Aanleg glasvezel

In Zeeland wordt in verschillende steden, wijken en dorpen glasvezel aangelegd. Alle Zeeuwse overheden juichen deze investeringen toe, omdat zij het belangrijk vinden dat alle Zeeuwen toegang hebben tot snel internet.

Glasvezelkabels die uit de stoep steken

Verschillende aanbieders glasvezel in Zeeuws-Vlaanderen

Behalve KPN en DELTA Fiber biedt sinds begin 2022 ook GlasDraad (de aanleg van) glasvezel aan in Zeeuws-Vlaanderen. De komst van deze derde leverancier veroorzaakt onduidelijkheid bij bewoners uit dit gebied. Wij, de Provincie Zeeland, en de Zeeuws-Vlaamse gemeenten ontvangen hierover dan ook veel vragen.

De logo's van DELTA Fiber, GlasDraad en KPN naast elkaar

U vindt op deze pagina een aantal vragen met bijbehorende antwoorden. Geeft dit overzicht geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met uw gemeente via onderstaande contactgegevens.

Gemeente Sluis: info@gemeentesluis.nl en telefoonnummer 140117.

Gemeente Terneuzen: via het contactformulier.

Gemeente Hulst: info@gemeentehulst.nl.

Vraag 1: Wat is glasvezel?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Een glasvezel is zo dun als een haar en bestaat uit hele dunne strengen glas. Deze strengen samen vormen een glasvezelkabel. Door de vezels gaan data en signalen met de snelheid van het licht. De download en upload snelheid is hetzelfde. Glasvezel zorgt dus voor een snelle en betrouwbare internetverbinding. De vraag naar data groeit enorm mede als gevolg van apparaten die we aan het internet koppelen. Een internetverbinding die op hoge snelheid veel data kan verzenden is daarvoor nodig. Glasvezel wordt vanwege de eigenschappen ook wel de verbinding van de toekomst genoemd en is van groot belang voor de ervaren leefbaarheid en economische ontwikkeling.

Vraag 2: Welke netwerken zijn er nu al?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

In Zeeuws-Vlaanderen zijn op dit moment twee netwerken waarover internetdiensten worden aangeboden. DELTA Fiber biedt diensten aan over het coax-netwerk. Het coax-netwerk ligt in alle kernen van Zeeland. Circa 9.000 adressen in het Zeeuwse buitengebied (zie vraag 3) hebben geen coax-aansluiting en kunnen dus geen abonnement bij DELTA Fiber afsluiten. Het andere netwerk is het kopernetwerk van KPN. Alle adressen in Zeeland zijn hierop aangesloten, ook de 9.000 adressen in het buitengebied.

Zowel KPN als DELTA Fiber zijn in 2020 gestart met het verglazen – dus het aanleggen van glasvezel - van hun netwerken. Dat is een grote klus die meerdere jaren in beslag gaat nemen.

Vraag 3: Wat is het verschil tussen een kern en buitengebied?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Een kern is een dichtbevolkt gebied, de bebouwde kom. Onder het buitengebied wordt het dunnerbevolkte gebied verstaan, ook wel buiten de bebouwde kom genoemd. In het buitengebied zijn de afstanden waarover glasvezelkabels aangelegd moeten worden vele malen groter, waardoor de kosten per adres hoger zijn dan in de kernen. Dit verschil komt terug in het aanbod van de verschillende marktpartijen.

Vraag 4: Wat is de rol van de Zeeuwse overheden bij het aanleggen van glasvezel?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Overheden investeren niet in glasvezel, dat doen marktpartijen. De telecommunicatiewet regelt dit. De enige formele rol die overheden hebben is dat zij als wegbeheerder en hoeder van de publieke ruimte de voorwaarden bepalen waaronder de aanleg wordt uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de diepte waarop de kabels worden aangelegd, afspraken over wie de stoep weer dichtstraat, verkeersmaatregelen en toezicht op werkzaamheden.

In 2021 heeft de Provincie Zeeland in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten het initiatief genomen een marktconsultatie uit te voeren. Veertien in Nederland actieve marktpartijen zijn uitgenodigd voor een gesprek. In de verschillende gesprekken die gevoerd zijn, is GlasDraad de enige marktpartij geweest die positief reageerde op de vraag of zij het zien zitten om de Zeeuwse buitengebieden te verglazen. Zij gaven daarbij aan te willen starten in Zeeuws-Vlaanderen, en als dat lukt ook andere delen van Zeeland te willen aanpakken. Na enkele vervolggesprekken is in februari 2022 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Zeeuws-Vlaamse overheden en GlasDraad, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Dit zijn dezelfde voorwaarden die voor DELTA Fiber en KPN gelden. Voor veel buitengebieden is het waterschap Scheldestromen de wegbeheerder. Daarom is ook het waterschap partner in deze overeenkomst. Overheden hebben geen financiële afspraken gemaakt met GlasDraad over een bijdrage voor hun netwerk.

