In het coalitieakkoord 'Krachten bundelen' heeft een meerderheid van Provinciale Staten en daarmee Gedeputeerde Staten hun gezamenlijke voornemens voor de bestuursperiode 2015-2019 geformuleerd.

De coalitie heeft gekozen voor een hoofdlijnenakkoord. Dat hangt samen met de keuze anders  te gaan samenwerken voor Zeeland. Met een akkoord op hoofdlijnen ontstaat ruimte voor effectieve samenwerking tussen coalitie- en niet-coalitiepartijen. En ook voor dialoog en samenwerking met publieke en private netwerkpartners in Zeeland. Om samen te bepalen wie welke rol, verantwoordelijkheid en taak neemt in de realisatie van de opgaven voor Zeeland.

Afspraken 2015-2019

Wat zijn de afspraken van de Provincie Zeeland voor de periode van 2015 - 2019? Allereerst moet er financieel evenwicht komen  tussen inkomsten en uitgaven. We zetten in op de samenwerking tussen overheden en investeren in de relaties met medeoverheden, bedrijven en organisaties. Het college van Gedeputeerde Staten ziet daarbij uit naar een open en constructieve samenwerking met Provinciale Staten en de Commissaris van de Koning.

We handhaven de focus op economische ontwikkeling, waarbij versterking van de innovatiekracht van de traditioneel sterke sectoren en het vestigingsklimaat centraal staan.

Zeeland heeft ook in de toekomst - juist door haar ligging en haar natuurlijke, maatschappelijke en economische kapitaal - talrijke kansen die een sterke onderscheidende positie mogelijk maakt. Daar zijn wel keuzes voor nodig, en dat vergt zelfbewustzijn, lef, vertrouwen en samenwerking.

We hebben oog voor de uitdagingen van Zeeland waarvan de belangrijkste zijn: de soms slechte bereikbaarheid, de lage bevolkingsdichtheid en het ontbreken van stedelijkheid. Gezien de pluriformiteit van de samenleving vragen specifieke groepen extra aandacht, in het bijzonder jongeren. Ook hier ligt het verbeteren van de samenwerking en het redeneren vanuit kracht aan de basis van duurzame oplossingen. Besturen is mensenwerk. Voor en door mensen met ambitie voor Zeeland. Meer dan ooit zijn we van plan om Zeeuwse netwerken te benutten en samen met inwoners, organisaties en mede-overheden op te trekken voor de verdere ontwikkeling van Zeeland. In Den Haag en Brussel laten we ons geluid nog sterker horen.

Prioriteiten stellen

Bij het bepalen van de focus voor de komende jaren is duidelijk dat we niet alle behoeften kunnen invullen. We moeten prioriteiten stellen. Daarbij concentreren we ons op die zaken die bij onze rol en verantwoordelijkheid passen. Maar ook daarbinnen is het nodig om keuzes te maken en om ons te concentreren op wat het belangrijkste  is. Zo ligt bij het natuurbeleid de focus op efficiënt beheer. Bij het economisch beleid ligt de aandacht op het vestigingsklimaat en op innovatie. We maken ruimte om de nieuwe ambities voor Zeeland in te vullen en de kwaliteiten van Zeeland te versterken, zodat ook de volgende generatie in Zeeland kan wonen, werken, ontwikkelen en ontspannen.

Krachten bundelen