Organisatie

Provincie Zeeland en CBK Zeeland zijn de samenwerkende partners in dit project. Vijf steden doen mee: Goes, Middelburg, Vlissingen, Terneuzen en Hulst. Zierikzee en Sluis steunen het project. De betrokken gemeenten zijn een onmisbare partij bij het faciliteren van de uitvoering van de bedachte activiteiten en pilots. 

hokjes denken doen event Creative City Boost

Creative City Boost is een REACT-EU project van CBK Zeeland en Provincie Zeeland. Deze twee partijen hebben samen de plannen opgesteld en een subsidieaanvraag ingediend bij de EU. Na de toekenning van de subsidie hebben het CBK Zeeland en de Provincie allebei apart een uitvoeringsprogramma geschreven. Deze programma's lopen parallel en kruisen elkaar hier en daar. 

Provincie Zeeland

Provincie Zeeland is penvoerder van het project Creative City Boost. De Provincie heeft een coördinerende rol in de afstemming tussen de betrokkenen en de cofinanciering. Twee projectcoördinatoren organiseren het werkproces. Karin Stroo coördineert het onderdeel cultuur. Digna Kosse coördineert het onderdeel mkb. Belangrijke onderdelen van het programma van de Provincie zijn de werkgroepen en de open ideeën desk, met daaruit voortkomend de stedelijke projecten. Daarnaast werken de coördinatoren aan een aantal bovenstedelijke projecten. 

Het project heeft een stuurgroep en een Raad van Advies (rva). De rva bestaat uit volgende personen:

  • Berry ten Berge - Regiomanager Koninklijke Horeca Nederland
  • David Lansen - InRetail, Business Development
  • Diana Korteweg Maris - Projectmanager Kenniscentrum Kusttoerisme
  • Rebecca Nelemans - regiomakelaar Zeeland & Noordbrabant voor Mondriaan Fonds en freelance kunsthistoricus, curator en auteur
  • Henk Schoute - Adviseur Raad voor Cultuur
  • Carla Schönknecht - Voorzitter Toeristisch Ondernemend Zeeland, Voorzitter Raad van Toezicht Zeeuws maritiem MuZeeum

De stuurgroep bestaat uit volgende personen: 

  • Gerard de Rijke - Cultuur gemeente Vlissingen
  • Renske Brandhoff - Cultuur gemeente Middelburg
  • Petra de Vliegher - Economie gemeente Terneuzen
  • Carolien Eijkelenboom - Economie gemeente Goes

CBK Zeeland

Christiaan Weiler coördineert de projectactiviteiten van CBK Zeeland. Een onderdeel van het programma zijn de stadssafari’s, waarbij ondernemers en cultuurprofessionals bij elkaar worden gebracht om gezamenlijke planvorming te stimuleren. Daarnaast verzorgt het CBK een programma voor talentontwikkeling (genaamd het Talentteam) met onder andere de Zeeuwse Vernieuwers Challenge en een aantal events die daarmee samenhangen. Een ander onderdeel zijn de werkweken met lezingen en debatten. 

REACT-EU

Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie extra middelen beschikbaar voor een versneld economisch herstel van regio’s na de coronacrisis. De nadruk ligt op investeringen in innovatieve projecten die moeten zorgen voor een veerkrachtig herstel van de economie. Creative City Boost is een van de dertien Zeeuwse projecten die mogelijk gemaakt wordt vanuit dit programma. Het project ontvangt € 625.000 van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Rijk. De provincie heeft dit bedrag verdubbeld. Creative City Boost is een eerste cultureel project dat binnen OP Zuid wordt gehonoreerd.

Visuele weergave projectstructuur

Benieuwd hoe het project precies in elkaar zit? Hoe de onderlinge verdeling is en wie verantwoordelijk is voor wat? Bekijk de infographic voor een duidelijk overzicht.

Creative City Boost CBK Zeeland
Creative City Boost Provincie Zeeland
Europese Unie; Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling | OpZuid | CBK | Provincie Zeeland