Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur

Agenda

Agenda voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten van Zeeland.

 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen notulen
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief van de Rekenkamer Zeeland van 31 oktober 2014 met rapport "Deelnemingen: overzicht en inzicht"
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij statenvoorstel Aanbevelingen Rekenkamerrapport "Deelnemingen: overzicht en inzicht"
  2. E-mail van WISE International van 11 december 2014 "Notitie toekomstige kosten Borssele …'
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Verkoop aandelen DELTA NV in Windpark Kreekraksluis B.V.
  3. Brief van de Stichting Ganzenbescherming Nederland van 9 december 2014 over besluitvorming Natuur en Fauna in de provincie, met bijlagen.
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2015
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Defiscalisering Westerscheldetunnel
  2. Brief GS van 25 november 2014 inzake aanbieden Koers 2015 van NV WST aan PS Afdoeningsvoorstel: ter behandeling overdragen aan commissie BFW
  3. Brief GS van 25 november 2014 over weigering beschikbaarheidsbijdrage aan ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen voor de instandhouding van de functies Spoedeisende Hulp en Geboortezorg
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  4. Brief GS van 2 december 2014 over DELTA NV Algemene vergadering van Aandeelhouders 18 december 2014
   Afdoeningsvoorstel: behandelen bij Statenvoorstel Verkoop aandelen DELTA NV in Windpark Kreekraksluis B.V.
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Archiefverordening 2014
  2. Statenvoorstel Aanbevelingen Rekenkamerrapport "Deelnemingen: overzicht en inzicht"
  3. Statenvoorstel 13e begrotingswijziging 2014 Provincie Zeeland
 8. Voorstellen
  1. Gewijzigd initiatiefvoorstel van het lid Haaze (PVV) over defiscalisering Westerscheldetunnel
  2. Statenvoorstel Verkoop aandelen DELTA NV in Windpark Kreekraksluis BV
  3. Gewijzigd statenvoorstel Actualisatie leges- en grondwaterheffingsverordening
  4. Statenvoorstel Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2015
  5. Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie ZSP
  6. Statenvoorstel Jaarplan 2015 Economische Agenda
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd.
 12. Sluiting

Bijlage bij de agenda voor Provinciale Staten van 12 december 2014
Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 11 november 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over schadelijke gevolgen voor Nederlandse maar ook Zeeuwse economie vanwege snelle accijnsteruggave bij tanken in België
 2. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 11 november 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van de leden Evertz en De Kaart (PvdA) over ontslag van 288 fte bij ZorgSaam
 3. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 2 december 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Markusse (PVV) over voorgenomen sluiting Philips Lighting
 4. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 2 december 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Van Unen (SP) over sluiting Spoedeisende hulp Vlissingen
 5. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 2 december 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Van Haperen (PvdA) over huisvesting arbeidsmigranten Willem Annapolder 
 6. Afschrift brief drs. L.W. Verhoef te Wijk bij Duurstede van 20 november 2014 over Begroting 2015 van Provincie Zeeland
 7. Afschrift brief ir. A.D.F. Everaers te Serooskerke (W) van 21 november 2014 over handhaafverzoek