informatie voor leerlingen, ouders en docenten en de inschrijvingsformulieren voor de workshops.

Subsidie voor de restauratie van vier Rijksmonumenten

De Provincie Zeeland heeft jaarlijks middelen beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën Rijksmonumenten. Voor de restauratie van de Johanneskerk in Kruiningen, de Gasthuiskerk in Zierikzee, de toren van de Nederlands Hervormde Kerk in 's-Heer Abtskerke en de Watertoren in Goes wordt bijna 1,45 miljoen euro subsidie verleend. Hiermee wordt waardevol Zeeuws erfgoed behouden, ontwikkeld en toegankelijk gemaakt.

Individueel KeuzeBudget (IKB) Provincies

Om werknemers van de Provincie meer keuzemogelijkheden te bieden betreffende hun arbeidsvoorwaardenpakket wordt per 1 januari 2015 de Regeling Individueel Keuzebudget (IKB) Provincies ingevoerd. Op grond hiervan kunnen medewerkers, binnen de daarvoor gestelde kaders, kiezen hoe ze hun keuzebudget inzetten. Het budget is opgebouwd uit bijvoorbeeld het omzetten van de bovenwettelijke verlofaanspraken in een geldbedrag. Deelnemers aan de Non-activiteitsregeling Zeeland 2013 hebben echter geen verlofaanspraken. In verband daarmee wordt hun deelname aan de IKB-regeling beperkt.

Jaarplan 2015 Omgevingsplan Zeeland

Ieder jaar wordt een jaarplan vastgesteld in verband met de uitvoering van het provinciale Omgevingsplan. Het Omgevingsplan geeft aan wat de Provincie wil bereiken op het gebied van ruimte, milieu en water. Het Jaarplan 2015 geeft inzicht in acties die in gang worden gezet en het geld dat daarbij wordt besteed.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 11 november 2014.

Een greep uit de agenda: 

4 november 2014

Ben de Reu en Carla Schönknecht zijn aanwezig bij de opening van de Contacta in de Zeelandhallen in Goes. Ben de Reu opent er ook de inschrijving voor de DELTA Ride for the Roses.

5 november 2014 

Ben de Reu brengt een bedrijfsbezoek aan OOS International in Serooskerke.

6 november 2014 

Carla Schönknecht is aanwezig bij het Nationaal Deltacongres in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

7 november 2014 

Ben de Reu en Carla Schönknecht wonen de conferentie van de Vlaams-Nederlandse Delta bij in Brugge.

8 november 2014

Han Polman opent de nieuwe zaal: Jan Pieter Zeeman bij de Sterrenwacht in Middelburg. ’s Avonds reikt hij de Zeeuwse boekenprijs uit in de Zeeuwse bibliotheek.