In Zeeland werken we al jaren aan het voorkomen van overstromingen, bijvoorbeeld door dijkversterkingen. Dat heeft de hoogste prioriteit. Toch blijft het ook belangrijk om te kijken naar de eventuele gevolgen van een overstroming. Hoe beperken we de schade en slachtoffers? Welke voorzieningen vallen er uit bij een overstroming? En welke mogelijkheden voor evacuatie zijn er? Provincie Zeeland zoekt naar de antwoorden op deze vragen met drie pilots binnen het project FRAMES.

Onderzoek naar de waterveiligheid in Zeeland met Europese subsidie

Met deelname aan het Europese project FRAMES zet Provincie Zeeland in op meerlaagsveiligheid. Meerlaagsveiligheid betekent dat we niet alleen kijken naar het voorkomen van overstromingen (laag 1), maar ook kijken hoe we ons verder kunnen beschermen tegen overstromingen. Al jaren investeren we in goede dijken en kustversterking. Maar dit is niet voldoende. Het is ook nodig om in kaart te brengen wat er gebeurt als een deel van Zeeland wél overstroomt. En hoe je dat gebied daar het beste op kunt inrichten, zodat de schade en slachtoffers beperkt blijven (laag 2). En waar moeten mensen heen als het nodig is te evacueren (laag 3)? Provincie Zeeland voert binnen het project FRAMES drie onderzoeken uit:   

Onderzoek Vitale infrastructuur Reimerswaal

De gemeente Reimerswaal is vanwege haar ligging een mogelijk kwetsbaar gebied voor overstromingen. Dat is één van de redenen om dit gebied verder te onderzoeken op vitale infrastructuur. In het gebied van de gemeente Reimerswaal komen diverse infrastructuren bij elkaar. Denk aan de treinverbinding, de snelweg A58, gas- en waterleidingen, maar ook elektriciteitsnetwerken. Als het gebied overstroomt, dan loopt het snel onder water. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de inwoners van Reimerswaal, maar ook voor het gebied ten westen van Reimerswaal. Welke gevolgen dat precies zijn was tot voor kort niet duidelijk. Met Europese subsidie voor het project FRAMES is in opdracht van Provincie Zeeland onderzocht welke impact een overstroming heeft op dit specifieke gebied. De kwetsbare punten in de infrastructuur en diverse overstromingsscenario’s zijn in kaart gebracht en er is gezocht naar kosteneffectieve oplossingen om het gebied beter voor te bereiden op een eventuele overstroming.

Onderzoek Klimaatbestendigheid van elektriciteitsnetwerken

In dit onderzoek staat de klimaatbestendigheid van de elektriciteitsnetwerken in Zeeland centraal. Welke effecten hebben een dijkdoorbraak of hevige regenval op deze vitale netwerken? Want als de  stroom in (een deel van) Zeeland uitvalt, dan heeft dat grote gevolgen voor de leefbaarheid.

En hoelang duurt het voordat de gevolgen van de overstroming hersteld zijn? Uit het onderzoek blijkt dat het elektriciteitsnetwerk extreme neerslag goed aankan. Een dijkdoorbraak heeft echter wel gevolgen. Gelukkig hebben netbeheerders voor Zeeland omleidingen ingebouwd. Zo komt maar een beperkt deel van Zeeland zonder stroom te zitten bij een overstroming. Aan netbeheerders en de Provincie Zeeland nu de taak te gaan kijken hoe we het netwerk nog klimaatrobuuster kunnen maken. Meer weten?

Onderzoek Evacueren Sloegebied

De verwachting is dat het laaggelegen gebied ten oosten van het Kanaal door Walcheren sneller en dieper overstroomt dan de rest van Zeeland. Een snelle evacuatie is dan nodig om inwoners in veiligheid te brengen. Met het project FRAMES onderzoekt Provincie Zeeland de mogelijkheden om inwoners te evacueren naar het boven NAP gelegen Sloegebied. Is het mogelijk om hier een zogeheten shelterlocatie te maken? Zijn er andere opvangmogelijkheden en voorzieningen om inwoners veilig op te vangen bij een overstroming? En hoe staat het met de zelfredzaamheid en de evacuatiebereidheid van de inwoners? Tenslotte brengt Provincie Zeeland evacuatieroutes in kaart en stelt een evacuatieplan op. Het FRAMES rapport Sloegebied is najaar 2019 beschikbaar.

Kennis delen en samenwerken

Binnen FRAMES  werkt Provincie Zeeland nauw samen met elf partners, waaronder regionale overheden, universiteiten en gebiedsbeheerders uit Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Samen delen we onze opgedane kennis uit alle pilots en brengen we een eindrapport uit met adviezen voor het beleid.

Het project FRAMES wordt mede gefinancierd door het Europese Interreg-fonds North Sea Region.