Bij talentontwikkeling jongeren onderscheiden wij  cultuureducatie als een binnen- en buitenschools groepsproces voor de doelgroep primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs in Zeeland. Talentontwikkeling amateurkunst is gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van individuele Zeeuwse jongeren.

Cultuureducatie

Het stimuleren van een doorgaande leerlijn cultuureducatie (van primair onderwijs tot en met hoger en universitair onderwijs) is een continu proces bij zowel de culturele instellingen als bij het onderwijs in Zeeland. Wij zetten ons cultuureducatiebeleid dan ook voort, omdat dit past bij ons beleid om de culturele basisinfrastructuur te verduurzamen en aansluit sluit aan bij ons geïntegreerd beleid voor jongerenparticipatie.

Voor het primair onderwijs (4-12 jarigen) continueren wij de ondersteuning van de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen en de verankering van die samenwerking in netwerken. Wij werken hiertoe samen met gemeenten en culturele instellingen en nemen deel aan de matchingsregeling met het Rijk, ‘Cultuureducatie met Kwaliteit, 2017-2020’. Verder bieden wij vanaf 2019 een vervoersvoorziening voor het primair onderwijs aan, waardoor het voor Zeeuwse basisscholen mogelijk wordt musea en andere culturele voorzieningen in Zeeland te bezoeken.

Ons cultuureducatie beleid voor de doelgroep voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs richt zich niet alleen op binnenschoolse, maar ook op buitenschoolse activiteiten. Daarmee wordt ook de relatie met amateurkunst en talentontwikkeling gelegd en geven we tevens invulling aan ons jongerenparticipatiebeleid. Het door ons ondersteunde cultuurprogramma HZ-Cult is hiervan een goed voorbeeld: leerlingen en studenten van het voortgezet en hoger onderwijs (incl. University College Roosevelt) maken buiten schooltijd gebruik van een voor hen geselecteerd actief en receptief aanbod van culturele activiteiten.

Verder ondersteunen wij de Jeugd Theater School Zeeland (JTSZ),  Theaterloods B, Kamerorkest Ty en Eindeloos Eiland Festival (EEF) die jaarlijks een afgestemd binnen- en buitenschools ondersteunings- en activiteitenaanbod voor het voortgezet en hoger onderwijs realiseren.

Talentontwikkeling amateurkunst

Bij de amateurkunsten willen we mogelijkheden ondersteunen voor jongere om zichzelf en daarmee hun identiteit verder te ontwikkelen. Voorop staat het zelf doen onder begeleiding. Niet op school of via cursussen maar via projecten als de Kunstbende.                             

We subsidiëren vanuit deze overwegingen de volgende organisaties en projecten: Kunstbende, Popsport/PopaanZee, FilmStarZ, Dansdroom, stichting Dansz, en Zeeuws Jeugd Orkest.

Contact

Didi Mouwen–van Hoof (cultuureducatie)
+31 118 631498
deh.v.hoof@zeeland.nl

Natasja Koole (talentontwikkeling)
+31 118 631307
n.koole@zeeland.nl