Commissie externe spiegeling

Hoe gaan Zeeuwse overheden invulling geven aan bestuurlijke samenwerking in de provincie? Die vraag stond centraal in het onderzoek van de commissie ‘externe spiegeling Zeeland’. Op 23 maart 2018 presenteerde de commissie het eindrapport #HOEDAN?

verslag werkconferentie commissie spiegeling

Externe spiegeling van het bestuur

De afgelopen periode zijn veel taken van het Rijk naar provincies overgeheveld en andersom. Decentrale overheden zijn daardoor beter in positie gebracht om samen met hun partners maatschappelijke opgaven aan te pakken. Om te bekijken wat nog beter kan, lieten we het openbaar extern spiegelen. Doel is een verbetering van de gezamenlijke slagkracht en het laten horen van één Zeeuws geluid richting Den Haag en Brussel. Een actieve lobby en een effectieve inzet van onze lobbyisten zijn van groot belang voor Zeeland. Samen bereiken we meer resultaat voor Zeeland, samen houden we onze provincie sterk en benutten we kansen.

De volgende personen zaten in de commissie:

  • Giel Janssen, oud-burgemeester van Halderberge en Cromstrijen (voorzitter)
  • Scarlett Kwekkeboom-Janse, zelfstandig ondernemer
  • Gerard Langeraert, oud-onderwijsbestuurder Perspecto, voorzitter CPOZ, zelfstandig ondernemer onderwijszaken

De commissie werd in haar werkzaamheden ondersteund door BMC. Verder liet de commissie zich adviseren door een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de VZG, Waterschap Scheldestromen en het Zeeuwse bedrijfsleven. 

De aanpak van de commissie

De afgelopen maanden is de commissie het gesprek aangegaan met bestuurders van alle Zeeuwse overheden: waterschap, gemeenten en Provincie. Dit als vervolg op de gesprekken die eerder zijn gevoerd in het kader van de proeftuin ‘Maak verschil’. Het onderzoek bestond uit verschillende stappen.

Stap 1: Zeeland spreekt (september - november 2017)

Aan de hand van een zelfevaluatie van de vijftien Zeeuwse overheden werd een beeld gegeven van de voornaamste maatschappelijke en bestuurlijke opgaven en de wijze waarop die individueel en gezamenlijk worden opgepakt. Aanvullend hierop is een innovatieve analyse van open data uitgevoerd. Daarnaast werden gesprekken gehouden met maatschappelijke organisaties, ondernemers, regionale samenwerkingsverbanden en partners buiten de provincie (Zuid-Holland, Noord-Brabant en Vlaanderen).

Stap 2: De kracht van Zeeland (november 2017 - januari 2018)

De resultaten van de vorige stap vormden de input voor de gesprekken die de adviescommissie heeft gevoerd met de dertien gemeenten, provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen. Hierbij werd voortgebouwd op de gesprekken die eerder zijn gevoerd in het kader van de proeftuin ‘Maak verschil’. Deze stap resulteerde in een bestuursscan: een SWOT-analyse met sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor de gemeenten, de provincie, het waterschap en (regionale) samenwerkingsverbanden.

Stap 3: Zicht op Zeeland (januari - februari 2018)

Op 23 januari vond een bijeenkomst plaats voor alle Zeeuwse overheden, met een presentatie van de eerste bevindingen. Deze werden met input van de aanwezigen  getoetst en aangescherpt; vervolgens werd ingegaan op de voorliggende veranderopgaven. Deze stap mondde uiteindelijk uit in de presentatie van het advies #HOEDAN?

Contact

U kunt contact opnemen met de commissie via spiegelingzeeland@BMC.nl.

Logo Commissie externe spiegeling
visueel vergadering verslag werkconferentie
werkconferentie spiegeling in volle gang