Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Meerwerk busvervoer Connexxion

Connexxion krijgt opdracht om de dienstregeling naar Brugge 42 uit te breiden. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een recent gesignaleerd problemen voor het scholierenvervoer van en naar Brugge.

Provincie Zeeland ondertekent manifest maatschappelijk verantwoord inkopen

Gedeputeerde Van der Maas zal op 8 december 2016 in Den Haag namens GS het Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) 2016-2020 ondertekenen. De Provincie zal voor de zomer van 2017 aangeven welke ambities ze heeft op dit gebied. Dit sluit ook aan op de Economische agenda 2.0 waarin de voorbeeldfunctie op het gebied van inkopen is benoemd. De Provincie heeft bijvoorbeeld het inkopen van biobased producten geprioriteerd. Dat zijn producten van natuurlijke en hernieuwbare materialen. Voorbeelden zijn biobased verpakkingsmaterialen, bamboe werkkleding. Een elektrische scooter van biobased kunststof is in bestelling.

Bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen bekrachtigd

GS hebben van de regio Zeeuws-Vlaanderen het Bedrijventerreinprogramma Zeeuws-Vlaanderen 2016-2025 ontvangen, met het verzoek dit te bekrachtigen. Een goed bedrijventerreinprogramma zorgt er voor dat vraag en aanbod van bedrijventerreinen goed worden afgestemd. Voor een realistische planning is de uitbreiding van het areaal bedrijventerreinen in een regio niet groter dan
de behoefte die in de komende bestemmingsplanperiode (10 jaar) wordt verwacht. Het programma voldoet aan de gestelde eisen uit het Omgevingsplan en de Verordening Ruimte van de Provincie. GS bekrachtigen daarom het programma.

Dienstregeling en tarieven fietsvoetveer 2017

De dienstregeling en de tarieven voor het fietsvoetveer voor 2017 zijn vastgesteld. De dienstregeling blijft in grote lijnen gelijk aan de dienstregeling van 2016, waarbij de afvaarttijden zijn aangepast conform de gewijzigde dienstregeling van de NS. De tarieven kennen een zeer beperkte stijging. OV-chip tarieven wijzigen niet. Het fietstarief wordt met € 0,10 verhoogd.

Kennis- en Innovatienetwerk Safety Deal Westerschelde

De MKB bedrijven Vigiles en Cemac hebben het initiatief genomen om te komen tot een Safety Deal Coöperatie. Dit doen ze samen met verschillende hulpdiensten, zoals de Veiligheidsregio Zeeland en de hulpverleningszone's in Vlaanderen, de onderwijs- en kennisinstellingen in Vlaanderen en Nederland en Biobase Coöperatie. Doel van de op te richten coöperatie is om de veiligheid van personeel, hulpdiensten en de omgeving in de regio te verhogen. Hiertoe zullen diverse activiteiten georganiseerd gaan worden (trainen, kennisontwikkeling, kenniscirculatie). Voor de oprichting van de coöperatie stelt Provincie Zeeland € 15.000 beschikbaar. Dit is de helft van de totale kosten in deze fase. De overige kosten worden door Vigiles ingebracht.

Provincie werkt niet mee aan bouw woning  Bogaardstraat in Aardenburg

De gemeente Sluis heeft de Provincie gevraagd of er mogelijkheden zijn voor de bouw van een woning in het buitengebied aan de Bogaardstraat in Aardenburg. Het verzoek past niet in het terughoudende provinciale beleid ten aanzien van het bouwen van woningen in het buitengebied. Daarom werkt de Provincie niet mee aan het verzoek.

Bezwaarschrift Traas ongediertebestrijding niet ontvankelijk verklaard

Traas Ongediertebestrijding heeft een bezwaarschrift ingediend tegen een door de RUD namens de Provincie opgelegde last onder dwangsom (LOD). Deze LOD is opgelegd wegens overtreding van de Landschapsverordening Zeeland. De bezwaarschriftencommissie heeft het bezwaar niet inhoudelijk beoordeeld, omdat het buiten de wettelijke indieningstermijn is ingediend. De commissie heeft Gedeputeerde Staten (GS) geadviseerd om het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren. Het GS-college heeft dat advies overgenomen.

