Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

GS focussen op sporten die passen bij Zeeland

Gedeputeerde Staten (GS) stellen het activiteiten- en bestedingsplan provinciale kernsporten en kernsportevenementen 2014 vast. Daarbij zetten zij in op de sporten die 'passen bij Zeeland' zoals de beach-, wieler- en watersporten. De sporten die 'passen bij Zeeland' hebben gemeen dat ze het landschap als 'decor' gebruiken: Denk daarbij aan de paragliders bij Valkenisse die de unieke thermiek gebruiken voor hun sport of de golfsurfers bij Domburg. De rijke onderwaterwereld die duikers aantrekt of de 'ongunstige wind' voor de fietsers die van wat uitdaging houden.

Door de bezuinigingen op diverse provinciale budgetten, waaronder sport, is minder geld beschikbaar voor de uitvoering en ondersteuning van activiteiten en evenementen in 2014.
Daarom focust het college nog scherper op de omschreven kernsporten zoals omschreven in het collegeprogramma 'Stuwende Krachten'. Daardoor krijgt een aantal activiteiten in de toekomst geen provinciale bijdrage meer. Om evenementen de kans te geven dit op te vangen worden die subsidies in 2014 afgebouwd.

College schaft het klokken voor provinciemedewerkers af

Met ingang van 1 april 2014 gaan provinciemedewerkers niet meer klokken.
Het kloksysteem dat stuurde op aanwezigheid en niet op resultaat past niet meer bij de gewenste werkcultuur van de Provincie Zeeland.
Het college stelde een nieuwe werktijdenregeling vast die meer bij deze tijd hoort. Het gaat nu veel meer over eigen verantwoordelijkheden en afspraken maken over resultaten. De regeling maakt flexibel werken en het lager leggen van verantwoordelijkheden mogelijk.

College stelt onderzoeksprogramma 2014 vast

leder jaar stellen Gedeputeerde Staten een onderzoeksprogramma vast om de doelmatigheid van het door hen gevoerde beleid laten onderzoeken. Aanleiding is artikel 217a van de provinciewet. Het onderzoeksprogramma voor 2014 bevat twee onderzoeken. Eén onderzoek richt zich op een doelmatige organisatie van de interieurverzorging, catering en beveiliging bij de Provincie Zeeland.
De kwaliteit van managementinformatie binnen de provinciale organisatie is het tweede onderwerp van onderzoek. De Provincie Zeeland verzorgt beide onderzoeken.
Provinciale Staten en de Zeeuwse Rekenkamer ontvangen het onderzoeksprogramma 2014.
Provinciale Staten ontvangen via de jaarrekening de onderzoeksresultaten.

Wijzigingen in regels subsidieverstrekking restauratie rijksmonumenten

Er worden een aantal wijzigingen aangebracht in de regels voor het verstrekken van subsidies voor de restauratie van rijksmonumenten. Het betreffen aanpassingen, verduidelijkingen en aanvullingen.
Zo is de indieningsperiode vastgesteld: van 1 mei tot en met 15 juni 2014.
Tijdens die periode kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten via het subsidieloket.
Het betreft de restauraties van rijksmonumenten die plaatsvinden in het jaar 2015.
Ook kunnen Gedeputeerde Staten de openstellingsperiode voor de indiening van aanvragen verlengen.

De verstrekking van subsidies voor de restauratie van rijksmonumenten sluit aan bij het beleid van de Nota provinciaal cultuurbeleid 2013-2015.

De Provincie spreekt zich uit tegen uitbreiding bedrijventerrein Zaamslag-West

De gemeente Terneuzen wil het bedrijventerrein Zaamslag-West uitbreiden. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt momenteel ter inzage. Gedeputeerde Staten dienen een zienswijze in, omdat de uitbreiding niet past binnen eerdere afspraken die de Provincie maakte met de Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Volgens de Provincie is de regionale behoefte van de beoogde uitbreiding van het bedrijventerrein Zaamslag-West niet aangetoond. Ook is een opmerking gemaakt over de inpassing in het landschap.

70 jaar Slag om de Schelde wordt herdacht

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp organiseert activiteiten om 70 jaar Slag om de Schelde in oktober en november 2014 te herdenken. Dit op verzoek van de Provincie.
Het gaat om twee bevrijdingsritten door Zeeland en de realisatie van markeringspunten in het Zeeuwse landschap die verwijzen naar gebeurtenissen tijdens de bevrijding van Zeeland. Het Bevrijdingsmuseum werkt bij de organisatie van deze activiteiten nauw samen met Zeeuwse gemeenten en oorlogsmusea. Gedeputeerde Staten stemmen in met het voorstel van het Bevrijdingsmuseum Zeeland.

Vaststelling subsidie voor Horizon

De Provincie Zeeland verleent jaarlijks subsidie aan een aantal landelijk werkende jeugdzorginstellingen. Dit omdat bepaalde specifieke jeugdzorg in Zeeland niet aanwezig is. In 2012 ontving Stichting Horizon (voorheen Stichting Avenier) 81.948 euro. Gedeputeerde Staten hebben deze subsidie nu officieel op dit bedrag vastgesteld.

Subsidie voor Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen

De Provincie Zeeland verleent in 2014 een subsidie van maximaal 5.200 euro aan de Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen (ZVKK). Met deze subsidie worden bijeenkomsten georganiseerd in dorpen. Deze bijeenkomsten gaan over actuele onderwerpen zoals zorg en hoe inwoners zelfstandig kunnen blijven wonen en leven. De ZVKK krijgt deze subsidie via het Interim beleid leefbaarheid. De subsidie wordt in verband met de kerntakendiscussie momenteel afgebouwd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 15 april 2014.

Een greep uit de agenda: 

7 april 2014

Commissaris van de Koning (CdK) Han Polman herbenoemde burgemeester H. van Kooten van Noord-Beveland.

8 april 2014

CdK Han Polman opent het Tweede Filmfestival Zeeuws Vlaanderen in Terneuzen.

9 april 2014

CdK Han Polman is aanwezig bij de opening van de gerestaureerde kerk In Zierikzee door de heer Pieter van Vollenhoven.

10 april 2014

George van Heukelom neemt deel aan het symposium/forum Sjaloomzorg in Sommelsdijk.

CdK Han Polman brengt een werkbezoek aan het Calvijncollege.

Carla Schönknecht opent het wandelnetwerk Oost Zeeuws-Vlaanderen in Hengstdijk.

11 april 2014

Ben de Reu is aanwezig tijdens de Aftrap Herdenkingsjaar Afschaffing Slavenhandel 2014 bij de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.

Carla Schönknecht neemt deel aan het bezoek aan de Sluiskiltunnel samen met leden van Provinciale Staten.

12 april 2014

CdK Han Polman woont ’s middags de Mattheus Passion in de Sint Baafskerk in Aardenburg bij.
’s Avonds is hij aanwezig bij het jubileumconcert van de Young Ones in Hulst.