De Economic Board Zeeland brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs en overheden (gemeenten, provincie en Rijk) samen rond de tafel. Kennis wordt gebundeld, netwerken verbonden en bestuurskracht versterkt.

De gezamenlijke ambitie is economische groei door innovatie en samenwerking aan te jagen. Daarbij ligt de focus op de sectoren en thema’s die passen bij Zeeland / Land in Zee: havens & logistiek, industrie, vrije tijdseconomie, agro/aqua & food en energie & water. Daarnaast zal ook aandacht uitgaan naar het vestigingsklimaat.

Kijk voor meer informatie op de website van de Board: www.economicboardzeeland.nl

De Economic Board Zeeland zal daarbij vooral over strategische/langere termijn ontwikkelingen nadenken en heeft invloed op uit te zetten ‘tenders’ voor de zogeheten aanjaaggelden. Hiervoor kunnen dan concrete projecten worden ingediend die beoordeeld zullen worden door een onafhankelijke deskundigencommissie. Daarnaast wordt de voortgang van het inmiddels gestarte “Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling” en het “Programma Investeren in een aantrekkelijk Zeeuws vestigingsklimaat” actief gevolgd.

Aanleiding

Na het uitbrengen van het advies van de commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (commissie Balkenende) zijn de krachten in Zeeland op het gebied van innovatie en economische groei gebundeld.

De commissie Balkenende signaleerde anderhalf jaar geleden dat Zeeland weliswaar over veel kwaliteiten en sterke sectoren beschikt, maar het qua innovatiekracht aflegt tegen andere regio’s. Dit komt mede doordat de samenwerking tussen sectoren (te) beperkt is. En ook doordat er weinig over de regio-grenzen heen samengewerkt wordt. Zeeland mist hierdoor kansen.

Met het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling is een eerste stap gezet om door middel van intensievere samenwerking te komen tot innovatieve structuurversterkende projecten. Dit gebeurde onder aansturing van de Taskforce Structuurversterking. Om te borgen dat deze manier van samenwerking doorgaat wordt nu de Economic Board Zeeland ingesteld. De Taskforce is inmiddels gestopt.

Samenstelling Economic Board Zeeland 

Als voorzitter is de heer Eric de Ruijsscher van H4A benoemd. Vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen zijn 14 vertegenwoordigers gevraagd die in verbinding staan met de sterke Zeeuwse sectoren en goed bekend zijn met andere samenwerkingsverbanden binnen en buiten Zeeland, zoals met het Delta Region Netwerk en Campus Zeeland. De overheden worden vertegenwoordigd via 3 gemeentelijke deelnemers, 2 namens de Provincie en 1 namens het Rijk.

De directeur van Impuls Zeeland is als adviseur ook lid van de Economic Board Zeeland. 

logo economic board ZeelandLeden economic board zeeland

Subsidie Zeeland in Stroomversnelling

De 1e tender van de nieuwe subsidie Zeeland in Stroomversnelling is opengesteld. De subsidie is voor haalbaarheidsonderzoeken, demonstratieprojecten en samenwerking. Lees voor meer informatie de Folder subsidie Zeeland in Stroomversnelling. Naast deze regeling zijn er andere mogelijkheden voor innovatieve ondernemers om subsidie aan te vragen, bekijk het Overzicht subsidies voor innovatieve bedrijven. Subsidie aanvragen kan op de subsidiepagina van de Provincie Zeeland.