Provinciale bijdrage ontwikkelingskosten documentaire Duurzame Eilanden

De Provincie stelt € 6.000 beschikbaar voor de ontwikkeling van de documentaire 'Duurzame Eilanden'. Het filmproject legt een relatie tussen promotie, duurzaamheid en innovatie. De filmmaakster, Eef de Graaf, uit Zierikzee zoekt mensen die op hun manier investeren in duurzaamheid op haar eigen eiland. Ze neemt het kijkpubliek mee naar mensen die zelf zaken duurzaam aanpakken. Verder kijkt ze bij overheden die kiezen voor duurzaam beleid en gaat langs bij marktpartijen die stevig investeren in duurzame ontwikkeling.

Subsidie voor project Dementievriendelijk Zeeland

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 9.520 subsidie beschikbaar te stellen aan fase 1 van het project Dementievriendelijk Zeeland. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie in Zeeland de komende jaren fors zal toenemen. Langer thuis wonen is ook voor deze groep mensen een gegeven. Hoe kan de kwaliteit van leven voor de zelfstandig wonende dementerende Zeeuw zo goed mogelijk worden gehouden? ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Economische Impuls Zeeland en HZ| University of Applied Sciences willen met dit project beter inzicht krijgen in de mensen waarom het gaat en de gemeenschappen waarin zij leven. Deze kennis zal worden gebruikt voor bewustwording en het zoeken en delen van oplossingen.

Provincie verkent mogelijkheden propositie 'Zeeland als gezonde regio'

Provincie Zeeland geeft de heer L. Ezinga als onafhankelijke partij de opdracht om op korte termijn in gesprek te gaan met maatschappelijke organisaties en ondernemers om te kijken hoe we Zeeland als gezonde regio kunnen waarmaken en vermarkten.

Selectiebesluiten archeologie Hedwigepolder gemandateerd aan afdelingshoofd Ruimte

Gedeputeerde Staten hebben besloten haar bevoegdheid tot het nemen van selectiebesluiten archeologie voor de ontgronding van de Hertogin Hedwigepolder te mandateren aan het afdelingshoofd Ruimte. Dit mandaat vervalt op de eerste dag na de datum waarop de ontgrondingen-vergunning voor de Hertogin Hedwigepolder vervalt.

Subsidiebeschikking Zeeuwse Milieufederatie

De Zeeuwse Milieuorganisatie voert projecten uit die passen binnen het economisch-, omgevings- en energiebeleid. De ZMf versterkt de relatie tussen ecologie en economie. Het versterken gebeurt door het uitvoeren van voorbeeld-projecten. Uit te voeren en gevoerde projecten voor 2016 zijn onder andere de inzet bij de totstandkoming van de kustvisie en het symposium duurzame havens 2030 die op 24 oktober is ondertekend door Portiz, Zeeland Seaports, Zeeuwse Milieufederatie en Provincie Zeeland.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 13 december 2016.

Een greep uit de agenda: 

6 december 2016

Jo-Annes de Bat gaat naar een bijeenkomst van Business Contact en Communicatie Goes in Goes.

Ben de Reu is aanwezig bij het afscheid van Joop Daalmeijer als voorzitter van de Raad voor Cultuur.

7 december 2016

Jo-Annes de Bat bezoekt de BZW ledenvergadering in Terneuzen.

Carla Schönknecht: gaat mee met een werkbezoek van de VVD fractie aan Hulst. Ook houdt ze een inleiding over de nieuwe kustvisie (in ontwikkeling)  bij de Architectentafel CBK in Middelburg.

8 december 2016

Jo-Annes de Bat reikt de prijzen uit van de Skills Talents in de Zeelandhallen in Goes.

Harry van der Maas ondertekent het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen in Den Haag.

9 december 2016

Harry van der Maas bezoekt de oprichting van Safety Deal Westerschelde Delta in Terneuzen.

Han Polman en Ben de Reu zijn aanwezig bij de conferentie van het 25-jarig verdrag van Maastricht in Maastricht.

10 december 2016

 Han Polman neemt deel aan de Amnesty International Schrijfmarathon in ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg.

Ben de Reu reikt de publieksprijs uit bij het Filmfestival Tegenstroom in Sas van Gent.