Vraag 5: Wat is het standpunt van de Provincie, gemeenten en het waterschap over de situatie in Zeeuws-Vlaanderen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Gelet op de eigenschappen van glasvezel en de toenemende vraag naar een stabiele internetverbinding met hoge snelheid juichen we als Zeeuwse overheden de investeringen van de verschillende marktpartijen toe. Dat is namelijk goed voor leefbaarheid en economische ontwikkeling.

Een extra voordeel dat wij zien voor de adressen in de kernen waar meerdere marktpartijen actief zijn of willen worden, is dat zij straks keuze hebben bij wie ze een contract afsluiten. Hierdoor wordt gezonde concurrentie mogelijk tussen verschillende aanbieders.

Vraag 6: Wat vinden wij van het voornemen van GlasDraad om glasvezel in het buitengebied aan te leggen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Wij, de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten, vinden het belangrijk dat alle Zeeuwen toegang krijgen tot snel internet. Om deze reden zijn we extra verheugd dat GlasDraad wil investeren in de buitengebieden in Zeeuws-Vlaanderen. GlasDraad heeft daarbij aangegeven dat ze de kleine kernen in hun project meenemen.

Vraag 7: Waarom investeert de overheid niet in glasvezel?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

In Nederland worden investeringen in glasvezel aan de markt overgelaten. Dat geldt zowel voor de mobiele netwerken, als voor de vaste verbindingen. Dat betekent dat marktpartijen investeren, en overheden reguleren en waar nodig faciliteren.

Vraag 8: Wat biedt DELTA Fiber aan?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

DELTA Fiber geeft aan dat zij glasvezel gaat uitrollen in onderstaande kernen. Over het buitengebied geeft DELTA Fiber aan dat woningen in het buitengebied soms wel kilometers uit elkaar liggen en dat er door privégronden gegraven moet worden. Dit zorgt voor hoge aanlegkosten per adres en maakt een aanlegproces complexer. DELTA Fiber geeft aan dat zij zonder extra financiële ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de overheid, op dit moment geen mogelijkheden ziet om het buitengebied te verglazen.

Voor Zeeuws-Vlaanderen geldt dat (stand van zaken juni 2022) DELTA Fiber overeenkomsten met de overheden heeft om voor de volgende kernen de uitrol van glasvezel te realiseren:

Gemeente Sluis

Breskens, Oostburg, Aardenburg, Sluis, Cadzand en Cadzand-Bad

 

Gemeente Terneuzen

Terneuzen, Hoek en Sluiskil

Gemeente Hulst

Hulst, Kloosterzande, Sint Jansteen, Heikant en Kapellebrug

Op de website van DELTA Fiber kunt u meer informatie lezen over de uitrol door DELTA Fiber.

Vraag 9: Wat biedt GlasDraad aan?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

GlasDraad heeft aangegeven om glasvezel te gaan aanleggen in het buitengebied en de kleine kernen van Zeeuws-Vlaanderen. GlasDraad maakt gebruik van een vraagbundeling voordat zij met de aanleg start. Minimaal 40% van de adressen moet meedoen voor er daadwerkelijk tot aanleg kan worden overgegaan.

Voor Zeeuws-Vlaanderen geldt dat GlasDraad overeenkomsten met de overheden heeft om voor de volgende kernen de uitrol van glasvezel te realiseren:

Gemeente Sluis

Buitengebied en kernen met uitzondering van de kernen Oostburg en Breskens.

Gemeente Terneuzen

Buitengebied en kernen met uitzondering van de kernen Terneuzen, Axel, Sas van Gent en Westdorpe.

Gemeente Hulst

Buitengebied en kernen met uitzondering van de kernen Kloosterzande, Hulst, Sint Jansteen en Kapellebrug.

Meer informatie hierover vindt u op https://glasdraadzeeuwsvlaanderen.nl/.

Vraag 10: Wat biedt KPN aan?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

KPN geeft aan dat zij glasvezel wil uitrollen in onderstaande kernen.

Voor de overheden geldt dat de gemeenten voor de volgende kernen een convenant hebben (stand van zaken juni 2022) met KPN voor de uitrol van glasvezel:

Gemeente Sluis

Breskens en Oostburg

 

Gemeente Terneuzen

Terneuzen, Axel, Westdorpe en Sas van Gent

Gemeente Hulst

Nog geen afspraken

 

Op de website van KPN leest u meer over de uitrol door KPN.

Vraag 11: Waarom vraagt GlasDraad een eigen bijdrage, en DELTA Fiber en KPN niet?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Dat komt door het verschil in graafafstanden tussen de kern en het buitengebied. In de kernen staan huizen dicht bij elkaar. Dit betekent dat per aansluiting aanzienlijk minder graafwerk nodig is. En dus zijn de kosten lager. KPN en DELTA Fiber beperken zich tot nu toe tot de kernen en rekenen geen eigen bijdrage voor een aansluiting. GlasDraad wil ook in de buitengebieden investeren. Per aan te sluiten adres is dan meer graafwerk nodig en zijn de kosten dus hoger. Om deze kosten te dekken vraagt GlasDraad daarom een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is hoger in de buitengebieden dan in de kernen.

Voor alle voorwaarden en informatie hierover verwijzen we naar https://glasdraadzeeuwsvlaanderen.nl/.

Vraag 12: Wat moet ik als huiseigenaar nu kiezen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Allereerst bent u vrij om te kiezen of u beschikking wil tot glasvezel. U bent hierin niets verplicht.

Daarnaast ben u uiteraard vrij in uw keuze voor een of zelfs meerdere marktpartij(en). Dit hangt af van waar u woont.

Buitengebied: Als u in het buitengebied woont, kunt u op dit moment alleen kiezen voor GlasDraad.

Grote kernen: Als u in de grote(re) kernen Oostburg, Breskens, Terneuzen, Hulst of Axel woont kunt u kiezen voor KPN en/of DELTA Fiber. Als u in de grote(re) kernen Sluis of Aardenburg woont kunt u kiezen voor DELTA Fiber en/of GlasDraad.

Kleine kernen: In de meeste kleine kernen kunt u alleen kiezen voor GlasDraad. Er zijn een paar uitzonderingen waar DELTA Fiber en KPN ook glasvezel aanbieden. Zie hiervoor het overzicht van de kernen waar de gemeenten een overeenkomst voor hebben afgesloten (vraag 8, 9 en 10).

Vraag 13: Kan ik als huiseigenaar ook voor meerdere leveranciers kiezen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Ja. In de steden (en verschillende grote kernen) is deze keuze al vanzelfsprekend door de investeringen van DELTA Fiber en KPN. Met het aanbod van Glasdraad hebben adressen in een aantal kleine kernen nu ook deze keuze. Als u ervoor kiest om meerdere aansluitingen in uw meterkast te laten installeren, heeft u (of de volgende eigenaar) de keuze bij welke aanbieder een dienstenabonnement wordt afgenomen. Kiest u voor één netwerkaansluiting, dan heeft u alleen de keuze uit het aanbod wat door die specifieke netwerkeigenaar wordt doorgegeven. In het buitengebied is er voorlopig geen keuze, en biedt op dit moment alleen Glasdraad een aansluiting aan.

Vraag 14: Kan de Provincie/gemeente geen afspraken maken met marktpartijen zodat de stoep maar één keer open moet?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De Provincie/gemeente kan marktpartijen vragen om samen te werken bij de uitrol van glasvezel, zoals werken met één aannemer, gelijktijdig in één sleuf uitrollen zodat de stoep maar één keer open moet. Als we weten dat verschillende marktpartijen in dezelfde kern aan de slag gaan, wordt er gesproken met de marktpartijen met de vraag of zij bereid zijn om samen te werken in de uitrol. Marktpartijen maken daarin een eigen afweging. Op basis van de Telecommunicatiewet waaraan we gehouden zijn, kunnen wij marktpartijen niet verplichten om samen te werken. Uiteraard proberen wij wel in goede afstemming met de marktpartijen er alles aan te doen om de overlast te beperken.

Vraag 15: Ik heb nu een goede internetverbinding, waarom zou ik glasvezel laten aansluiten?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Heel veel inwoners beschikken nu gelukkig over een goede verbinding en ervaren geen problemen. Dat is vooral zo voor mensen die in de kernen wonen. Inwoners van het buitengebied hebben regelmatig geen of een onstabiele verbinding.

Met elkaar maken we steeds meer gebruik van internet. We gebruiken steeds meer data en willen dat ook tegen hogere snelheden hebben. Ook komen er steeds meer apparaten beschikbaar die we koppelen aan het internet. Om al deze toepassingen mogelijk te maken in de toekomst zal de huidige coax onvoldoende zijn. Dat is ook de reden dat marktpartijen nu veel geld investeren om glasvezel uit te rollen.

Aanleg glasvezel in de rest van Zeeland

In verschillende steden en dorpen in de rest van Zeeland wordt inmiddels glasvezel aangelegd. Die beweging is in 2020 ingezet door zowel KPN als DELTA Fiber. De verwachting is dat deze investeringen doorgezet worden.

Voor de buitengebieden is dit, vanwege de hoge kosten, niet zeker. Tot op heden werd in Zeeland nog niet geïnvesteerd in glasvezel in de buitengebieden. GlasDraad is de eerste marktpartij die deze stap wil zetten in Zeeuws-Vlaanderen. Als GlasDraad slaagt in haar vraagbundeling in Zeeuws-Vlaanderen, is het onze verwachting dat zij ook de andere delen van Zeeland gaan verglazen. Als de vraagbundeling niet lukt, is het afwachten wat er gaat gebeuren en of er opnieuw een marktpartij geïnteresseerd is om te investeren in de Zeeuwse buitengebieden.